Services - 118377-2017

30/03/2017    S63    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Hradec Králové: Technicko-inženýrské služby

2017/S 063-118377

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Statutární město Hradec Králové
00268810
Československé armády 408
Hradec Králové
502 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Fiedlerová, MPA
Tel.: +420 495707585
E-mail: Miroslava.Fiedlerova@mmhk.cz
Kód NUTS: CZ052

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.hradeckralove.org/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie proveditelnosti inteligentního dopravního systému města Hradec Králové, podrobná technická specifikace systému a výkon autorského dohledu.

Spisové číslo: MMHKTA201700000020
II.1.2)Hlavní kód CPV
71300000 - MA09
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Vypracování studie proveditelnosti pro inteligentní dopravní systém města Hradec Králové /IDS HK/, zpracování podrobné technické specifikace jako podklad pro zadávací podmínky na zpracovatele projektové dokumentace a dodavatele systému IDS HK, výkon autorského dohledu za předpokladu realizace veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace, dodavatele systému IDS HK a realizace systému IDS HK.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 7 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ052
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hradec Králové.

II.2.4)Popis zakázky:

Systém IDS HK je primárně charakterizován funkčními požadavky ze strany magistrátu města a dalších zainteresovaných stran a dále obecnými požadavky. Dopravně-telematický systém pro město Hradec Králové bude komplexním systémem významného rozsahu, s množstvím funkcí a dalších předpokladů a požadavků s nimi souvisejících. 14 skupin funkcí (či prostředků k jejich zajištění) systému IDS HK sdružuje jednotlivé funkce a požadavky podobného charakteru, mezi kterými dochází k průnikům a souvislostem, čímž vzniká funkční struktura systému. Jednotlivé skupiny nelze bez podrobného návrhu, který zohlední způsoby naplňování jednotlivých funkcí, využití technických prostředků, rozsah uplatnění v rámci řešeného území atd. považovat za ucelené subsystémy a ucelené aplikace se stanoveným fyzickým, organizačním či komunikačním uspořádáním.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Úroveň návrhu metodiky práce / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 30/06/2017
Konec: 31/12/2020
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

K II.2.7) Doba trvání zakázky – Studie proveditelnosti IDS HK a podrobná technická specifikace do 31.12.2017, výkon autorského dohledu do 31.12.2020.

K II.2.10) Informace o variantách – dle zadávacích podmínek, čl. 15.2. zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky (vyjma uvedení variantních možností u konkrétní technologie pro realizace dané funkce).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele v rozsahu ustanovení § 77 odst. 1, 2 písm. a), b) a c) zákona. Dodavatel prokazuje splněním profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (je-li v něm nebo v jiné obdobné evidenci zapsán), ne starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení; dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 09/05/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 07/08/2017
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/05/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Sídlo zadavatele – zasedací místnost č. 94, levé křídlo budovy, 2. patro.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Právo zúčastnit se otevírání obálek mají dodavatelé, jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Za každého dodavatele se může otevírání obálek zúčastnit pouze 1 osoba.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/03/2017