Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 116209-2022

04/03/2022    S45

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2022/S 045-116209

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735636241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér Hajnalka
E-mail: feher.hajnalka@budapest.hu
Telefon: +36 13271199
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000903172021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000903172021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Római-part tervezés

Hivatkozási szám: EKR000903172021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Római-part árvízvédelmi létesítmény megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és kapcsolódó tervezési feladatok, illetve a Római-part fejlesztési koncepció és szabadtérépítészeti terv készítése közösségi tervezés útján

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Római-part árvízvédelmi tervezés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
71313410 Építkezéssel kapcsolatos kockázat- vagy veszélyértékelés
71322400 Gáttervezési szolgáltatások
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
90712400 Természeti erőforrás-gazdálkodással vagy -megőrzéssel kapcsolatos stratégiai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés - "Budapest, Római-part árvízvédelmi létesítmény megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása" keretében Budapest, Római-part elsőrendű árvízvédelmi létesítmény (árvízvédelmi mű) megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása.

A jelenlegi, meglévő, fejlesztésre váró árvízvédelmi mű fix földtöltés, melynek kulisszanyílásain mobil elzáró elemek biztosítják a védelmet. Az árvízvédelmi mű, mint vízilétesítmény jelenlegi tervezéssel érintett hossza kb. 3000 fm. A MÁSZ által fenyegetett ártéri öblözet nagysága 842,4 ha.

Az árvízvédelmi fejlesztés célja az árvízvédelem jogszabályokat kielégítő biztosítása összhangban „A Római-part jövőképe” c. dokumentumban megfogalmazottakkal, továbbá a 2. rész keretében meghatározásra kerülő közösségi és egyéb funkciókkal.

Az árvízvédelmi mű megtervezése a feladat, az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokból kiindulva, amely tervezés során az alábbi munkarészek elvégzése szükséges:

1. Megvalósíthatósági tanulmány, előzetes vizsgálati dokumentáció

1.1. Ingatlanállomány felmérés

1.2. Előkészítő munkarészek:

- Előzetes geodéziai felmérés;

- Előzetes geotechnikai feltárás és Talajvizsgálati jelentés készítése;

- Előzetes terület-igénybevétel meghatározás;

- Közmű állomány felmérése;

- Előzetes vizsgálati dokumentáció készítése

1.3. Döntési javaslat, ennek munkarészei:

- Változatelemzés;

- Fejlesztési szükséglet megalapozása;

- Műszaki megoldások vizsgálata;

- Költségbecslés;

- Javaslat.

2. Opciós tétel: Környezeti hatásvizsgálat

3. Vízjogi létesítési engedélyezési terv és a védműhöz kapcsolódó egyéb létesítési, engedélyezési tervek elkészítése, valamint vízjogi létesítési engedély és egyéb engedélyek beszerzése

4. Tendertervek, tenderdokumentáció készítése az alábbi részletességgel:

3. kötet - „Megrendelői követelmények”;

4. kötet - „Egyösszegű Ajánlati Ár felbontása”;

5. kötet - „Tervdokumentáció” (Ajánlati terv).

Külön dokumentációként el kell készíteni a kivitelezés ütemtervét is.

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá szakértői kapacitások biztosítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és az azok részét képező műszaki leírás tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.1 a) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.1 a) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli, árvízvédelmi mű tervezésére vonatkozó többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 4. M/2.1 b) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.1 b) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli, árvízvédelmi mű tervezésére vonatkozó többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 5. M/2.1 c) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.1 c) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában rögzített feladatokon (2. opciós tétel: környezeti hatásvizsgálatnak megfelelően) további feladat megrendelésére (továbbiakban: opció) jogosult. A feladat részletesen a műszaki leírásban került meghatározásra. Az opció csak az ajánlatkérő oldalán biztosít választási lehetőséget, az ajánlattevőnek kötelező rá árajánlatot adni és megrendelés esetén a feladatot elvégezni. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne hívja le. Az opció igénybevételének részletes ismertetését a szerződéstervezet tartalmazza.

Opciós feladat tárgya: Környezeti hatásvizsgálat elkészítése

Amennyiben a kiválasztott változat az elvégzett előzmény vizsgálat és a hatóság előzetes állásfoglalása alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint hatásvizsgálat köteles, ajánlatkérő lehívhatja opciós tételként a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elkészítését és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását. Ajánlatkérő legkésőbb a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott határozatának kézhezvételét követő 10 munkanapon belül jogosult az opciós tételt megrendelni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.4.0-15-2015-00001

II.2.14)További információk

1. Az árhoz kapcsolódó értékelési szempontok a következők: 1. Tervezési díj (nettó HUF), súlyszám: 45;

2. Opciós tétel tervezési díja (nettó HUF), súlyszám: 5. 2. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0-10. Pontszámítás módszere: - Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás. - Ár: fordított arányosítás. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M/2.1 a), M/2.1 b) és M/2.1 c) pontok szerinti szakemberek esetében ajánlatkérő az alkalmassági követelmények körében előírtakat meghaladó 0-36 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, a 36 hónapot meghaladó ajánlatokra egységesen a pontszámok felső határával azonos számú pontot ad. 0 hónap megajánlása esetén ajánlattevő 0 pontot kap. Az értékelés alapja az alkalmassági követelményként bemutatott 1-1 szakember alkalmassági követelmények körében előírt szakterületen szerzett (M/2.1 a) és b) pont szerinti szakember esetén árvízvédelmi mű tervezésére vonatkozó) tervezési többlettapasztalata, azaz a szakemberek önállóan, külön-külön kerülnek értékelésre. Súlyszám: 3. és 4. értékelési szempont 20-20, 5. értékelési szempont 10.

3. Jelen felhívás II.2.7) pontjában foglalt szerződés időtartama naptári napokban került meghatározásra, egy becsült teljesítési időtartam, amely a hatósági engedélyezési eljárás (ok) és a megrendelői véleményezés(ek) időtartamát is magában foglalja. A tényleges teljesítési határidőket a szerződéstervezet tartalmazza.

4. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül minimum 50 millió HUF/év és minimum 25 millió HUF/káresemény tervezési felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő. 5. A felhívás III.1.3. pontjában hivatkozott „árvízvédelmi mű” fogalmát a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 4. pontja, míg az ártéri öblözet fogalmát a 2. § 1. pontja határozza meg. Az árvízmentesítés tevékenység fogalmát az 1995. évi LVII. törvény 1. sz. melléklet 1. pontja határozza meg.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Római-part közösségi tervezés

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85312320 Tanácsadási szolgáltatások
71400000 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés - "Budapest, Római-part fejlesztési koncepció és szabadtérépítészeti terv készítése közösségi tervezés útján" keretében

I. Közösségi tervezés lefolytatása a nyertes ajánlattevő által elkészített munkaterv szerint, a Római-parti érintettekkel munkacsoportok felállítása, legalább 30 db személyes vagy online munkacsoport ülés (kiscsoportos közösségi tervezési műhelymunka) , a munkacsoportokban folytatott munka eredményeként „A Római-part jövőképe” című dokumentumban meghatározott víziókból levezethető részletes fejlesztési javaslatok meghatározása és a konfliktusosként azonosított problématerületek feltárása, megoldások azonosítása.

II. A közösségi tervezés eredményei alapján, illetve „A Római-part jövőképe” című dokumentum felhasználásával a Római-part komplex középtávú fejlesztési koncepciójának elkészítése. A fejlesztési koncepció leírja „A Római-part jövőképe” című dokumentumban rögzített víziókkal kapcsolatos helyzeteket, problémákat, konfliktusokat, valamint meghatározza ezek tükrében a víziók eléréséhez szükséges lépéseket, intézkedéseket.

III. A közösségi tervezés eredményei alapján a közhasználatú területekre (minimálisan a sétányra és a csatlakozó utcák torkolatára) és a Duna-parti sávra szabadtérépítészeti koncepció és koncepcióterv elkészítése az érintettek bevonásával.

IV. Nyilvános közösségi tervezési platform felállítása és működtetése.

V. A közösségi tervezés folyamatának összehangolása a közbeszerzési eljárás 1. részének tárgyát képező tervezés folyamatával, ennek érdekében kooperációs értekezletek tartása.

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá szakértői kapacitások biztosítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és az azok részét képező műszaki leírás tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.2 a) alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember építési beruházás tervezésére és/vagy megvalósítására vonatkozó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi többlettapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 15 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.2 c) alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 4. M/2.2 d) alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakemberen felül a teljesítésbe ténylegesen bevonandó, M/2.2 d) pont szerinti végzettséggel, és tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (fő, min. 0 fő, max. 3 fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.4.0-15-2015-00001

II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. Értékelési szempontok részletesen: 1. Vállalkozási díj (nettó HUF); súlyszám: 50. 2. M/2.2 a) alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember fejlesztési/beruházási tárgyú projektvezetői vagy projektvezető helyettesi többlettapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 15 hónap): súlyszám:20; 3.M/2.2 c) alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember tájépítészeti tervezése vonatkozásában fennálló többlet tapasztalata hónapban megadva, súlyszám: 20; 4. M/2.2 d) alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakemberen felül a teljesítésbe ténylegesen bevonandó, M/2.2 d) pont szerinti végzettséggel,és tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (fő, min. 0 fő, max. 3 fő): súlyszám 10.

A részszempontonként adható pontszám: 0-10. Pontszámítás módszere: - Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás. - Ár: fordított arányosítás. A 2-4. részszempont esetén 0 hónap/darab/fő megajánlása esetén ajánlattevő 0 pontot kap. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 2. részszempont esetén 15 hónapban, a 3. részszempont esetén 36 hónapban, a 4. részszempont esetén 3 főben, határozza meg az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, ezen értékekre és ezen értékeknél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 2. Ajánlatkérő az alábbi, a felhívás II.2.5. és III.1.3. pontjában hivatkozott fogalmak alatt a következőket érti:

- Közösségi tervezés: részvételi tervezési módszertan szerinti tervezés.

- Részvételi tervezési módszertan: olyan deliberációs folyamat, amelynek során a tervezés érintettjei (mindazok, akiknek az életére, munkájára a tervezés eredményei hatással vannak, vagy akik maguk hatással lehetnek ezekre) párbeszédben (deliberációban) vehetnek részt a tervezés tárgyával kapcsolatban. Az érintettek megszólítása, bevonása passzívan (nyilvános felhívásokkal) és célzottan, aktívan is megtörténik, a folyamat nyitott. A párbeszéd során az érintettek megismerhetik a tervezéssel kapcsolatos előzményeket és egyéb helyzeteket, körülményeket, szabadon ismertethetik a tervezés tárgyával kapcsolatos szükségleteiket és elvárásaikat, javaslatokat, észrevételeket tehetnek, illetve megismerhetik egymást és egymás szükségleteit, javaslatait. A deliberáció legfontosabb eszköze a vezetett (facilitált, moderált) műhelymunkák sorozata. A folyamat átlátható, eredményei dokumentáltak. A tervezési folyamat során a résztvevők javaslatai, észrevételei visszakövethetően rögzítésre kerülnek, az eltérő vélemények és a véleménykülönbségek, azoknak feloldási lehetőségei bemutatásra kerülnek, a döntési opciók közötti választás/priorizálás átlátható folyamat keretében kerül dokumentálásra.

- Munkacsoport ülés: olyan kiscsoportos műhelymunka, amelyen a közösségi tervezés során azonosított érintetti csoportokat reprezentáló személyek vesznek részt, moderált beszélgetések során véleményeket ütköztetnek, közös munkával feladatokat oldanak meg és az ülésekről összefoglaló vagy elemzés vagy más rögzített beszámoló készül.

- Projektvezetői vagy projektvezető helyettes tapasztalat: a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására.

3. Jelen felhívás II.2.7) pontjában foglalt szerződés időtartama naptári napokban került meghatározásra, egy becsült teljesítési időtartam, amely a megrendelői véleményezés(ek) időtartamát is magában foglalja. A tényleges teljesítési határidőket a szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges azzal, hogy az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében (8-10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk.

Kizárólag 1. rész esetén:

SZ/1. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az 1. rész tekintetében előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szerepelés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatba benyújtandó ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α:” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.

Az ajánlatok Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti bírálata során ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének (MMK) adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő kizárólag az 1. rész tekintetében ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Az ESPD-ben teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg azzal, hogy a közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (árvízvédelmi mű tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdését követő időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt P/1 minimumkövetelménynek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P/1 alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésére, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők) az 1. rész esetén, ha a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (árvízvédelmi mű tervezése) szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább a 40 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α" szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be azzal, hogy az ESPD-ben teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

M/1.1. és M/1.2 Ajánlattevőnek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb szolgáltatás(oka)t, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi tartalommal:

- a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja, év, hónap, nap pontossággal),

- a szerződést kötő másik fél neve, az információt adó neve, elérhetősége,

- a szolgáltatás tárgya és mennyisége, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,

- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bekezdés és a Kbt. 140. § (9) bekezdés irányadó.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

M/2.1-M/2.2.

Ajánlattevőnek az 1. rész a), b), c) illetve a 2. rész a), c) és d) pont szerinti szakember esetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban, a 2. rész b) pont szerinti szakember esetében Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására külön kell csatolnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet).

Amennyiben AT 1. rész a), b), c) illetve a 2. rész a), c) szerinti szakember esetén többlettapasztalata, a 2 rész d). szerinti szakember vonatkozásában többlet szakember megajánlást tesz, úgy ezen szakemberek esetében a rendelkezésre állási nyilatkozatot már az ajánlatban csatolni köteles, amennyiben amennyiben többlet megajánlást nem tesz, úgy a nyilatkozatot, csak a Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására külön kell csatolnia.

- az 1. rész tekintetében az M/2.1 a-c) pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában bemutatott szakember esetén

a) amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes tervezői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi, illetve szükséges a szakember jogosultságának első megszerzésének időpontját is szükséges feltüntetni, továbbá csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz azzal, hogy a jogosultság megléte esetén alkalmassági követelményre vonatkozó részt nem kell kitölteni;

b) amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év, hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen és csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum másolati példánya

- a 2. rész tekintetében az M/2.2 a), és d) pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában bemutatott szakember esetén a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év, hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen, és csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum másolati példánya. M/2.2 b) szakember vonatkozásában a Kbt. 69.§ (4) felhívás esetén kell benyújtania a rendelkezésre állási nyilatkozatot, a szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló dokumentum másolatát

- a 2. rész tekintetében az M/2.2 c) pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában bemutatott szakember esetén

a) amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes tervezői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi, illetve szükséges a szakember jogosultágának első megszerzésének időpontját is szükséges feltüntetni;

b) amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év, hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen és csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum másolati példánya.

AT köteles a 2. rész M.2.2d) pont szerinti alkalmassági követelményre, illetve a 4. sz. értékelési szempontra bemutatott szakemberek vonatkozásában szakmai önéletrajzát már az ajánlatban benyújtani, amennyiben sor kerül többletlétszám megajánlására.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajzok alapján ellenőrzi.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés, a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdés és a Kbt. 67. § (3) bekezdés alkalmazására.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők az M/1.1, M/1.2, M/2.1 és M/2.2 alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.1

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők) az 1. rész esetén, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) végzett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, tervezési munkával az alábbiak szerint:

a) legalább 1 db, de legfeljebb 4 db referenciamunkával, amelyek összesen legalább 1000 fm hosszú árvízvédelmi mű - vízjogi létesítési engedélyezési és/vagy kiviteli terv szintű - tervezésére vonatkoznak,

b) legalább 1 db, de legfeljebb 3 db környezeti hatástanulmány és/vagy előzetes vizsgálati dokumentáció készítésére vonatkozó referenciamunkával, ahol a környezeti hatástanulmány vagy az előzetes vizsgálati dokumentáció legalább 500 ha kiterjedésű területet érintett.

M/1.2

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők) a 2. rész esetén, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) végzett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, közösségi tervezési munkára vonatkozó olyan referenciamunkával, amely részvételi tervezés legalább 6 db - személyes vagy online - műhelymunka megtartásával valósult meg.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több rész tekintetében is bemutatható, amennyiben az megfelel mindkettő részfeladat vonatkozásában az M/1. alkalmassági minimum követelményeknek.

M/2.1

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) az 1. rész esetén, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

a) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt tervező, aki rendelkezik a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott VZ-TER kódjelű vagy azzal egyenértékű szakterületi jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott végzettséggel (képesítési minimumkövetelménnyel), és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel;

b) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt tervező, aki rendelkezik a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott T kódjelű vagy azzal egyenértékű szakterületi jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott végzettséggel (képesítési minimumkövetelménnyel), és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel;

c) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt tervező, aki rendelkezik a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott GT kódjelű vagy azzal egyenértékű szakterületi jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott végzettséggel (képesítési minimumkövetelménnyel), és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel.

M/2.2

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) a 2. rész esetén, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

a) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt projektvezető/projektvezető helyettes, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 36 hónapos építési beruházás tervezésére és/vagy megvalósítására vonatkozó projektvezetői vagy projektvezető helyettesi tapasztalattal”

b) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt településtervező, aki rendelkezik okleveles településmérnök és/vagy okleveles tájépítész mérnök és/vagy okleveles építészmérnök és/vagy felsőfokú urbanista vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel, valamint a szakterületén szerzett legalább 36 hónapos tervezési tapasztalattal;

c) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt tájépítész tervező, aki rendelkezik a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott K kódjelű vagy azzal egyenértékű szakterületi jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges,jogszabályban meghatározott végzettséggel (képesítési minimumkövetelménnyel), és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel;

d) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt facilitátor, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel, valamint facilitátorként részt vett legalább 10 db közösségi tervezési eseményen.

Az Étv. valamint a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítéséhez az 1. rész a), b) és c) pontja szerinti, illetve a 2. rész c) pontja szerinti szakember esetén kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges.

A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által az M/2.1 a)-c) és az M/2.2 c) pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában bemutatott szakemberek rendelkezzenek a névjegyzéket vezető szerv engedélyével, erről nyertes ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania. Amennyiben a szakember (szervezet) szakterületi jogosultsága a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás megjelölése - ideértve a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadását is - mellett a szakterületi jogosultság igazolása nem szükséges. Amennyiben a szakember (szervezet) szakterületi jogosultsága nem szerepel a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtása szükséges, valamint mellékelni kell a szakember (szervezet) nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.

A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Az 1. rész esetén egy szakember több alkalmassági követelményt is igazolhat azzal, hogy az M/2.1 a) és az M/2.1 b) pozíciókra nem ajánlható meg ugyanazon szakember. A 2. rész esetén az M/2.2 a) és az M/2.2 b), az M/2.2 c), valamint az M/2.2 d). pozíciókra ugyanazon szakember is megajánlható azzal, hogy egy szakember legfeljebb 2 pozíciót tölthet be. Ajánlatkérő a párhuzamos hónapokat csak egyszer veszi figyelembe, tehát 1 évben maximum 12 hónap megjelölése lehetséges a szakember vonatkozásában. M/2.2 c) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel egyenértékű végzettséget/képzettséget is elfogad Ajánlatkérő.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét rész esetén:

A szerződések összegének finanszírozása 100 %-ban európai uniós forrásból, szállítói finanszírozásban történik. Az ajánlattétel, a szerződések és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ellenérték kifizetése: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. § (4)-(6) bekezdése, 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján átutalás. Irányadó: Ptk. 6:155. §. Ajánlatkérő a szerződéstervezetekben részletezettek szerint a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A. §-ban foglalt feltételek mellett nyújt előleget.

Részletesen a szerződéstervezetekben foglaltak szerint.

1. rész esetén:

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó tervezési díj 30 %-a.

Késedelmi kötbér: Bármely részhatáridő nyertes ajánlattevő felelősségi körében felmerülő okból történő elmulasztása esetén, nyertes ajánlattevő a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbéralap 0,5 %-a összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles a teljesítésig.

A kötbéralap az I. Részhatáridő esetében a nettó tervezési díj 20 %-a, az I. Részhatáridő késedelmes teljesítése esetében kiszabható késedelmi kötbér összegének felső határa a kötbéralap 15 %-a. A kötbéralap a II. és a III. Részhatáridő esetében a nettó tervezési díj 40 %-a, a késedelmes teljesítés esetében kiszabható késedelmi kötbér összegének felső határa a II. és III. Részhatáridő esetén a kötbéralap 15 %-a. Ajánlatkérő az egyes Részhatáridők késedelmes teljesítése esetén jogosult a késedelmi kötbér kumulált érvényesítésére.

Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó tervezési díj 5 %-a.

Nyertes ajánlattevő 3 db részszámla (opciós tétel megrendelése esetén további 1 db számla) és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámlázás szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

2. rész esetén:

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 30 %-a.

Késedelmi kötbér: Bármely részhatáridő nyertes ajánlattevő felelősségi körében felmerülő okból történő elmulasztása esetén, nyertes ajánlattevő a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbéralap 0,5 %-a összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles a teljesítésig.

A kötbéralap az I., a II. és a III. Részhatáridő esetében a nettó vállalkozási díj 10%-a, a IV. Részhatáridő esetében a nettó vállalkozási díj 20 %-a, az V. Részhatáridő esetén a nettó vállalkozási díj 40 %-a. A késedelmes teljesítés esetében kiszabható késedelmi kötbér összegének felső határa valamennyi Részhatáridő esetén a kötbéralap 15 %-a. Ajánlatkérő az egyes Részhatáridők késedelmes teljesítése esetén jogosult a késedelmi kötbér kumulált érvényesítésére.

Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó vállalkozási díj 5 %-a.

Nyertes ajánlattevő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámlázás szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/04/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/04/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása EKR-ben történik az I.3) pontban rögzített elérhetőségen.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattételi határidőig elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (5)-(6), 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, az ESPD dokumentumot, és az 1. rész esetén az ajánlati biztosíték igazolást. A Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.1)-III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

4. Az 1. rész esetén az ajánlattétel 2 000 000,- Ft, azaz kettőmillió forint ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. §-ban meghatározottak szerint, átutalás esetén Budapest Főváros Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlájára.

5. Ajánlattevők szakmai ajánlatot kötelesek benyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltakat az eljárás során alkalmazza.

7. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésre vonatkozó megállapodást.

8. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben ajánlatkérő végzi el.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

10. Ajánlatkérő a szerződéseket KEHOP forrásból finanszírozza, melynek érdekében támogatási szerződés módosítása iránti vagy változásbejelentés elfogadása iránti kérelmet fog benyújtani. Ezen körülményre tekintettel az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes.

11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. Egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég esetén a képviselő képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolata (pl. személyi igazolvány, aláírásminta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat).

12. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerint nem korlátozza a hiánypótlást.

13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése) pont szerinti eredménytelenségi okot.

14. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdés második mondatában foglaltakra. Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).

15. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR rendelet 6. § (1) bekezdés].

16. Ajánlatkérő a szerződések teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

17. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.

18. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

19. Az 1. rész esetén az opcióként kért feladatra is kötelező ajánlatot tenni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő az opciós műszaki tartalomra tett ajánlatot (opciós tétel ajánlati ára) és a II.2.4) pont szerinti „alap” műszaki tartalom tekintetében tett ajánlati árat külön-külön, eltérő súlyszámmal értékeli.

20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ):

Név: Dr. Simon Gábor

Levelezési cím: 1025 Budapest, Ferenchegyi u. 29.

E-mail: gabor.simon@simonllaw.com

Lajstromszám: 00212

helyettese: Név: Dr. Gömöri Ákos Tibor Levelezési cím: 1125 Budapest, Monda u. 3/B. II. em 12. E-mail: dr.gomori.akos@gmail.com Lajstromszám: 00520

21. Az eljárás az európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabály alapján az uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzések közbeszerzési jogi minőségellenőrzéséért felelős szervezet által lefolytatott folyamatba épített ellenőrzés mellett zajik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2022