Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 116732-2021

Display compact view

Submission deadline has been amended by:  269678-2021
08/03/2021    S46

România-Bucureşti: Lucrări de construcţii de aerodromuri, piste de decolare şi de aterizare şi suprafeţe de manevrare

2021/S 046-116732

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2009/81/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02523
Adresă: Drumul Taberei nr. 7B
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 061352
Țară: România
Persoană de contact: Robert Pirneci
E-mail: ddi_achiz@mapn.ro
Telefon: +40 213195858/2844
Fax: +40 213198152

Adresă (adrese) Internet:

Acces electronic la informații: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114817

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
I.3)Activitate principală
Apărare
Altele
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități/entități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: da

Denumire oficială: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02542 Focșani
Adresă: Str. Bucureşti nr. 1-3
Localitate: Focșani
Cod poștal: 620144
Țară: România

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de proiectare și lucrări de execuție pentru un contract clasificat secret de serviciu pentru realizare infrastructura Bazei 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Proiectare și executare
Executare
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrări, conform cerințelor specificate de autoritatea/entitatea contractantă
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: La locul de executare.

Cod NUTS RO223 Constanţa

II.1.3)Informații privind acordul-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Servicii de proiectare și lucrări de execuție pentru un contract clasificat secret de serviciu pentru realizare infrastructura Bazei 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.
Valoarea estimată a tuturor serviciilor și lucrărilor incluse în etapa 1 a proiectului de investiție este de 2 148 126 437,14 RON fără TVA.
Valoare faza I – total valoare 1 434 413 738,84 RON fără TVA compusă din:
— 49 401 456,849 RON fără TVA – valoarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică;
— 1 385 012 282 RON fără TVA – valoarea lucrărilor de execuție pentru obiectivele 1, obiectiv 12, 16, 21, 23, 24.
Valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute pentru faza I este de maximum 10 % din valoarea totală de proiectare și execuție lucrări.
Pentru următoarele faze, valoarea estimată este de 713 712 698,3 RON fără TVA.
Autoritatea contractantă va opta pentru achiziția ulterioară de lucrări de construcții similare în condițiile art. 102 lit. l) din OUG 114/2011 până la valoarea de 2 148 126 437,14 RON fără TVA.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45235000 Lucrări de construcţii de aerodromuri, piste de decolare şi de aterizare şi suprafeţe de manevrare, 45216200 Lucrări de construcţii de clădiri şi instalaţii militare, 71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

II.1.7)Informații privind subcontractarea
Ofertantul trebuie să specifice în ofertă porțiunile din contract pe care intenționează să le subcontracteze unor terți, subcontractanții propuși, precum și obiectul subcontractelor pentru care sunt propuși subcontractanții respectivi
Ofertantul trebuie să specifice orice modificări care survin în legătură cu subcontractorii pe parcursul executării contractului
Autoritatea/entitatea contractantă poate obliga ofertantul câștigător să atribuie toate subcontractele sau anumite subcontracte prin procedura prevăzută în titlul III din Directiva 2009/81/CE
Ofertantul câștigător este obligat să subcontracteze următorul procent din contract prin aplicarea procedurii prevăzute în titlul III din Directiva 2009/81/CE: procentul minim: 0(%) procentul maxim: 0(%) din valoarea contractului.
Ofertantul câștigător este obligat să precizeze partea sau părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze în afara procentului obligatoriu și să indice subcontractorii deja identificați
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:

Valoarea estimată fără TVA: 2 148 126 437,14 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 106 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Suma de 28.700.000,00 RON, se va depune in prima etapa a procedurii. Perioada de valabilitate cel putin 6 luni. Garantia pentru participare se va constitui printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara, sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original. Garantia trebuie sa fie irevocabila si trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, Garanția trebuie sa fie irevocabilă. Suma reprezentând garantia pentru participare, în cazul în care aceasta se constituie prin virament bancar, se poate vira în contul Unitatii Militare 02523 Bucuresti – RO47TREZ7005005XXX000191 deschis la ATCPMB, cod fiscal 4183253. În cazul scrisorilor de garantie bancara emise de o banca din strainatate, se va prezenta traducerea autorizata. Ofertele/candidaturile care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, în cuantumul, forma si având perioada de valabilitate solicitate de autoritate de la data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, vor fi respinse.

Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10 % din valoarea contractului, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursu... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere, conform art. 8 din O.U.G. 114/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
III.1.4)Alte condiții speciale cărora li se supune executarea contractului, în special cu privire la securitatea aprovizionării și a informației:
Obținerea AVIZULUI DE SECURITATE PENTRU ACCES LA INFORMATII CLASIFICATE SECRET DE SERVICIU eliberat de Directia contrainformatii si securitate militara conform Ordinului ministrului apararii nationale nr. M9/2013 publicat în M.Of. nr.115 din 28.2.2013.
Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitate în cadrul procedurii.
Operatorul economic în termen de 20 zile lucrătoare de la publicarea anunțului de participare este obligat să își exprime intenția de a participa la procedură, dar nu mai târziu de 30 martie 2021 urmând să completeze documentele necesare obținerii avizului de securitate. Acest termen este condiționat de procedura de obținere a avizului de securitate (inclusiv acreditarea/deținerea a cel puțin unui sistem informatic pentru nivelul secret de serviciu), ofertanții care nu si-au exprimat intenția de participare în termenul solicitat sunt deplin răspunzători de posibilitatea să nu obțină avizul solicitat, fiind în imposibilitatea de depunere a ofertei în termen, pentru investiția pentru care s-a inițiat procedura.
III.1.5)Informații privind autorizația de securitate:
Candidații care nu dețin încă o autorizație de securitate, pot obține această autorizație până la: 30.3.2021
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală

Criterii privind situația personală a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora), inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Obținerea AVIZULUI DE SECURITATE PENTRU ACCES LA INFORMATII CLASIFICATE SECRET DE SERVICIU eliberat de Directia contrainformatii si securitate militara conform Ordinului ministrului apararii nationale nr. M9/2013 publicat în M.Of. nr.115 din 28.2.2013.
Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitate în cadrul procedurii.
Operatorul economic în termen de 20 zile lucrătoare de la publicarea anunțului de participare este obligat să își exprime intenția de a participa la procedură, dar nu mai târziu de 30 martie 2021 urmând să completeze documentele necesare obținerii avizului de securitate. Acest termen este condiționat de procedura de obținere a avizului de securitate (inclusiv acreditarea/deținerea a cel puțin unui sistem informatic pentru nivelul secret de serviciu), ofertanții care nu si-au exprimat intenția de participare în termenul solicitat sunt deplin răspunzători de posibilitatea să nu obțină avizul solicitat, fiind în imposibilitatea de depunere a ofertei în termen, pentru investiția pentru care s-a inițiat procedura.
Cerinţa nr. 1
Vor fi excluşi din procedura de atribuire toţi ofertanţii care se află în situaţiile prevăzute la art. 155, art. 156 şi art. 150 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitate în cadrul procedurii
Persoane juridice române
Documente solicitate care dovedesc situaţia personală a ofertantului:
1.1 Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile articolului 155 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare, completată în conformitate cu Formularul nr. 1 din Secţiunea III, copie scanată după original semnată electronic. Declaraţia va fi prezentată şi de către terţul susţinător, dacă este cazul.
1.2 Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile articolului 156 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare, completată în conformitate cu Formularul nr. 2 din Secţiunea III, copie scanată după original semnată electronic. Declaraţia va fi prezentată şi de către terţul susţinător privind neîncadrarea în prevederile lit. a), b), c) şi d) de la art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011, dacă este cazul.
1.3 Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 150 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare, completată în conformitate cu Formularul nr. 3 din Secţiunea III, copie scanată după original semnată electronic. Declaraţia va fi prezentată atât de către subcontractant, cât şi de terţul susţinător, dacă este cazul.
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţii de decizie referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt: general de brigadă Gheorghe Nistor – şeful unităţii militare 02523 Bucureşti, col. Apostol Marius-Cristian -director, lt. col. Podaru Doriana – p. contabil şef, locotenent colonel ing. Robert Pirneci, P.c.c. Matahală Dumitru, P.c.c. ing. Petrache Daniel, funcționar public Barbulescu Gabriela, P.c.c. Visan Mihaela,funcționar public Cărbunaru Elișor Mirela, funcționar public Gheorghiu Mihai,
1.4. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completata în conformitate cu Formularul nr. 6;
1.5. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor şi taxelor la bugetul general consolidat, inclusiv cele locale, încadrate în termenul de valabilitate declarat de instituţiile emitente.
a. Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generala a Finantelor Publice teritoriala – copie scanata dupa original semnata electronic;
b. Certificat privind achitarea impozitelor si taxelor locale (datorii la bugetele locale) copie scanata dupa original semnata electronic.

În cazul în care ofertantul a încheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor... detalii pe www.e-licitatie.ro

Criterii privind situația personală a subcontractanților (care pot determina eliminarea acestora), inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
III.2.2)Capacitatea economică și financiară

Criterii privind situația economică și financiară a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: I.Cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2018- 2020) sa fie cel puțin egală cu 2.500.000.000 RON.
Ofertanţii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru anul respectiv (2018-2020). Pentru conversia în lei, dacă situațiile financiare sunt întocmite în alta monedă, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
1.1 Declaraţie pe proprie răspundere – Fişă de informaţii generale, cu cifra de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani care trebuie să aibă pragurile minime valorice de la pct. 1 (autoritatea contractantă va lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială), copie scanată semnată electronic după originalul semnat de reprezentantul legal al ofertantului, ştampilat şi datat - a se vedea Formularul nr. 5;
1.2 Prezentarea oricărui alt document prin care operatorul economic face dovada că îndeplineşte cerinţa de calificare referitoare la: I. Cifra de afaceri (bilanţ contabil, extras de bilanţ, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanţă al firmei, raport al cenzorilor, etc.), copie scanată după original.
NOTĂ: În cazul în care ofertantul este o asociere, sau beneficiază de susținerea acordata de unul sau mai mulți terți susținători, cerința se consideră îndeplinita prin însumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii și/sau terțului/terților susținători financiari, după caz, pentru anul respectiv.
La momentul semnării contractului operatorul economic va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cash-flow de execuţie a lucrării de 1.000.000 euro pentru primele 2 luni de execuție.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Ofertanţii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru anul respectiv (2018 - 2020). Pentru conversia în lei, dacă situațiile financiare sunt întocmite în alta monedă, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Se vor prezenta următoarele documente:
— Declaraţie pe proprie răspundere – Fişă de informaţii generale, ce cuprinde media cifrei de afaceri globale, care vizează activitatea pe ultimii 3 ani (2018- 2020) - autoritatea contractantă va lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială, copie scanată semnată electronic după originalul semnat de reprezentantul legal al ofertantului, ştampilat şi datat - a se vedea Formularul nr. 5,
— Prezentarea oricărui alt document prin care operatorul economic face dovada că îndeplineşte cerinţa de calificare referitoare la cifra de afaceri (bilanţ contabil, extras de bilanţ, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanţă al firmei, raport al cenzorilor, etc.) copie scanată după original semnată electronic
— Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
NOTĂ: În cazul în care ofertantul este o asociere, sau beneficiază de susținerea acordata de unul sau mai mulți terți susținători, cerința se consideră îndeplinita prin însumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii și/sau terțului/terților susținători financiari, după caz, pentru anul respectiv.
Se vor prezenta următoarele Documente care dovedesc situaţia financiară: Declaraţii bancare corespunzătoare sau alte documente din care rezultă disponibilitatea, la data depunerii candidaturii, de susţinere a lucrării pentru primele 2 luni de execuție şi în valoare de minim 1.000.000 euro, imobilizată pentru realizarea acestui contract şi negrevată de alte sarcini.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite

Criterii privind situația economică și financiară a subcontractanților (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
III.2.3)Capacitatea tehnică și/sau profesională

Criterii privind capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Lucrări
Cerința nr. 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări similare de construcţii de aerodromuri, piste de decolare/aterizare, suprafeţe/platforme de manevră/staționare aeronave, a căror valoare cumulată a fost de minim 700.000.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 2
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări similare rețele gaze a căror valoare cumulată a fost de minim 3.000.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 3
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări similare rețele electrice a căror valoare cumulată a fost de minim 14.000.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 4
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări de execuție construcții aeroportuare a căror valoare cumulată a fost de minim 40.000.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 5
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări similare rețele edilitare a căror valoare cumulată a fost de minim 100.000.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 6
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit, in ultimii 5 ani, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări de instalații navigație, balizaj a căror valoare cumulată a fost de minim 40.000.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 7
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit, in ultimii 5 ani, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări construcții civile a căror valoare cumulată a fost de minim 200.000.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 8
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări de execuție infrastructură rutieră a căror valoare cumulată a fost de minim 250.000.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 9
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări similare construcţii destinate depozitării materiilor explozive a căror valoare cumulată a fost de minim 20.000.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 10
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări similare instalații C.L., distribuție și stocare carburanți lubrifianți a căror valoare cumulată a fost de minim 10.000.000 RON exclusiv T.V.A.
Servicii
Cerința nr. 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, s servicii similare de proiectare construcţii de aerodromuri, piste de decolare / aterizare, suprafeţe/platforme de manevră/staționare aeronave, a căror valoare cumulată a fost de minim 28.000.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 2
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, servicii similare de proiectare rețele gaze a căror valoare cumulată a fost de minim 120.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 3
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, servicii similare de proiectare rețele electrice a căror valoare cumulată a fost de minim 560.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 4
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, servicii similare de proiectare construcții aeroportuare a căror valoare cumulată a fost de minim 1.600.000 RON exclusiv T.V.A.
Cerința nr. 5

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) necesar(e)
Ofertanţii vor folosi, pentru transformarea valorii lucrării alese pentru demonstrarea experienţei similare, cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru ultimii 5 ani.
Pentru îndeplinirea cerinţei minime de calificare operatorii economici trebuie să prezinte Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI executate în ultimii 5 ani, (Formularul nr. 9), pentru cele mai importante lucrări/servicii care vor conţine valori (în lei şi altă valută), perioada şi locul execuţiei lucrărilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi.
Din această listă operatorul economic va alege acele contracte care îndeplinesc cerinţa privind experiența similară, la care vor anexa: copie contracte, procese verbale de recepție, inclusiv certificări de bună execuţie din partea beneficiarului/clientului, vezi model Formularul nr. 10.
Certificările de bună execuţie vor indica, beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul prestării serviciilor/execuţiei lucrărilor, ce probează în mod concludent îndeplinirea cerințelor. De asemenea vor preciza dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite, inclusiv va înscrie informatii cu privire la numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.
Documentele se vor prezenta sub formă de copie scanată lizibil semnată electronic după original, sau copie scanată lizibil semnată electronic după copie legalizată sau copie
Ofertanţii vor folosi, pentru transformarea valorii lucrării alese pentru demonstrarea experienţei similare, cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru ultimii 5 ani.
Pentru îndeplinirea cerinţei minime de calificare operatorii economici trebuie să prezinte Declaraţie privind lista principalelor SERVICII prestate în ultimii 5 ani, (Formularul nr. 9), pentru cele mai importante lucrări/servicii care vor conţine valori (în lei şi altă valută), perioada şi locul execuţiei lucrărilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi.
Din această listă operatorul economic va alege acele contracte care îndeplinesc cerinţa privind experiența similară, la care vor anexa: copie contracte, procese verbale de recepție, inclusiv certificări de bună execuţie din partea beneficiarului/clientului, vezi model Formularul nr. 10.
Certificările de bună execuţie vor indica, beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul prestării serviciilor/execuţiei lucrărilor, ce probează în mod concludent îndeplinirea cerințelor. De asemenea vor preciza dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite, inclusiv va înscrie informatii cu privire la numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.
Documentele se vor prezenta sub formă de copie scanată lizibil semnată electronic după original, sau copie scanată lizibil semnată electronic după copie legalizată sau copie
Persoana care va îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția trebuie să dețină autorizație și legitimație emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții pentru domeniul/subdomeniul respectiv, în vigoare la momentul semnării Contractului.
Specialiştii R.T.E. care deţin mai mult de doua acreditări pot cumula mai multe funcţii doar pentru domeniul instalațiilor.
Verificatorii de proiecte cu mai multe atestări pot cumula specializările în cadrul proiectului.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
Personal cheie:
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
— copia diplomei de studii,
— C.V.,
— copia contractului de muncă, sau extras Revisal, sau declaraţia de disponibilitate cu angajamentul de participare din partea acestuia. (Formularul nr. 11),
— documente-suport relevante care atestă experienţa specifică confirmate de angajator/beneficiar.
Notă:
— C.V.-urile prezentate vor fi datate şi vor purta numele în clar şi semnătura în original a persoanelor respective,
— personalul cheie nu poate cumula mai multe functii in cadrul proiectului
— pentru inginer sau studii superioare =studii superioare de lungă durată.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
Personal cheie:
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
— copia diplomei de studii,
— C.V.,
— copia contractului de muncă, sau extras Revisal, sau declaraţia de disponibilitate cu angajamentul de participare din partea acestuia. (Formularul nr. 11),
— documente-suport relevante care atestă experienţa specifică confirmate de angajator/beneficiar.
Notă:
— C.V.-urile prezentate vor fi datate şi vor purta numele în clar şi semnătura în original a persoanelor respective,
— personalul cheie nu poate cumula mai multe functii in cadrul proiectului
— pentru inginer sau studii superioare =studii superioare de lungă durată.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
Personal specializat
Pentru personalul solicitat la lit. a) -c) trebuie prezentate:
— atestatul sau legitimaţia.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
Declaraţie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajează ferm să asigure următoarele:
— disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin ofertă,
— păstrarea componenţei echipei propuse pe toată perioada de derulare a contractului. Orice înlocuire/modificare a componenţei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului.
Pentru îndeplinirea cerinţei minime de calificare operatorii economici trebuie să prezinte Declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, instalaţiile utilajele, echipamentul tehnic, mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări (conform formularului nr. 14 din Secţiunea III şi Anexei la acesta) şi documente relevante care să ateste deţinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispoziţie) a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice şi laboratoarelor implicate în realizarea contractului. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite
Se vor prezenta următoarele documente:
Certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calităţii corespunzătoare categoriilor lucrărilor care formează obiectele prezentei achiziţii și anume construcții aeroportuare.
NOTĂ: În cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membru al asociaţiei pentru partea din contract pe care o realizează.
Documentele se vor prezenta sub formă de copie scanată după original, copie scanată după copie legalizată sau copie, scanată, lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.
Se acceptă şi alte probe/dovezi, în măsura în care aceste probe/dovezi confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al sistemului calităţii.
*Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
Se vor prezenta următoarele documente:
Certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de management de mediu corespunzătoare categoriilor lucrărilor care formează obiectele prezentei achiziţii – construcții aeroportuare.
NOTĂ: În cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membru al asociaţiei pentru partea din contract pe care o realizează.
Documentele se vor prezenta sub formă de copie scanată după original, copie scanată după copie legalizată sau copie, scanată, lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.
Se acceptă şi alte probe/dovezi, în măsura în care aceste probe/dovezi confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.
*Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.

Criterii privind capacitatea tehnică și/sau profesională a subcontractanților (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

Nivel(uri) minim(e) necesar(e)

III.2.4)Informații privind contractele rezervate
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
Număr minim preconizat 3 și numărul maxim 99
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați: Obținerea AVIZULUI DE SECURITATE PENTRU ACCES LA INFORMATII CLASIFICATE SECRET DE SERVICIU eliberat de Directia contrainformatii si securitate militara conform Ordinului ministrului apararii nationale nr. M9/2013 publicat în M.Of. nr.115 din 28.2.2013. Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitate în cadrul procedurii Operatorul economic în termen de 20 zile lucrătoare de la publicarea anunțului de participare, dar nu mai târziu de 30 martie 2021, este obligat să își exprime intenția de a participa la procedură, urmând să completeze documentele necesare obținerii avizului de securitate. Acest termen este condiționat de procedura de obținere a avizului de securitate (inclusiv acreditarea/deținerea a cel puțin unui sistem informatic pentru nivelul secret de serviciu), ofertanții care nu si-au exprimat intenția de participare în termenul solicitat sunt deplin răspunzători de posibilitatea să nu obțină avizul solicitat, fiind în imposibilitatea de depunere a ofertei în termen, pentru investiția pentru care s-a inițiat procedura.
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate da
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

3. 1. Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor. 2. Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați - Planul de management al calității lucrărilor executate.–. Pondere 39

2. Experienţa experţilor-cheie. Pondere 11

1. Componenta financiara. Pondere 50

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
4183253_2021_PAAPD1179035
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.5.2021 - 15:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
28.9.2021
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare:
ETAPA I – Etapa de selectare a candidaţilor prin aplicarea criteriilor de selecţie.
Criteriile de selecţie sunt criteriile de calificare precizate la pct. III.2 Condiţii de participare.
Conform art.65 alin.(2) din OUG 114/2011 în etapa a II a a procedurii vor participa doar operatorii economici care au depus candidatura în prima etapă şi care au îndeplinit toate criteriile de selecţie.
Documentele in vederea intormirii ofertei tehnice si a ofertei financiare se vor pune la dispozitia operatorilor economici care au îndeplinit toate criteriile de selecţie.
ETAPA II – Etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire.

1. Documentatia de atribuire va fi obtinuta gratuit prin accesarea site-ului www.e-licitatie.ro. Documentatia de atribuire este atasata la anuntul de participare aferent prezentei proceduri în vederea calificării pentru etapa a II a procedurii.

2. Documentatia de atribuire va fi obtinuta gratuit prin accesarea site-ului www.e-licitatie.ro. Documentatia de atribuire este atasata la anuntul de participare aferent prezentei proceduri.

3. Oferta are caracter obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și va indica în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și / sau din propunerea financiară sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Ofertantul poate vizita amplasamentul în perioada de întocmire a ofertei, pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială şi risc, datele necesare pregătirii şi elaborării ofertei. Potenţialii ofertanţi interesaţi să participe la vizita amplasamentului sunt rugaţi să informeze în scris, autoritatea contractantă asupra intenţiei de a participa, cu cel puţin 7 zile înainte de data / perioada la care se solicită vizitarea amplasamentului. Solicitarea se va transmite prin intermendiul SEAP unde vor fi menționate și datele de identificare ale persoanelor care vor viziona amplasamentul. Acordul autorității contractante pentru vizitarea amplasamentului se va comunica potențialilor ofertanți prin intermediu SEAP. Vizitarea se va face pe bază de adresă, cu programare prealabilă, în intervalul orar 09.00-15.00, numai în baza unui tabel ce va conține datele de identificare ale persoanei, aprobat de către achizitor. Accesul în amplasament se va efectua pe baza actului de identitate și a unei delegații emisă de ofertant, semnată și ștampilată în original. Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza numai prin compararea punctajelor ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. În urma acordării punctajelor fiecărei oferte se va stabili clasamentul în ordinea descrescătoare a punctajelor. Punctajul final al fiecărei oferte va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare. În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constată că sunt două sau mai multe oferte cu același punctaj, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorul de evaluare "prețul ofertei". În situația în care egalitatea se menține, Autoritatea Contractantă va solicita prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici respectivi, documente care conțin noi prețuri, iar oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară c... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Unitatea Militară 02523 București – Biroul juridic
Adresă: Drumul Taberei nr. 7B, sector 6
Localitate: București
Țară: România

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Contestatie, conform art. 8, din Legea 101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) pct. 3 si constituirea cauțiunii
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
3.3.2021