Services - 116415-2017

29/03/2017    S62    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги

2017/S 062-116415

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Столична община
000696327
ул. „Московска“ № 33
София
1000
България
Лице за контакт: Ваня Зоровска
Телефон: +359 29377246
Електронна поща: vzorovska@sofia.bg
Факс: +359 29377558
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=59492&companyId=20779

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=59492&companyId=20779
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Столична община
000696327
ул. „Московска“ № 33
София
1000
България
Лице за контакт: фронт офис
Телефон: +359 29377506
Електронна поща: vzorovska@sofia.bg
Факс: +359 29809866
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=59492&companyId=20779

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Подготовка на регионалнo прединвестиционнo проучванe (РПИП) за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС),

II.1.2)Основен CPV код
71210000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител, който ще разработи техническа и икономическа документация за регионален ВиК проект, който включва: Регионално прединвестиционно проучване, Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране, Идейни проекти за ВиК инфраструктура и прилежащите към нея съоръжения, за агломерации, в рамките, на които няма изградена ВиК инфраструктура или изградената ВиК инфраструктура не отговаря на европейските директиви (ВиК мрежи, шахти, резервоари, помпени станции, хлораторни станции).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71210000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е избор на Изпълнител, който ще разработи техническа и икономическа документация за регионален ВиК проект, който включва: Регионално прединвестиционно проучване, Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране, Идейни проекти за ВиК инфраструктура и прилежащите към нея съоръжения, за агломерации, в рамките, на които няма изградена ВиК инфраструктура или изградената ВиК инфраструктура не отговаря на европейските директиви (ВиК мрежи, шахти, резервоари, помпени станции, хлораторни станции).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Предложение за изпълнение на поръчката“ в т.ч. „Концепция за изпълнение на поръчката“ — 30 т.; „Управление на рисковете“ — 20 т. / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16M1OP002-1.007-0001„Подготовка на регионалнo прединвестиционнo проучванe (РПИП) за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“по оперативна програма „Околна среда 2014.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 3 000 000 (три милиона) BGN, от които 1 000 000 (един милион) BGN в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV, раздел „Б“, т. 1а и т. 2а информация за обстоятелствата по т. 1.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен и справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участника не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 3 000 000 (три милиона) BGN, от които 1 000 000 (един милион) BGN в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката.

При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“, т. 1б информация за услугите с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта, стойностите, датите и получателите.

2. Участникът трябва да разполага с екип, за изпълнение на поръчката.

При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“, т. 6 информация за лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугата: име, презиме и фамилия на лицето, завършено образование -специалност и образователна степен, общ професионален и специфичен опит, наличие на пълна проектантска правоспособност (ако е приложимо).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя:

По т. 1. списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

По т. 2. списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугата, съдържащ: име, презиме и фамилия на лицето, завършено образование — специалност и образователна степен, общ професионален и спицифичен опит наличие на пълна проектанска правоспособност (ако е приложимо).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.

*Под дейност, сходна с предмета на поръчката се счита: изготвяне на прединвестиционни проучвания, инвестиционни проекти за В и К мрежи и съоръжения, включително ПСПВ и ПСОВ и третиране на утайки. Генералните В и К планове се признават за дейност, сходна с предмета на поръчката.

2. Участникът трябва да разполага с екип, за изпълнение на поръчката включително ръководен състав, включващ най-малко:

— Ръководител проект.

Квалификация „Строителен инженер“ с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент.

Общ професионален и специфичен опит — общ професионален опит по съответната специалност — минимум 10 години, в т.ч. специфичен опит на ръководна позиция (ръководител или заместник-ръководител или координатор или еквивалент) в изпълнението на проекти/договори за услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка — минимум 5 години.

— Финансист (Ключов експерт 1).

Квалификация — Висше образование „Финанси“ и/или „Финансов контрол“ и/или„Счетоводство и контрол“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент;

Общ професионален и специфичен опит — професионален опит по съответната специалност — минимум 5 (пет) години, в т.ч. специфичен опит в областта на финансовия.

анализ и/или анализ разходи и ползи — минимум 3 (три) години.

— Експерт „Пречистване на питейни води“ (Ключов експерт 2).

Квалификация — Висше образование „Строителен инженер“ в областта на „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент;

Общ професионален и специфичен опит — професионален опит по съответната специалност — минимум 7 (седем) години, в т.ч. специфичен опит в областта на изготвяне на прединвестиционни проучвания и инвестиционни проекти за ПСПВ и/или проектирането и/или строителството и/или експлоатацията на пречиствателни станции за питейни води — минимум 5 (пет) години; да притежава пълна проектанска правоспособност.

— Експерт „ВиК мрежи и съоръжения“ (Ключов експерт 3).

Квалификация — Висше образование „Строителен инженер“ в област „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент.

Общ професионален и специфичен опит — професионален опит по съответната специалност — минимум 7 (седем) години, в т.ч. специфичен опит в областта на изготвяне на прединвестиционни проучвания и инвестиционни проекти за ВиК мрежи и съоръжения и/или експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи — минимум 5 (пет) години; да притежава пълна проектанска правоспособност.

— Експерт „Пречистване на отпадъчни води“ (Ключов експерт 4).

Квалификация — Висше образование „Строителен инженер“ в област „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент.

Общ професионален и спицифичен опит — професионален опит по съответната специалност — минимум 7 (седем) години, в т.ч. специфичен опит в областта на изготвяне на прединвестиционни проучвания и инвестиционни проекти за ПСОВ и/или строителството и/или експлоатацията на пречиствателни станции за отпадъчни води — минимум 5 (пет) години; да притежава пълна проектанска правоспособност.

— Експерт „Третиране на утайки“ (Ключов експерт 5).

Квалификация — Висше образование „Строителен инженер“ в област „Водоснабдяване и канализация“ и/или „Екологична биотехнология“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент;

Общ професионален и специфичен опит — професионален опит по съответната специалност — минимум 3 (три) години, в т.ч. специфичен опит в областта на проектиране и/или изграждане и/или експлоатация на съоръжения за третиране на утайки — минимум 2 (две) години.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/05/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/05/2017
Местно време: 10:00
Място:

Ул. „Париж“ № 3, зала 109.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойност на договора за обществена поръчка.

2. За участниците не трябва да са на лице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

3. Участник, който надвиши прогнозната стойност съгласно обявлението ще бъде отстранен от участие.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/03/2017