Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 115841-2017

29/03/2017    S62

Magyarország-Budapest: Gépjárművek

2017/S 062-115841

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8–9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fehér Melinda
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.mnb.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank, Központi Expedíció
Postai cím: Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fehér Melinda
Telefon: +36 142826002736
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14282900
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gépjármű beszerzés.

Hivatkozási szám: KBE/005/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
34100000 Gépjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Gépjármű beszerzés.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34100000 Gépjárművek
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., vállalkozó budapesti telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gépjármű beszerzés az alábbi kategóriákban a szerződéses keretösszeg erejéig.

I. Alsó közép kategóriás személygépjárművek: 4 db benzines.

II. Alsó közép kategóriás személygépjárművek 2 db elektromos.

III. Felső közép kategóriás személygépjárművek: 15 db diesel.

IV. Felső közép kategóriás személygépjárművek: 4 db diesel.

Bővebb információ a Közbeszerzési dokumentumokban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/06/2017
Befejezés: 30/04/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlattevő keretszerződést köt lehívási kötelezettség nélkül a szerződéstervezetben szereplő keretösszeg erejéig 31.12.2018-ig történő lehívási határidővel.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5. és a II.2.6. pontokban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe a pontokba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1-16.§).

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1.§ (2) bekezdés).

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 15.§).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1. Ajánlattevő ajánlatában – a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján – az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával előzetesen nyilatkozni köteles arra vonatkozólag, hogy a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) – (6) bekezdései szerinti felhívására – a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények utólagos igazolása érdekében – ajánlattevőnek be kell nyújtania – az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó – részletes adatokat tartalmazó saját nyilatkozatát.

Eszerint az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bekezdés c) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya (gépjármű értékesítés) szerinti tevékenységből származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell benyújtania, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (6)-(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint lehet megfelelni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Az eljárásban alkalmas az az ajánlattevő, akinek a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (gépjármű értékesítés) tevékenységéből származó nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alatt összesen legalább nettó 150 000 000 HUF.

A 2 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő esetében az az ajánlattevő alkalmas, akinek a fennállása alatt a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (gépjármű értékesítés) tevékenységéből származó nettó árbevétele összesen legalább nettó 100 000 000 HUF (Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bekezdés c) pontja).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. Ajánlattevő ajánlatában – a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján – az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával előzetesen nyilatkozni köteles arra vonatkozólag, hogy a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) – (6) bekezdései szerinti felhívására – a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények utólagos igazolása érdekében – ajánlattevőnek be kell nyújtania – az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó – részletes adatokat tartalmazó igazolást.

Eszerint az ajánlattevőnek a Kbt.65.§ (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (gépjármű értékesítés) teljesítéseit referenciaként kell bemutatnia a Közbeszerzési dokumentumokban található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 22.§ ában meghatározott adatokat tartalmazó nyilatkozat, és szükség esetén az ott előírt igazolás csatolása útján.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

— a teljesítés idejét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a szállítás tárgyát, olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés kiderül,

— a szállítás mennyiségét és az ellenszolgáltatás nettó összegét,

— a szerződésszerű teljesítésről való nyilatkozatot.

Nem HUF-ban történő referencia esetében ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (6)-(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint lehet megfelelni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Az eljárásban alkalmas az az ajánlattevő, aki az ajánlatában be tud mutatni legalább az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 3 évben teljesített gépjármű értékesítés tekintetében legalább:

a) 2 db, egyenként legalább nettó 5 000 000 HUF értékű, alsó középkategóriás benzines személygépjármű, és

b) 1 db, legalább nettó 6 000 000 HUF értékű, alsó középkategóriás elektromos személygépjármű, és

c) 3 db, egyenként legalább nettó 7 000 000 HUF értékű, felső középkategóriás dízel személygépjármű, és

d) 1 db, legalább nettó 15 000 000 HUF értékű, felső középkategóriás dízel személygépjármű szállítására vonatkozó referenciát.

(Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja.)

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdései, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdései, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a szerint, a Közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződéstervezetnek megfelelően.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/05/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/05/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., II. em. 201. sz. helyisége.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges, és 5-10 percet vehet igénybe.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A szerződéskötés tervezett időpontja az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldésének napját követő 11. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, úgy az azt követő munkanap, a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdésében (adott esetben) írtakat is figyelembe véve.

2. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített gazdasági szereplővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

3. Amennyiben a Közbeszerzési dokumentumok nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta – vagy annak tartalmával teljes körűen megegyezően – szerint kell cégszerűen aláírva az ajánlat részeként benyújtani.

4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

5. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy arról is szükséges nyilatkoznia.

6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell csatolni.

7. A szerződéskötés feltétele, hogy Ajánlattevő – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – rendelkezzen általános és szolgáltatói, káreseményenként és éves szinten legalább 25 000 000 HUF kártérítési összegű a szerződés szerinti szerviz-karbantartási szolgáltatás tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az Ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által Ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek okozott kárért való felelősségre is. A felelősségbiztosítást a szerződés időbeli hatálya lejártát követő 30 nap időtartamig folyamatosan fenn kell tartani. A biztosítási kötvény tartalmára vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazza. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell a szándéknyilatkozatát a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási megkötésére vagy – adott esetben – meglévő biztosításának az előírásoknak megfelelő módosítására vonatkozóan.

8. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

9. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton – a regisztrálási adatok megkérésének kivételével – közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen térítésmentesen teszi hozzáférhetővé az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalon. A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell átvennie.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdésben foglaltak szerint kijelenti, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában rögzített eredménytelenségi okot.

11. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt, mivel azt a beszerzés tárgyának jellege nem teszi azt lehetővé, az várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésének más körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, megbízotti felelősség, minőség kérdése stb.), azaz gazdasági, műszaki, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.

12. Az ajánlatok elkészítésére vonatkozó egyéb információk a Közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Székely Márta, lajstromszáma: 00065, levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, e-mail cím: kozbeszerzes@mnb.hu

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/03/2017