Supplies - 118199-2018

16/03/2018    S53    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Kozloduy: Batteries

2018/S 053-118199

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
ploshtadka AETs „Kozloduy“, Tsentralno delovodstvo
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Petar Haydutov
Telephone: +359 973-73335
E-mail: PAHaidutov@npp.bg
Fax: +359 973-72441
NUTS code: BG313

Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3708
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA50

II.1.2)Main CPV code
31440000 - IA02
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA50.

Настоящата обществена поръчка включва работно проектиране, доставка на оборудване и резервни части, демонтаж на съществуващо оборудване, монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация на новодоставено оборудване съгласно изискванията на приложеното към документацията Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1493.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
31440000 - IA02
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:

Площадка АЕЦ „Козлодуй“.

II.2.4)Description of the procurement:

Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA50.

Настоящата обществена поръчка включва работно проектиране, доставка на оборудване и резервни части, демонтаж на съществуващо оборудване, монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация на новодоставено оборудване съгласно изискванията на приложеното към документацията Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1493.

Офертите се изискват за покупка.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 470 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 260
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Срокове за изпълнение на някой от дейностите:

— подготвителни дейности (срок за поискване на входни данни от страна на изпълнителя и срок за предаване на входни данни от страна на възложителя) — 40 кал. дни,

— работно проектиране — до 90 кал. дни,

— демонтаж, монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация — до 7 кал. дни по време на ПГР на 5 ЕБ и изведена акумулаторна батерия.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи III група, III категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС (заедно с талона неразделна част от него). В случай че определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Р България, включително, че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Няма изискване.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Няма изискване.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор представя списък на услугите, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на оферта, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.

2. Участникът да разполага с необходимите организации, включени или не в структурата си, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор представя списък на организации, включени или не в структурата на участника.

3. Участникът да разполага с персонал и/или ръководители с необходимата професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

4. Участникът да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 (или еквивалент).

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор представя валиден сертификат за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 (или еквивалент).

Minimum level(s) of standards possibly required:

По т. 1: участникът да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (под сходни да се разбира: извършване на проектантска дейност на електротехническо оборудване и монтаж на независими източници на енергия, по-специално на акумулаторни батерии), обемът е без значение.

По т. 2: участникът да разполага с необходимите организации включени или не в структурата си, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а именно: орган за контрол от вида С/А, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020 (или еквивалент) за дейности по необходимите пусково наладъчни работи (ПНР) на оборудването.

По т. 3: участникът да разполага с персонал и/или ръководители с необходимата професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

— изпълнители и/или ръководители на монтажни дейности, притежаващи IV или V квалификационна група съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗР — ЕУ), и V квалификационна група съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБР-НУ),

— правоспособен персонал по заваряване съгласно Наредба № 7/11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на способност по заваряване,

— сертифицирани специалисти за контрол на метала и заварените съединения съгласно БДС EN ISO 9712,

— сертифициран персонал съгласно изискванията на БДС EN ISO 14731 за надзор по заваряване,

— персонал, притежаващ валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност по частите от проекта, описани в техническото задание.

По т. 4: участникът да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 (или еквивалент).

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства. Ако за участника са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Продължава в т.VI.3.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Няма изискване.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Специализиран технически съвет (СТС) на възложителя срещу представена оригинална фактура за стойността на проекта и Протокол от СТС на възложителя за приемане без забележки,

Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на резервните части срещу представени оригинална фактура за стойността на резервните части, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

Продължава в т.VI.3.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/04/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/04/2018
Local time: 13:30
Place:

АЕЦ „Козлодуй“, управление „Търговско“.

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Продължение от т. III.1.4 — Специфични национални основания за изключване:

— чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС — на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; чл. 5, ал. 1 от същия — когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка.

— чл. 101, ал. 11 от ЗОП: свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура и на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата участници, които са свързани лица.

Възложителят отстранява от процедурата и участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията, както и при наличие на другите основания по чл. 107 от ЗОП.

Продължение от т.III.1.7.

Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след извършване на демонтажа, монтажа, пуско-наладъчните работи и въвеждането в експлоатация на оборудването срещу представени приемно-предавателен протокол, протокол за извършен общ входящ контрол без забележки, Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи и оригинална фактура за стойността им.

Окончателно плащане в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на всички документи, свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация, срещу представяне на Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

Друга информация:

1. Поради специфичността и обема на обществената поръчка при подаване на офертата участниците трябва да са извършили оглед и запознаване с обекта. В техническото си предложение участниците задължително представят декларация за извършен оглед и запознаване с обекта, попълнена съгласно образеца, приложен към настоящата документация.

За запознаване с обекта и неговото състояние съдействие ще окажат:

— Калоян Иванов — р-л л-я АБ, група НЗ, сектор РЗА, ЕП2 — тел. +359 97372054,

— Андриан Деков — р-л група НЗ, Сектор “РЗА”, ЕП2 — тел. +359 97372874.

2. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания, които са в сила в Р България във връзка с декларацията по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, са:

— по отношение на задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите,

— по отношение на задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите,

— по отношение на задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика.

3. При изпълнение на строително-монтажни работи минималните гаранционни срокове за изпълнението им да не са по-малки от изискванията на Наредба № 2 от 31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, член 20, ал. 4, т. 5:

— за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика — 5 години.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
площадка АЕЦ „Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 973-73230
E-mail: VIBaldjiyska@npp.bg
Fax: +359 973-76007

Internet address: www.kznpp.org

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2018