A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 115732-2021

08/03/2021    S46

Magyarország-Budaörs: Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások

2021/S 046-115732

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 18680188213
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Telefon: +36 75519541
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.rhk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000144502021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000144502021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NRHT pinceszinti tartálypark rekonstrukciója

Hivatkozási szám: EKR000144502021
II.1.2)Fő CPV-kód
50514000 Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Feltételesen radioaktív folyadékok gyűjtését szolgáló rendszer átalakítása és az öregedés kezelés feladatainak végrehajtása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50514000 Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) 7164 Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Technológiai épületének pincéjében a feltételesen radioaktív csurgalékvizek gyűjtésére szolgáló 3db 10 m3-es korrózióálló alapanyagú rozsdamentes tartály és a kapcsolódó biztonsági osztályba sorolt csővezetékrendszer átvizsgálása és a tartályok átalakítása, korszerűsítése.

1.1 Terv és dokumentáció készítés

1.1.1 Minőségügyi és környezetvédelmi terv készítése

1.1.2 Organizációs terv készítése

1.1.3 Munkavédelemmel kapcsolatos tervek készítése

1.1.4 Megvalósulási és átadási dokumentáció összeállítása

1.1.5 Az RHK-K-043B/17 jelű „Gépész kiviteli terv” előírásaink megfelelően a tartálypark rekonstrukciójának elvégzése

1.2 Öregedés kezelés feladatainak végrehajtása

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. pontban bemutatott személyi állomány ellenőrzött zónában szerzett szakmai tapasztalata (min. nincs – max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A vállalt jótállás időtartama (min. 12 hó – maximum 36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1./ Részajánlat tétel kizárva, oka: Egy egységes rendszer rekonstrukcióját kell elvégezni, melyet az átalakítás után rendszerként kell üzembe helyezni, így több vállalkozó részvétele sem műszakilag, sem jogilag nem megoldható. A beépítendő berendezések egy egységes rendszert alkotnak, egymásra épülnek, külön beszerzésük és beüzemelésük indokolatlanul nagy kockázattal járna (üzembiztonság és felelősségmegosztás szempontjából is).

2./ Szerződéskötési feltételek:

a) 50 millió HUF/év és 25 millió HUF/ káresemény összegű felelősségbiztosítás,

b) akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőség- és környezetirányítási rendszert működtetése,

c) a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rend. 11. § (2) szerint rendelkeznie kell az AK által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással

Ha nem tesz eleget a nyertes a fentiekben írtaknak, az AK úgy tekinti, visszalépett és a soron következővel köti meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.

3./ A szerződés hatálybalépésének a feltétele a nyertes ajánlattevő részéről:

A nettó vállalkozói díj 3 %-nak megfelelő teljesítési biztosítéknak az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő formában és tartalommal történő rendelkezésre bocsátása az ajánlatérő részére. Amennyiben a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására, a támogató okirat megérkezéséről szóló, a Megrendelő által küldött, értesítés kézhezvételét követő 45 napon belül nem kerül sor, úgy a szerződés automatikusan megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.

4./ A Vállalkozó a teljes jótállási időszak alatt jótállási kötelezettségei teljesítésére (helyszíni kiszállás és hibajavítás megkezdése) köteles legkésőbb a hiba bejelentésétől számított második munkanap kezdetekor (7.00 óra) rendelkezésre állni, veszélyhelyzet esetén pedig a hibaelhárítást azonnal (a hiba írásbeli bejelentésétől számított legfeljebb 6 munkaórán belül) megkezdi!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.

Csatolni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap). Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő által felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek.)

A Kr. 1–8 és 10 § valamint a 13–16. § rend-ei is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1./ Alkalmatlan ajánlattevő, ha a korrózióálló alapanyagú csővezetékrendszer építése és /vagy átalakítása tárgyú munkáiból származó árbevétele, a felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek átlagban nem éri el a nettó 20 000 000 HUF -ot.

Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évvel a felhívás feladását megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző üzleti év(ik)ben elért, a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65.§ (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P.1) A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából (korrózióálló alapanyagú csővezetékrendszer építéséből és/vagy átalakításából) származó, nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja).

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdéseire.

Az ajánlattétel során, az árbevétel tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az érintett év utolsó napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett árbevételi adat mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1) Az ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, be kell mutatnia a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyára (biztonsági osztályba sorolt csővezetékrendszer építésére és/vagy átalakítására) vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb referenciáit.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát a Kr. 22. § (1) bek. a) és b) pontjai alapján kell igazolni.

A referencia-igazolásnak (nyilatkozatnak) legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe;

b) a munka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, és mennyisége az alkalmasságnál előírtaknak megfelelően);

c) a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap;

d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy meg kell adni vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is (HUF-ban).

Az ajánlattétel során, a referenciák tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál, az ajánlattevőnek, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett vállalkozói díjak mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.

Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2) A Rend 21. § (3) b) alapján be kell mutatni azokat a szakembereket és végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe és ennek keretében be kell nyújtani a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR űrlapot is.

A bemutatott szakemberek esetében csatolni kell továbbá az előírt szakmai tapasztalatot altámasztó önéletrajzot, amiben a szakmai gyakorlati idő bemutatásánál meg kell adni: a szakmai gyakorlat alapjául szolgáló projektek/beruházások/munkák pontos megnevezését, és helyszínét, azt, hogy melyik gazdasági szereplő részére került sor a szolgáltatás nyújtására (Megrendelő neve és címe), a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét is (a szakember munkáltatójának/megbízójának a cég nevét és székhelyét), a szakmai gyakorlati idő bemutatását (az adott projekt kezdési és a befejező időpontját, év, hó pontosságú megjelöléssel) és a szakmai gyakorlatnak számító, a szakember által ellátott pozíció, feladatok megnevezését is (Lásd nyilatkozat mintákat).

Minden szakember esetében csatolni kell a szakember végzettségét/képzettségét igazoló okiratot is.

Tekintettel arra, hogy az M.2.1. szakember gyakorlati ideje értékelési szempontot is képez ezért az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (7) bekezdése alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások bekérését megelőzően, az alkalmasságnak való megfelelés tekintetében fel fogja hívni az ajánlattevőt az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, az adott szakember vonatkozásában.

Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 év alatt befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, legalább 1 db radioaktívhulladék-tároló és/vagy nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben végrehajtott, (a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet, vagy a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján, vagy a teljesítés helye szerint irányadó jogszabályok alapján) biztonsági osztályba sorolt csővezetékrendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával;

Ajánlatkérő a nukleáris létesítmény alatt az alábbiakat érti:

⁠— a dúsítóüzem,

⁠— nukleáris üzemanyagot gyártó üzem,

⁠— atomerőmű,

⁠— nukleáris hulladékot újrafeldolgozó üzem,

⁠— nukleáris üzemanyagot vizsgáló laboratórium,

⁠— kutatóreaktor,

⁠— oktatóreaktor,

⁠— nukleáris kritikus és más neutronsokszorozás célját szolgáló rendszer,

⁠— friss nukleáris üzemanyag tárolására szolgáló létesítmény

⁠— kiégett üzemanyag átmeneti tárolására szolgáló létesítmény,

Ajánlatkérő a radioaktívhulladék-tároló alatt a következőt érti: a radioaktív hulladék végleges és átmeneti elhelyezésére szolgáló létesítmény.

Ajánlatkérő az atomtörvény hatálya alá tartozó létesítmény alatt a következőt érti: a nukleáris biztonság szempontjából fontos, így különösen a radioaktív anyagok környezetbe jutását megakadályozó, és a sugárterhelés csökkentésére szolgáló, továbbá a biztonsági funkciók megvalósulásához közvetlenül szükséges építmények, a nukleáris biztonság szempontjából fontos gépészeti, villamos és irányítástechnikai rendszereket és rendszerelemeket tartalmazó épületek, a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre közvetlen hatást gyakorolni képes építmények.

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített referencia igazolás (nyilatkozat) – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást (nyilatkozatot) bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett referencia tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1. Legalább 1 fő, hegesztőmérnöki (EWE vagy IWE Európai és Nemzetközi Hegesztőmérnöki diploma) végzettségű szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően, legalább 12 hónap korrózióálló alapanyagú, technológiai csővezetéki rendszerek kivitelezése és/ vagy felújítása és/vagy korszerűsítése során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,

M.2.2. Legalább 1 fő épületgépész vagy gépész vagy csőszerelő végzettségű szakemberrel, aki korrózióálló alapanyagú, csővezetékrendszer kivitelezésében, a végzettség megszerzését követően, minimum 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1., M.2. pontokban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9) valamint (10)–(11) bekezdésére, és a Kr. 24. § (1) bekezdésére is.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés a KNPA-ból finanszírozott. A kifizetés, az elszámolás, és az ajánlattétel is HUF-ban történik. A számla banki átutalással a Ptk 6:130. § (1)(2) és a Kbt. 135. § (1); (5)–(6) (10)–(11) és (12) szerint, 30 napos fizetési határidővel kerül kifizetésre. 2+1 db számla bocsátható ki. Késedelem esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatot és (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt igényelhet.

Teljesítési és jótállás idejére szóló biztosíték: a nettó vállalkozói díj 3 %.

Kötbérek: késedelmi: nettó vállalkozói díj 0,5%/nap, max a nettó díj 15 %-a. Hibás teljesítési: az érintett rész nettó díj 20 %-a, de max a díj 5 %-a, meghiúsulási: a teljes, illetve az adott meghiúsult munkarészre eső a nettó díj 10 %-a. Részleteket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/04/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/04/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek.)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1/ Nyertes ajánlattevőknek a (továbbiakban AT) gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező, és nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni: az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a közbeszerzési dok-ban foglaltaknak megfelelően.

A 424/2017 (XII. 19) Korm rend. 8/A. §-a értelmében a nyertes ajánlattevők kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az ajánlatkérőt a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.

2/ Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max. 1-szer lesz hiánypótlás.

3/ IV.2.6) pont, kötöttség minimális ideje: az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.

4/ Ajánlatkérő (a továbbiak AK) alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.

5/ FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22., deakugyvediiroda@tolna.net (KEF engedélyszám: 254133513)

6/ Irányadó jog és idő: HU

7/ Az AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.

8/ Az AT-nek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szerepelő részéről aláíró cégaláírási nyilatkozatát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját kell csatolni.

9/A T/ alkalmasság igazolásában részt vevőnél, ha a www.e-cegjegyzek.hu-n nem érhető el, csatolni kell a 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

10 /Pontszám: 0–10 Módszer: 1 szempont (egyenes arányosítás) a szakember: P = [Avizsgált/ Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin. 2. szempont jótállás (arányosítás): P = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] X (Pmax − Pmin) + Pmin. 3. szempont az ár (fordított arányosítás): P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax – Pmin) + Pmin.

11/ Az alábbi EKR űrlapokat kell benyújtani:

— EEKD

— felolvasó lap

— nyilatkozat a Kbt. a 66.§ (2) bekezdése szerint,

— nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

— nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

— nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján,

— nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (ha van ilyen, akkor csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről az igazolást.)

— nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése vonatkozásában

— nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról,

— nyilatkozat bemutatott szakemberekről.

14/Az ajánlathoz csatolni kell kitöltve:

— a szerződés tervezet 1. sz. mellékletét (Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés tervezete). Az AT a fenti dokumentumot kitöltve, nem módosítható (pl: pdf) formátumban és szerkeszthető formátumban, a nem módosítható formával megegyező tartalommal is kötelesek benyújtani, eltérés esetén a nem módosítható forma az irányadó. Ebből szakmai ajánlatnak a 1. sz melléklet „G” oszlopa minősül. Az ajánlati ár: az 1. számú melléklet C70 cellájában szereplő összeg, aminek meg kell egyeznie a felolvasó lapon lévő összeggel.

15/ A helyszín megtekintésére az AK lehetőséget ad. A helyszín megtekintése időpontja: 2021.3.18. 9.00 óra. Találkozás helyszíne: A 7164 Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4., Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Központi Épülete.

A helyszínen nincs lehetőség kérdések feltételére, csak megtekintésére. A felmerülő kérdéseket az AK kiegészítő tájékoztatás-kérés útján kéri benyújtani. A terület megtekintésén minden AT max 3 fővel vehet részt. A helyszín megtekintése belépési engedélyhez kötött, melynek kiállításához személyi igazolvány szükséges.

16/ A már meglévő és üzemelő technológiai rendszerekre való csatlakozás során az újonnan kialakított rendszerek/rendszerelemek hibája miatt keletkező kár esetén, amennyiben a AT tevékenysége következtében a rendszerek részben, vagy egészben helyrehozhatatlanul rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak, a AT köteles:

— a rendszert rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozni. Az ezzel kapcsolatos mindennemű javítási költség a AT terheli,

— a kieső időtartamra a AT kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke minden megkezdett nap után 250 000 HUF.

17/ Az ajánlatkérő II.2.7) pontban az 8 hónapos teljesítési határidő alatt a 240 naptári napot érti.

18/ A szerződés a KNPA-ból finanszírozott Az Alap költségvetését évről évre hagyja jóvá az Országgyűlés. Az AK közzé tehet több éves szerződésre vonatkozó ajánlati felhívást akkor is, ha a támogatására irányuló igényt (a következő évek költségvetési terveit) a jövőben fogja benyújtani.

A fentiekre tekintettel, a Kbt. 53. § (6) bek. alapján AK tájékoztatja az AT-ket, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

Erre tekintettel a Megrendelő oldaláról a hatálybalépés feltétele a támogató okirat megléte. Ha fedezetigazolás kézhezvételére a szerződés megkötését megelőzően sor kerül, úgy a szerződés a minkét fél cégszerű aláírását követően akkor lép hatályba, ha a teljesítési biztosítékot a nyertes az ajánlattevő rendelkezésére bocsátotta.

Amennyiben a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására, a támogató okirat megérkezéséről szóló, a Megrendelő által küldött, értesítés kézhezvételét, illetve a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 45 napon belül nem kerül sor, úgy a szerződés automatikusan megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.

Abban az esetben, ha a fedezet igazolás a szerződés aláírástól számított 90 napon belül nem érkezik meg, úgy a 90. nap elteltet után – az eredeti tartalommal és változatlan formában – a Felek csak abban az esetben léptethetik hatályába a szerződést, ha bármelyik szerződő fél írásos kezdeményezésére közös megegyezés jön létre e- tekintetben, és a fedezet igazolás a AK rendelkezésére áll. Amennyiben a szerződés a fentiekre tekintettel a szerződés megkötését követő 180 napig nem lép hatályba, úgy szerződés automatikusan megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.

19/ Az 1. rész-szempont esetén ellenőrzött terület (zóna) alatt az AK a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rend. 4. § (1) 16. pontja szerinti fogalmat érti. "Ellenőrzött terület: olyan terület, amelyre a sugárvédelem érdekében, vagy a radioaktív szennyeződés terjedésének megakadályozása érdekében különleges szabályok vonatkoznak, és amely területre történő belépés ellenőrzés mellett történik.”

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/03/2021