Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 11857-2022

10/01/2022    S6

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 006-011857

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 15308957242
Postai cím: Liszt Ferenc Tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Reményi Katalin
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306273791
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lfze.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.lfze.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001397592021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001397592021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Felsőoktatási Intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

LFZE KKI II. ütem generáltervezés

Hivatkozási szám: EKR001397592021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kecskeméti Kodály Intézet fejlesztése című projekt előkészítéséhez kapcsolódó építési beruházás 2. ütem generál tervezési feladatok és ehhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása a Modern Városok Program keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kecskemét, Katona József tér 2., Kecskemét, Katona József tér 4., valamint Budapest, Wesselényi utca 52., Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet épületének felújítása és fejlesztése, melynek jelen beszerzés tárgya a II. ütemre vonatkozó tervezési feladatok ellátása a jelenlegi Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium (hrsz.: 481), valamint a „Kerényi-ház” (hrsz.: 478/1 és 478/2) területén történő 100 férőhelyes kollégiumépület és 300-350 fős klasszikus zenei koncertek befogadására alkalmas hangversenyterem és stúdió, könyvtár, archívum, valamint kétszintes 100-150 férőhelyes mélygarázs kialakításra, az új épületrész összeköttetése a pinceszinten és a fölszinten az első ütemben felújításra kerülő, műemléki védettség alatt álló kolostorépülettel valamint az épületek környezetének rendezése.

A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, további információkat, a részletes műszaki leírást/terveket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

A beruházás 2. ütemének megvalósításához szükséges generáltervezői feladatok az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Vázlatterv alapján, azon belül az Engedélyezési tervdokumentációk, a Kiviteli tervdokumentáció teljes körű elkészítése minden érintett szakág - különösen, de nem kizárólagosan építészet, belsőépítészet, gépészet, épületvillamosság, akusztika, tartószerkezet, színháztechnológia, forgalomtechnika - tekintetében, valamint a közvetlenül a tervezési feladatokhoz kapcsolódó feladatok ellátása.

Tervezési feladatok a 478/1, 478/2, és a 481 hrsz-ú telkek egyesítésével létrejövő ingatlanon az épületegyüttes és a hozzá tartozó zöldfelület tervezési feladatai:

A tervezett épületegyüttes nettó alapterülete a Vázlatterv alapján: földszint, plusz 5 emelet, plusz 2 szint mélygarázs, mely az alábbi funkciókat tartalmazza: könyvtár és archívum (618 m2), 98 férőhelyes kollégium (5 882 m2), hangversenyterem és kapcsolódó kiszolgáló terek (5 389 m2), mélygarázs (3 806 m2); összesen: nettó 15 695 m2

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋ meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M4)1 alk.köv-re bemutatott szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazoláshoz bemutatott szakmai gyakorlatán felül további tapasztalattal a KD III.1.2. pontjában részletezettek szerint. (összesen max. 10 db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M4)2 alk.köv-re bemutatott szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazoláshoz bemutatott szakmai gyakorlatán felül további tapasztalattal a KD III.1.3. pontjában részletezettek szerint. (összesen max. 10 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M4)3 alk.köv-re bemutatott szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazoláshoz bemutatott szakmai gyakorlatán felül további tapasztalattal a KD III.1.4. pontjában részletezettek szerint. (összesen max. 10 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M4)4 alk.köv-re bemutatott szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazoláshoz bemutatott szakmai gyakorlatán felül további tapasztalattal a KD III.1.5. pontjában részletezettek szerint. (összesen max. 10 db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 310
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

2.) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3.) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

4.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.

5.) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

6.) A 2-5. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint 10 darabban határozza meg a 2-5. értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71. § (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

7.) A II.2.5. Értékelési szempontok karakterkorlátozás miatt rövidítésre kerültek, ezért a teljes körű tájékoztatás érdekében jelen pontban is felsorolásra kerülnek:

1.) Nettó Vállalkozói Díj összesen (HUF)

2.) Az M4)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül, további műemléki védettségű épülethez csatlakozó új épület(rész) felújításának és/vagy korszerűsítésének építésztervezői feladatok ellátásában felelős építész tervezőként szerzett tapasztalattal ÉS/VAGY zenei előadás befogadására alkalmas, hangverseny-/koncert-/előadó termet tartalmazó létesítmény tervezésében felelős építész tervezőként szerzett tapasztalattal ÉS/VAGY könyvtárat vagy archívumot tartalmazó létesítmény tervezésében felelős építész tervezőként szerzett tapasztalattal (max. 10 db)

3.) Az M4)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül, további zenei előadás befogadására alkalmas, hangverseny-/koncert-/előadótermet tartalmazó létesítmény tervezésében szakági tervezőként szerzett tapasztalattal ÉS/VAGY mélygarázs (min. 60 min. 60 gépkocsi férőhelyes) vagy mélygarázst (min. 60 min. 60 gépkocsi férőhelyes) is magában foglaló létesítmény tervezésében szakági tervezőként szerzett tapasztalattal (max. 10 db)

4.) Az M4)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül, további zenei előadás befogadására alkalmas, hangverseny-/koncert-/előadótermet tartalmazó létesítmény tervezésében szakági tervezőként szerzett tapasztalattal ÉS/VAGY oktatási funkciót tartalmazó létesítmény tervezésében szakági tervezőként szerzett tapasztalattal (max. 10 db)

5.) Az M4)4 alkalmassági követelményre bemutatott rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül, további klasszikus zenei előadás befogadására alkalmas hangverseny-/koncert-/előadó termet tartalmazó létesítmény tervezésében szakági tervezőként szerzett tapasztalattal ÉS/VAGY felsőoktatási kollégiumi vagy egyéb szálláshely funkciót tartalmazó létesítmény tervezésében szakági tervezőként szerzett tapasztalattal ÉS/VAGY könyvtár illetve könyvtárat is magában foglaló létesítmény tervezésében szakági tervezőként szerzett tapasztalattal (max. 10 db)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bek., valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek., valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és ic pont) és 9. § b) pont előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ (kivéve gb és gc pont) és 11. § b) pont előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai alkalmasság:

Alkalmasság igazolása: Az alkalmasság előzetes igazolása a Kr. 2. § (5) bek. alapján az EEKD benyújtásával történik az ajánlatban az EEKD IV. rész „α” szakaszának megjelölésével, utólagos igazolás a Kbt. 69. § alapján AK erre vonatkozó kifejezett felhívására.

Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:

SZ1) (Közös) AT alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:

SZ1) Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására (közös) Ajánlattevőnek a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. §(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szervezet által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11)-(12) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti Ajánlattevőtől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolást kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított Ajánlattevőnek.

P1) AT-nek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 19.§ (1) bek. c) pontja alapján az előző, mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti év- általános forgalmi adó nélkül számított- teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) és (5) bekezdései megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (8) és (11) bekezdései is irányadóak.

A Kr. 19. § (7) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az előző, mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti év- általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele nem éri el az 500 000 000,- Ft-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

AK a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1)-M4) pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti Ajánlattevőtől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.

M1)-M3): ATnek a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az Ajánlattevő által a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megrendelésre vonatkozó, a Rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást legalább az alábbi tartalommal:

a) AT neve,

b) a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

c) a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége,

d) a referenciamunka rövid ismertetése, a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal,

e) a teljesítés kezdő és befejező időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.

A Rendelet 22. § (5) bekezdés, 21/A §-a irányadó.

A 21. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Más gazdasági szereplőkkel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alk-i min.köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Teljesítettnek minősül a szerződés, amennyiben a teljesítés a vizsgált időszakban (az eljárást megindító jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban) a szerződést kötő másik fél által kiadott teljesítés igazolással lezárult.

M4): A Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján AT csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a bemutatását, azok megnevezésével, végzettségük, adott esetben szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) A fenti nyilatkozathoz csatolni kell:

1. Magyarországon letelepedett szakember esetében a szakember jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben az [M4)1-M4)4] szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát és a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalati adatok bemutatását.

2. A szakember [M4)1-M4)4] aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a szakember neve,

- a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,

- a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Amennyiben a bemutatott szakember (M4)1-M4)4) az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

- AT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet (az M4)1- M4)4 pontban megjelölt szakemberek bemutatásának kivételével), a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlattevőre előírt igazolási móddal kell igazolni az alk.i köv-t, figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alk-i min.köv-nek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, műemlék épületen teljesített referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az Ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapra és az Ajánlati felhívás feladását megelőző 72 hónapon belüli időpontra esik:

legalább nettó 3 800 m2 nettó alapterületű magasépítési beruházás generál tervezési feladatainak ellátására vonatkozó referenciával, amely, új épület megvalósítására vagy meglévő épület újjáépítésére vonatkozott, és legalább a négy alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedt.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, műemlék épületen teljesített referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az Ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapra és az Ajánlati felhívás feladását megelőző 72 hónapon belüli időpontra esik:

legalább 1 db, legalább nettó 1 370 m2 nettó alapterületű műemléki védettség alatt álló létesítmény vagy legalább ugyanekkora műemléki védettségű épülettel csatlakozó új épület építésére felújítási és/vagy rekonstrukciós és /vagy átalakítási munkáira vonatkozó generál tervezési referencia, ahol a beruházás legalább a négy alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság), valamint a restaurátori tevékenységekre is kiterjedt.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az Ajánlati felhívás feladását megelőző 36 és az Ajánlati felhívás feladását megelőző 72 hónapon belüli időpontra esik:

legalább 1 db olyan épület generál tervezésére vonatkozó referenciával, ahol a létesítmény tartalmazott legalább 200 fős, klasszikus zenei előadásra alkalmas koncert és/vagy hangverseny és/vagy előadótermet és/vagy tér és a beruházás és/vagy felújítás kiterjedt a koncert és/vagy hangverseny és/vagy előadóterem és/vagy tér felújítására és stúdiótechnikai rendszereinek telepítésére.

Az M1-M3) alkalmassági követelmények igazolására legfeljebb 4 db referencia szerződés bemutatása lehetséges, egy referencia több szemponthoz is bemutatható.

M4) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be minimum:

M4)1 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 2. sor „Építészeti tervezési terület” É (vagy azzal egyenértékű) építészeti műszaki tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M4)2 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 32. sor „Építmények gépészeti tervezési szakterület” G (vagy azzal egyenértékű) épületgépészeti műszaki tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M4)3 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Szakma Építészeti-műszaki szakértés 15. sor „Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterületépítmények épületfizikai szakértői részszakterület” SZÉS4 (vagy azzal egyenértékű) épületfizikai szakértői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M4)4 Egy fő szakembert, aki a 375/2011. Korm. rendelet szerint Építésügyi tűzvédelmi tervezői szakterület (betűjele: TUÉ) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik

Egy szakember több pozícióra is megjelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

A késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 1 (egy) százaléka naponta, de legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói Díj 15 (tizenöt) százaléka.

A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 10 (tíz) százaléka.

Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként nettó 200 000 Ft, amely ismétlődő szerződésszegés esetén alkalmanként fizetendő. Megrendelő a késedelmi kötbért az egyes határidők tekintetében külön-külön érvényesítheti a Vállalkozóval szemben, ennek megfelelően a kötbér maximuma is külön-külön számolandó

A Teljesítési Biztosíték és a Jólteljesítési Biztosíték összege külön-külön a nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka).

Jótállás: 36 hónap

A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.

FŐFINANSZÍRZOZÁSI FELTÉTELEK:

Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Részszámlázás: a Tervezői Díj vonatkozásában a Vállalkozó 1 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint. A Tervezői Díj az alábbiak szerint esedékes:

a) 1. részszámla: a nettó Vállalkozói Díj 40 százaléka

b) Végszámla: a nettó Vállalkozói Díj 60 százaléka

A Megrendelő a Vállalkozó részére előleget nem fizet.

Nyertes ATként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §.

Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/02/2022
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/02/2022
Helyi idő: 15:00
Hely:

EKR, 424/2017. Korm. rendelet 15. § alapján.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

AK a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is), elektronikus űrlap formájában.

2. Elektronikus űrlap formájában csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, valamint a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot.

3. Ajánlattevő tekintetében csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumot, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)]. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat EKR űrlapon történő benyújtása szükséges.

4. Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolandó nyilatkozatok jegyzékét a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

5. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

6. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás nem következhet be. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevők által aláírt Együttműködési Megállapodást, amelynek tartalmi előírásait a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a, 41/A. § (4)-(5).

7. Ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ával összhangban, rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez szükséges, érvényes, az alvállalkozók (altervezők, közreműködők) szolgáltatásaira is kiterjedő, legalább 140 000 000,- Ft/káresemény és 160 000 000,- Ft/év összegű tervezői felelősségbiztosítással.

8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az M4)1-M4)4 pontokban előírt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint É, G, SZÉS4 és TUÉ névjegyzékbe vételt kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig.

9. Ha Ajánlattevő a ”szakember” értékelési részszempontok vonatkozásában 0 hónapnál több szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberről szóló Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatot, a szakember aláírt önéletrajzát, olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel az érintett alkalmassági követelményhez (M4)1 és M4)4) kapcsolódó igazolást (végzettséget/képzettséget igazoló okiratokat). Továbbá az ajánlat részeként, ha az ajánlattevő a ”szakember” értékelési részszempontok vonatkozásában 0 hónapnál több ”többlet” szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell az M4)1 - M4)4 alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő ajánlattevői nyilatkozatban kell feltüntetni. A Nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

10. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. FAKSZ: Dr. Kiss László, 00172

12. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésre tekintettel rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő részére gazdálkodó szervezet alapítását nem teszi lehetővé.

13. Ajánlatkérő valamennyi, a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

14. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával).

15. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kizárólag az EKR felületén keresztül lehetséges. Az egyéb helyen benyújtott (fax/e-mail) kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe! A kiegészítő tájékoztatás nyújtása: EKR felületen.

16. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely a Nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat minősül.

17. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

18. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000,-Ft. A befizetés helye: Magyar Államkincstár vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01501559-00000000. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással a fenti bankszámlára történő befizetéssel, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

19. A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő komplett kivitelezési tervdokumentáció elkészítését várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.

20. Az ”ár” részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság 2020. 03. 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja (KÉ 2020. évi 60. szám) alkalmazásával.

A 2-5. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. 03. 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. B szerinti pontkiosztás módszere kerül alkalmazásra. Részletesen a KD tartalmazza.

21. További információkat a Közbeszerzési Dokumentum tartalmaz.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/01/2022