Services - 11886-2017

12/01/2017    S8    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Pardubice: Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

2017/S 008-011886

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
27520536
Kyjevská 44
Pardubice
532 03
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kohoutek
Tel.: +420 467431117
E-mail: verejne.zakazky@nempk.cz
Kód NUTS: CZ053

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.nempk.cz/

Adresa profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/25f34c83-8b65-4f5c-b238-a04db6282af3

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/25f34c83-8b65-4f5c-b238-a04db6282af3
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: akciová společnost
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zhotovení projektové dokumentace stavby – NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie, včetně autorského dozoru projektanta.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71322000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby pro výše uvedenou stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace bude zpracována na stavbu NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu pavilonu psychiatrické péče, který zahrnuje 2 lůžkové stanice, denní stacionář, ambulantní služby psychiatrického oddělení a oddělení klinické psychologie:

— 1 stanice v uzavřeném režimu – 20 lůžek,

— 1 stanice v otevřeném režimu – 30 lůžek,

— denní stacionář pro 25 klientů,

— ambulantní část, vč. příjmu od zdravotnické záchranné služby.

Součástí projektu bude i pořízení vnitřního vybavení (zdravotnické přístroje, nábytek a ostatní vybavení). Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 10 500 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – pracoviště Pardubická nemocnice.

II.2.4)Popis zakázky:

Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby pro výše uvedenou stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace bude zpracována na stavbu NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu pavilonu psychiatrické péče, který zahrnuje 2 lůžkové stanice, denní stacionář, ambulantní služby psychiatrického oddělení a oddělení klinické psychologie:

— 1 stanice v uzavřeném režimu – 20 lůžek,

— 1 stanice v otevřeném režimu – 30 lůžek,

— denní stacionář pro 25 klientů,

— ambulantní část, vč. příjmu od zdravotnické záchranné služby.

Součástí projektu bude i pořízení vnitřního vybavení (zdravotnické přístroje, nábytek a ostatní vybavení). Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby.

Zadavatel předpokládá, že financování uznatelných nákladů projetu a stavby bude čerpáno z dotace IROP. Projektová a související dokumentace musí být zpracována v dle platných Obecných a Specifických pravidel výzvy č. 54 uveřejněné a aktualizované na níže uvedených webových stránkách výzvy č. 54 tak, aby bylo umožněno a zajištěno splněním všech pravidel výzvy řádné čerpání všech způsobilých výdajů na hlavní a vedlejší aktivity projektu od poskytovatele dotace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 66
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Projekt IROP (54. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu).
II.2.14)Další informace

Dokumentace bude zpracována ve dvou fázích:

I. Fáze – Zpracování projektové dokumentace na stavbu NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nové psychiatrie pro podání žádosti o vydání stavebního povolení;

II. Fáze – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby nové psychiatrie včetně výkonu autorského dozoru. Bez finančního krytí, zejména neobdržení dotace zadavatel nezahájí Fázi II.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost způsobem dle § 77 odst. 1 a odst. 2 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (projektová činnost ve výstavbě), doklad o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Podrobněji v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 210-381139
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 06/02/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/02/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice, specifikováno v rámci zadávací dokumentace.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

U otevírání nabídek má právo být přítomen, kromě účastníků ze strany zadavatele, max. 1 zástupce každého dodavatele, který se prokáže v případě statutárního zástupce výpisem z obchodního rejstříku, v případě jiné osoby, plnou mocí vystavenou statutárním orgánem dodavatele a některým z dokladů prokazujícího jeho totožnost.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
601 56
Česká republika
Tel.: +420 542167115
E-mail: posta@compet.cz

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
601 56
Česká republika
Tel.: +420 542167115
E-mail: posta@compet.cz

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/01/2017