Services - 120559-2017

31/03/2017    S64    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Września: Usługi nadzoru budowlanego

2017/S 064-120559

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Wrzesiński
ul. Chopina 10
Września
62-300
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wolska Wróblewska
Tel.: +48 616404429
E-mail: inwestycje@wrzesnia.powiat.pl
Faks: +48 616402051
Kod NUTS: PL41

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wrzesnia.powiat.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wrzesnia.powiat.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Starostwo Powiatowe we Wrześni
Września
Września
62-300
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wolska Wróblewska
E-mail: inwestycje@wrzesnia.powiat.pl
Kod NUTS: PL41

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wrzesnia.powiat.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudową budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku.

Numer referencyjny: 272.4.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudową budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.»Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego«”

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej.

Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej.

Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych.

Część 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

62-300 Września, ul. Słowackiego 11.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudową budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.»Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego«”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.090302-IZ-00-30-002/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – modernizacja i rozbudowa centrum oświatowego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „ inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „ Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego ” i obejmuje w szczególności.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

62-300 Września, ul. Słowackiego 11.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudową budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. »Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego«”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.090302--IZ-00-30-002/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – modernizacja i rozbudowa centrum oświatowego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „ inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „ Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

62-300 Września, ul. Słowackiego 11.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudową budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. »Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego«”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.090302-IZ-00-30-002/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – modernizacja i rozbudowa centrum oświatowego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „ inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „ Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego ”.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

62-300 Września, ul. Chopina 10.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudową budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.»Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego«”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.090302-IZ-00-30-002/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – modernizacja i rozbudowa centrum oświatowego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „ inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „ Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:

dla części I

Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedno zamówienie polegające na nadzorze inwestorskim w branży ogólnobudowlanej polegające na nadzorze nad realizacją robót budowlanych o wartości robót z branży budowlanej co najmniej 1 200 000 PLN brutto, wraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

dla części II

Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedno zamówienie na usługi polegające na nadzorze inwestorskim w branży sanitarnej nad realizacją robót budowlanych o wartości robót z branży sanitarnej równych co najmniej 230 000 PLN brutto, wraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

dla części III

Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedno zamówienie na usługi polegające na nadzorze inwestorskim w branży elektrycznej nad realizacją robót budowlanych o wartości robót z branży elektrycznej równych co najmniej 150 000 PLN brutto, wraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

dla części IV

Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedno zamówienie na usługi polegające na nadzorze inwestorskim w branży telekomunikacyjnej nad realizacją robót budowlanych o wartości robót z branży telekomunikacyjnej równych co najmniej 35 000 PLN brutto, wraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Ponadto Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami do realizacji zamówienia:

dla części I

minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń do nadzorowania robót, minimum 3- letnie doświadczenie przy nadzorowaniu minimum 1 roboty budowlanej o wartości roboty z branży budowlanej min. 1 200 000 PLN brutto.

dla części II

minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do nadzorowania robót, minimum 3 letnie doświadczenie przy nadzorowaniu minimum 1 roboty budowlanej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości roboty min. 230 000 PLN brutto.

dla części III

minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnościach instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do nadzorowania robót, minimum 3 letnie doświadczenie przy nadzorowaniu minimum 1 roboty budowlanej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych o wartości roboty min. 150 000 PLN brutto.

dla części IV

minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnościach instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń do nadzorowania robót, minimum 3 letnie doświadczenie przy nadzorowaniu minimum 1 roboty budowlanej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych o wartości roboty min 35 000 PLN brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy części I, II, III, IV.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dotyczy części I, II, III, IV.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy stanowi treść SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/05/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/05/2017
Czas lokalny: 09:45
Miejsce:

Pokoj 112 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP na roboty budowlane, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.

W przypadku wystąpienia robót, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawa Zamówień Publicznych wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy tych robotach ustalone zostanie przy uwzględnieniu proporcji wartości podstawowego zakresu prac przeznaczonego do realizacji wykonawcy robót a wartością wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji inspektora za ten zakres. Dotyczy części I, II, III, IV.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Cz. I – 1 100 PLN,

Cz. II – 270 PLN,

Cz. III – 210 PLN,

Cz. IV – 140 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty, dotyczy cz. I, II, III, IV postępowania:

a) formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii,

c) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

d)j) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5 ustawy).

e) JEDZ stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ

Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ dostępny na stronie www.wrzesnia.powiat.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzo.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2017