Supplies - 119989-2021

Submission deadline has been amended by:  183358-2021
10/03/2021    S48

Poland-Legnica: Laboratory reagents

2021/S 048-119989

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Postal address: ul. Iwaszkiewicza 5
Town: Legnica
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 59-220
Country: Poland
Contact person: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Telephone: +48 767211126
Fax: +48 767211127
Internet address(es):
Main address: www.szpital.legnica.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników do badań hematologicznych wraz z najmem sprzętu

Reference number: WSzSL/FZ-06/21
II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z najmem analizatorów oraz sprzętu dodatkowego szczegółowo opisanych w załączniku 2A do SWZ.

2. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w rozdziale XX SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers - PA01
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, Zakład Medycyny Laboratoryjnej, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z najmem analizatorów oraz sprzętu dodatkowego szczegółowo opisanych w załączniku 2A do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 PLN.

2. Kryteria oceny ofert:

a) cena – 60 %;

b) doradztwo merytoryczne – 25 %;

c) Termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu – 10 %;

d) termin wykonywania dostaw – 5 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w rozdziale XX SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/04/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/05/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/04/2021
Local time: 12:00
Place:

Siedziba Zamawiającego, pok. 40

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest niejawne. Oferty zostaną otwarte przez sekretarza komisji, w obecności pozostałych członków komisji.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Do przygotowania i złożenia oferty:

1) konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

2) zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego (stanowiącego załącznik 2 do SWZ) oraz formularza asortymentowo-cenowego (stanowiącego załącznik 2A do SWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje tam wymagane.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, podpisane przez osoby upoważnione do jego wystawienia – w przypadku wadium wniesionego w w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w rozdziale XXV SWZ ust. 3 pkt 2–4.

3. Składanie ofert przez Wykonawców winno być przeprowadzone zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców (platformazakupowa.pl) z 31.12.2020 obowiązującą od 1.1.2021. Instrukcja dostępna na stronie (https://przetargi.szpital.legnica.pl/) w odnośniku: Elektroniczna Platforma Zakupowa, w zakładce: Instrukcja

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 uPzp.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw Wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał, od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp.

6. W związku z faktem, że Zamawiający korzysta w niniejszym postępowaniu z prawa opisanego w art. 139 uPzp – dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożenia na jego wezwanie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp.

7. Klauzula obowiązku informacyj. zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1 ze zm.) została zamieszczona w rozdziale XXVI SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/03/2021