Szolgáltatások - 120366-2017

31/03/2017    S64

Magyarország-Budapest: Hirdetési szolgáltatások

2017/S 064-120366

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8–9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Márta
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600/1294
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.mnb.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank, Expedíció
Nemzeti azonosító szám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Márta
Telefon: +36 142826001294
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés a Magyar Nemzeti Bank által„Fogyasztóbaráttermék”nek minősített lakáscélú jelzáloghitelek társadalmi megismertetése érdekében tervezett kommunikációskampány lebonyolítására.

Hivatkozási szám: KBE/125/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
79341000 Hirdetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződés alapján az MNB által „Fogyasztóbarát termék”-nek minősített lakáscélú jelzáloghitelek társadalmi megismertetése érdekében teljes körű, szakszerű és határidőre történő tájékoztatási feladatok megvalósítása, stratégia és javaslatok összeállítása, továbbá a nem tervezett, a kampány feladatleírásában megjelenített, a kampányhoz közvetlenül nem kapcsolódó részfeladatok (kreatív tervezés és gyártás, médiavásárlás, PR feladatok) ellátása a keretösszeg (nettó 1 500 000 0000 HUF) kimerüléséig vagy legkésőbb 31.12.2019-ig.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79416000 Public relations szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1054 Budapest,Szabadság tér 8-9.,1013 Budapest,Krisztina krt. 39.,1239 Budapest Európa u. 1.,az egyes feladatok végrehajtására jelenleg még nem ismert helyszínt is megállapíthat Ajánlatkérő.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Részfeladatok:

1. Márka kialakítás: a „Fogyasztóbarát termék” program (a továbbiakban: Program”) elnevezésének, logójának és arculatának megtervezése.

2. A Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás, ezen belül:

— a Program bevezetését célzó kreatív koncepció és stratégia kialakítása,

— print sajtóhirdetések,

— plakátok (city light, óriásplakát, stb.),

— televíziós és rádiós spotok,

— online hirdetések,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

3. Médiavásárlás:

— médiastratégia- és terv,

— médiafelületek vásárlása,

— kampányértékelés,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

4. PR és rendezvényszervezési feladatok:

— PR kampányok tervezése és lebonyolítása,

— PR filmek, fotó- és videó dokumentációk készítése,

— Sajtó- és PR-rendezvények szervezése,

— Kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

Részletes feladatmeghatározás a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat: Arculattervezés (Logó- és arculatkialakítás) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat: Weboldal-tervezés / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat: Kommunikációs kampány tervezés / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 3.1. Kreatív stratégia elkészítése, megalapozottsága, kidolgozottsága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2. Kreatív tervek elkészítése, megfelelősége, minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.3. Média stratégia megalapozottsága, kidolgozottsága, hatékonysága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.4. Konkrét médiaterv kidolgozottsága, hatékonysága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.5. Alternatív médiajavaslatok tartalma, részletezettsége, hatékonysága / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Ellenszolgáltatás a kreatív tervezés és gyártás tekintetében / Súlyszám: 15
Költség kritérium - Név: Ellenszolgáltatás a médiavásárlás tekintetében / Súlyszám: 22
Költség kritérium - Név: Ellenszolg PR feladatok és rendezvény szervezési szolgáltatások tekintetében / Súlyszám: 7
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 31
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.

Az ajánlattevőnek ajánlatában 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a 4-7. §-nak megfelelően kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatát.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő Kbt.69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8.§,10.§,12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8.§-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10 §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltakat adott esetben, nemleges tartalommal is.

A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Meg kell jelölni az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető. Kiegészítő információ a dokumentációban található.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy G1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban – első körben -csak nyilatkozni kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlatban történő csatolásával, úgy, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesznek. A G1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolást az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására nyújtja be az ajánlattevő.

G1. Az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó nettó – azaz általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak ( 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.19.§ (1) bekezdés c) pont).

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 19.§ (3) bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

G1. Alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben összesen elért nettó – azaz általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (azaz médiatervezési és médiavásárlási, és kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, és PR és rendezvényszervezési tevékenységből) származó árbevétele elérte az 1 125 000 000 HUF-ot (Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.19.§ (1) bekezdés c) pont).

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65.§ (6) bekezdés). A G1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltak szerint is meg lehet felelni.

Irányadók a Kbt. 65.§ (8), (11) bekezdéseiben, a 67.§ (3) bekezdésében, 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.19.§ (7) bekezdésében foglaltak. Kiegészítő információk a dokumentációban találhatók.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen a megfelelően aláírt ESPD benyújtásával kell igazolni (Korm.r.1.§ (1)bek),az előírt igazolásokat az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívására kell benyújtani.

M1. Az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával megegyező (azaz médiatervezési és médiavásárlási, és kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, és PR és rendezvényszervezési tevékenységből származó) szolgáltatásainak aláírt nyilatkozatba foglalt ismertetése(Kbt.65.§(1)bek.b)pont,Korm.rend.21.§(3)bek.a) pont alapján, Korm.r.22.§(1)bek.a)vagy b)pontjának megfelelően)A teljesítésnek az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 3 éves(36 hónapos) időtartamba kell beleesnie.A nyilatkozatnak, illetve igazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és kapcsolattartója megnevezése,elérhetősége (telefonszám vagy email cím),

— a szolgáltatás tárgya,olyan részletezettséggel,hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés,

— az ellenszolgáltatás nettó értéke,

— a teljesítés ideje(év/hó/nap feltüntetésével) és helye,

— nyilatkozat arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt (az is megfelelő, ha a nyilatkozat egyértelműen tartalmazza a szerződésszerű teljesítésre történő utalást)(Korm.r.22.§ (2) bek.).

Teljesítés ideje az a nap,amikor a szerződést kötő másik fél a szerződésszerű teljesítést befejezettnek tekinti.

A közös ajánlattevőként végzett, referenciaként bemutatott oszthatatlan szolgáltatások esetében nyújtsa be az ajánlattevő a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból(Korm.r.22.§(5)bek.).

M2.Kbt.65.§(1)bek.b) pontja,Korm.r.21.§(3)bek.b)pontja alapján a szakemberek bemutatása az alábbiak benyújtásával:

— nyilatkozatban azon szakemberek megnevezése,akiket a teljesítésbe be kíván vonni az ajánlattevő, valamint ezen megnevezett szakemberek bemutatása a következő tartalommal: szakember neve, képzettsége, az alkalmassági követelményt tartalmazó pont megjelölése,amelynek igazolására az adott szakembert bevonja az ajánlattevő,

— a megnevezett szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzok,legalább a következő tartalommal: szakember neve,iskolai képzettsége,általa elvégzett legjelentősebb feladatok,mint szakmai gyakorlati idő ismertetése év/hónap részletezettséggel,

— a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata(szakmai önéletrajzba is belefoglalható),

— az M2.1.és M2.4.alkalmassági követelmények esetében, a fentiekben felsoroltakon kívül a bemutatott szakemberek képzettséget igazoló bizonyítványok,diplomák másolatai.

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§(6)bek.). A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt.65.§ (7)bek-ben foglaltak szerint is meg lehet felelni.Kiegészítő információk a dokumentációban.

M3.Kbt.65.§(1)bek.b)pont,Korm.r.21.§(3)bek.i)pont alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki felszereltség bemutatása,azaz az előírt iparági szoftverek meglétére vonatkozó aláírt nyilatkozat (a dokumentációban található nyilatkozatminta kitöltésével).

M4.Kbt.65.§(1)bek.b)pont,Korm.r.21.§(3)bek.c)pont alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírása,a közbeszerzés tárgyára vonatkozó,érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 tanúsítvány másolata vagy azzal egyenértékű,az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány,minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai.

Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdéseiben foglaltak, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22.§ (5) és 24.§ (1), (3), (4) bekezdésében foglaltak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített alább részletezett tartalmú, befejezett szolgáltatásokat igazoló referenciák mindegyikével:

M1.1. 1 db, legalább nettó 160 000 000 HUF értékű,médiatervezésre és médiavásárlásra vonatkozó referencia;

M1.2. 1 db, legalább nettó 60 000 000 HUF értékű,kreatív tervezésre,kivitelezésre és gyártásra vonatkozó referencia;

M1.3. 1 db, legalább nettó 35 000 000 HUF értékű, PR és rendezvényszervezésre vonatkozó referencia.

A közös ajánlattevőként végzett, referenciaként bemutatott oszthatatlan szolgáltatások esetében irányadó a Korm.r.22.§ (5)bek.

1 referencia szolgáltatással (szerződéssel) több referencia követelmény is teljesíthető,amennyiben az valamennyi igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelést tanúsítja.

M2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő alább felsorolt valamennyi szakemberrel:

M2.1. legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, legalább 3 éves reklámügynökségi szakmai tapasztalattal rendelkező kreatív vezető,

M2.2. legalább 1 fő PR munkatárs, aki legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik PR tevékenységek végzésében,

M2.3. legalább 1 fő tervező grafikus, aki grafikai tervezésben legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik,

M2.4. legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű produkciós szakember, aki legalább 3 éves produkciós szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A szakemberek között átfedés nem lehetséges, azaz legalább 4 fő, a leírtak szerinti szakember bemutatása követelmény. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időtartamot csak egyszer veszi figyelembe az ajánlatkérő a szakmai gyakorlati idő megállapításánál.

M3. Alkalmas az az ajánlattevő,amennyiben ajánlatában igazolja,hogy az alábbi – vagy az ezekkel egyenértékű – iparági médiatervezési szoftverek a rendelkezésére állnak:

— Nielsen: Arianna szoftver.

— Ipsos-Outdoor Special Power közterületi tervező és optimalizáló szoftver.

— Millward Brown: Choices szoftver NOK adatbázissal.

M4. Alkalmas az ajánlattevő, aki rendelkezik a tevékenységét lefedő, és a közbeszerzés tárgyát képező (Reklámügynöki tevékenység és/vagy PR ügynökségi tevékenység és/vagy Médiaügynökségi tevékenység) ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű, független tanúsító által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, vagy az egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg és rész-számlázás nincs. Kifizetés teljesítésigazolások alapján. Ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme forint(HUF). Irányadók: Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,Kbt.135.§(1),(6)bek.,2013.évi XCII.tv.(Art.) 36/A.§. Kötbér: késedelemmel vagy hibás teljesítéssel érintett,eseti megrendelésben megjelölt szolgáltatás ellenértékének 1 %-a,amely késedelmes teljesítés esetén napi 1 %,hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig megadott határidőig az eseti megrendelés ellenértékének 1 %-a. A kötbér maximum: késedelemmel érintett szolgáltatás megbízási díjának 20 %-a. Meghiúsulási kötbér,eseti megrendelés nem-teljesítése esetén: a keretszerződés maximális keretösszegben rögzített nettó értékének a 1 %-a. Meghiúsulási kötbér,keretszerződés nem-teljesítése esetén: a szerződés meghiúsulásának időpontjáig még rendelkezésre álló keretszerződés szerinti maximális keretösszeg nettó értékének 30 %-a. Teljesítésbiztosíték: 22 500 000 HUF. Részletek Dokumentáció Szerződéstervezet részében.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/05/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/05/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., II. em. 201. sz. helyisége.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárással kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (1)-(4), illetve (6) bekezdésében foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. E felhívásban néhol a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet rövidítése Korm.r., az egységes európai közbeszerzési dokumentum rövidítése ESPD.

2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elérhetővé teszi előzetes regisztrációt követően http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalon.

3. Részajánlat-tétel nem megengedett,mivel a megvalósítandó részfeladatok egymásra épülnek. Fő feladat a projekt egész arculatának egységes meghatározása,így a nyertes ajánlattevőnek az alapoktól kezdődően kell felépíteni a terméket,amelynek későbbi kommunikációja a már kialakított egységes szakmai stratégia mentén valósulhat meg,következetes tartalommal és megfelelő szakmai színvonalon.

4. Teljesítési biztosíték 22 500 000 HUF, melyet a Kbt.134.§(6)bek. a)pontjában megadott módok közül valamelyik szerint kell teljesíteni. Rendelkezésre bocsátása,és ennek igazolása: a szerződés hatályba lépésének napját követő 15.napon.

5. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Minden részszempont esetén adható pontszám:1-10 pont. Pontkiosztás: 1.Költség kritériumok: arányosítás,2. Minőségi kritériumok: egyszerű sorba rendezés. A II.2.5)pontban megadott költségkritérium részszempontokat további alszempontok szerint pontozza az ajánlatkérő, amely alszempontok a hirdetmény terjedelmi korlátai miatt a dokumentációban kerülnek részletes kifejtésre. Az értékeléssel kapcsolatos részletes információkat a dokumentáció tartalmazza.

6. Ajánlatkérő a Kormr.28.§(3)bek-ben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az alkalmasság feltételeit és igazolását.

7.A nyilatkozatokat képviseleti jogosultsággal rendelkező személynek kell aláírni.

8. A IV.2.6)pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.

9. A nem HUF-ban megadott adatokat ajánlatkérő a dokumentációban megadottak szerint számítja át HUF-ra, átszámítás szükségessége esetén ajánlattevő nyilatkozzon az alkalmazott árfolyamról.

10. A mintafeladatok kidolgozása szakmai ajánlatnak minősül.

11. Projekttársaság nem alapítható.

12. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.

13. Ajánlatkérő 15 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a Kbt.54.§(2)bek. szerinti módok valamelyike szerint. Befizetés Ajánlatkérő MNB 19017004-00000309 sz.számlájára teljesítendő,csatolni kell a befizetés tényét bizonyító banki visszaigazolást,internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolást. Közleményként fel kell tüntetni:„Fogyasztó barát jelzáloghitelek kommunikációja(KBE/125/2017), Ajánlati biztosíték”.Ajánlatkérő azt a befizetést fogadja el teljesített ajánlati biztosítékként,amely az ajánlattételi határidő lejártáig számlájára beérkezett. Irányadó: Kbt.54.§(4)-(7),35.§(5)bek.

14. Ajánlatkérő Kbt.131.§(4)bek.-ét alkalmazhatja.

15. Ajánlattevő csatolja az alábbiakat:

— ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása,

— nyilatkozat a Kbt. 66.§(2),(4)bek,(6) bek.a),b)pontok szerint,utóbbi nemleges tartalommal is,

— felolvasólap Kbt.68.§(4) bek.-nek megfelelően,a dokumentációban megadott részletezettséggel,

— folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetén Korm.rend.13.§-ában meghatározott dokumentumok,

— Kbt.65.§(7)bek. szerinti ajánlattevői nyilatkozat,nemleges tartalommal is,adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt.65.§(7)bek. szerinti kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, és Kbt.67.§(3)bek. szerinti nyilatkozata,

— nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldánya/aláírás mintája/meghatalmazása,

— adott esetben közös ajánlattevők nyilatkozata és a Kbt.35.§(2)bek.-nek megfelelően képviselő megnevezése,

— mintafeladatok kidolgozása(szakmai ajánlat)a dokumentációban előírt tartalommal,

— nyilatkozat előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról,

— beárazott ártáblázatok (kereskedelmi árajánlat).

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Székely Márta (lajstromszáma:00065).

17. A részletes feltételeket dok. és a szerzterv. tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/03/2017