Services - 119262-2017

30/03/2017    S63    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Anykščiai: Architectural design services

2017/S 063-119262

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Anykščių rajono savivaldybės administracija
188774637
J. Biliūno g. 23
For the attention of: Vilma Vilkickaitė
LT-29111 Anykščiai
Lithuania
Telephone: +370 38158052
E-mail: vilma.vilkickaite@anyksciai.lt
Fax: +370 38158088

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.anyksciai.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Kunigiškių pradinės mokyklos-muziejaus paprastojo remonto ir paskirties keitimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Kunigiškių g. 16, Kunigiškių I k., Svėdasų sen.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Kunigiškių pradinės mokyklos-muziejaus paprastojo remonto ir paskirties keitimo techninio darbo projekto parengimas.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71220000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Techninis darbo projektas – 1 vnt.
Maksimali pirkimo vertė 6 611,57 EUR be pridėtinės vertės mokesčio.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 1
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 1 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 8 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas 10 (dešimt) procentų nuo sutarties sumos.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Už suteiktas paslaugas Tiekėjui apmokama:
80 procentų sutarties vertės, atlikus projektavimo darbus;
20 procentų sutarties vertės, kai Tiekėjas ištaiso ekspertų ir Užsakovo pastabas bei gauna statybą leidžiantį dokumentą.
Užsakovas už suteiktas paslaugas apmoka Teikėjui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą-faktūrą, priėmimo – perdavimo aktą) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, po atsiskaitymo dokumentų pateikimo.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
— Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas pateikia dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
— Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
— Pateikiama: 1) Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo įrodymui tiekėjas turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 2) Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama: a) jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis; b) jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; c) kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
4. Tiekėjas turi turėti teisę verstis techninio projektavimo veikla.
— Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis techninio projektavimo veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas (nurodant sąrašą sudariusio tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę) (šis dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje), kuriame nurodomas sutarties objektas, sutarties sudarymo ir įvykdymo datos, sutarties vertė, užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys.
Taip pat bent viena užsakovo pažyma apie tinkamai įvykdytą sutartį.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
2. Pateikiama:
1)
— tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirties aprašymas;
— siūlomo vadovo kvalifikaciją patvirtinančių atestatų ar lygiaverčių dokumentų kopijos arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų dokumentų, suteikiančių teisę atlikti perkamas paslaugas, kopijos.
2) Pateikiamas nekilnojamojo kutūros paveldo apsaugos specialisto atestato (ne žemesnės nei II kvalifikacinės kategorijos) ar lygiaverčių dokumentų kopijos arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų dokumentų suteikiančių teisę atlikti perkamas paslaugas, kopijos.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 techninio darbo projekto rengimo sutartį, kurios vertė yra ne mažėsnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės.
2. Tiekėjas turi turėti:
1. bent vieną kvalifikuotą projektų vadovą, turintį ne mažesnę kaip 3 m. patirtį projektų rengimo srityje (statinių kategorija – ypatingi statiniai).
2. Specialistą, turintį teisę rengti tvarkomųjų paveldosauginių darbų projektus.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 9.5.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.5.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 15.7.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 15.5.2017 - 10:45

Place:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 208 kab., J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Pretenzija teikiama ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28.3.2017