There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 11567-2022

10/01/2022    S6

Poland-Sokółka: Medical equipments

2022/S 006-011567

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 248-655682)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
National registration number: PL
Postal address: ul. Gen Władysława Sikorskiego 40
Town: Sokółka
NUTS code: PL Polska
Postal code: 16-100
Country: Poland
Contact person: Dowgiert Andrzej
E-mail: przetargi@szpitalsokolka.pl
Telephone: +48 0857220464
Fax: +48 0857220464
Internet address(es):
Main address: www.szpitalsokolka.pl
Address of the buyer profile: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl/app/login

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne

Reference number: Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne. Postępowanie prowadzone na podstawie programu „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-655682

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Lot No: 1A
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 29/04/2022

Read:

Koniec: 10/05/2022

Section number: II.2.7
Lot No: 2A
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 29/04/2022

Read:

Koniec: 10/05/2022

Section number: II.2.7
Lot No: 3A
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 29/04/2022

Read:

Koniec: 10/05/2022

Section number: II.2.7
Lot No: 4A
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 29/04/2022

Read:

Koniec: 10/05/2022

Section number: II.2.7
Lot No: 5A
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 29/04/2022

Read:

Koniec: 10/05/2022

Section number: IV.2.2
Lot No: 1A-5A
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:

Data: 17/01/2022

Read:

Data: 28/01/2022

Section number: IV.2.7
Lot No: 1A-5A
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Data: 17/01/2022

Read:

Data: 28/01/2022

Section number: IV.2.6
Lot No: 1A-5A
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 16/04/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2022

VII.2)Other additional information: