Services - 121472-2017

31/03/2017    S64    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 064-121472

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. T. Boya-Żeleńskiego 19a
Osoba do kontaktów: Mariusz Górak
35-105 Rzeszów
Polska
Tel.: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Faks: +48 0178609480

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: drogi i mosty
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj zadania pn.: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi

Kod NUTS PL32

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zewnętrznego nadzoru inwestorskiego – Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie »zaprojektuj i wybuduj« zadania pn.: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski”.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000, 71540000, 71520000, 71510000, 71521000, 73111000, 71330000, 71248000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 14.7.2017. Zakończenie 31.7.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 520 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzynie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 PZP.
II.
1.Zgodnie z art. 24 ust.1 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
— o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.7)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),
— o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,
— skarbowe,
— o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
c)wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 ustawy PZP;
d)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
i)wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l)wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”,
2.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP i wskazuje poniżej podstawy wykluczenia. Zgodnie z art. 24 ust 5 Ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2.3 jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2.5 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych;
2.6 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP;
2.7 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
2.8 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3.Wykluczenie wykonawcy następuje:
3.1 w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione
w ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy PZP, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
3.2 w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy PZP
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP,
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 ustawy PZP
— jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3.3. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
3.4 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres,
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.5 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP.
6.W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
a) Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym osobami:
1.Inżynier Kontraktu –wymagania:
— doświadczenie: minimum 5 lat w pełnieniu funkcji na stanowiskach kierowniczych tj.: Kierownik Budowy, Dyrektor, Dyrektor Kontraktu, Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych,
Uwaga: Okresy pełnienia funkcji Kierownika Budowy/Dyrektora/Dyrektor Kontraktu
lub Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, na różnych inwestycjach prowadzonych
w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu.
2.Weryfikator dla projektów Drogowych i Mostowych – 1 osoba lub oddzielnie Weryfikator dla projektów Drogowych – 1 osoba i Weryfikator dla projektów Mostowych – 1 osoba, wymagania:
Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności [specjalnościach] odpowiednio drogowej i mostowej wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz.290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na pełnienie funkcji Weryfikatora dla projektów branży drogowej i mostowej w zakresie objętym umową. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016, poz.290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65);
3.Inspektor nadzoru branży drogowej – wymagania:
a)posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności drogowej wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz.290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży drogowej w zakresie objętym umową. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016, poz.290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65);
b)wykazać 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu lub nadzorowaniu budową lub rozbudową lub przebudową dróg o klasie minimum G.
c)w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych lub w nadzorowaniu jako inspektor nadzoru branży drogowej budową/rozbudową /przebudową drogi klasy G lub wyższej (w przypadku wykonawstwa dróg poza granicami kraju, drogi o parametrach równoważnych dla tej klasy) o długości minimum 1 km.
Zamawiający nie wymaga, aby w/w zadania były wykonane w ramach jednej inwestycji.
Uwaga: Okresy pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót drogowych/inspektora nadzoru branży drogowej, na różnych inwestycjach prowadzonych w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu.
4. Inspektorzy nadzoru branżowego – wymagania:
a)Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia zawartego w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia w części IV Kryteria kwalifikacji α ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w zakresie pełnienia nadzoru dla projektów i robót branżowych (m.in. mostowych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), archeologicznych zgodnie z wymaganiami Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych
w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65) oraz ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U z 2014 r., poz. 1946 t.j. ze zm.).
5.Specjalista do spraw rozliczeń – wymagania:
w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się doświadczeniem w zakresie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu realizacji co najmniej dwóch inwestycji drogowych.
6.Geodeta- wymagania:
posiadanie uprawnień zawodowych o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (numer uprawnień 1) i geodezyjnej obsługi inwestycji (numer uprawnień 4) albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
7.Osoba prowadząca nadzór nad realizacją zaleceń decyzji środowiskowych oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów ochrony środowiska–wymagania: wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony środowiska.
Uwaga! – Zamawiający nie dopuszcza łączenia następujących funkcji:
1. Inżynier Kontraktu
2. Inspektor nadzoru branży drogowej
3. Specjalista do spraw rozliczeń
4.Geodeta
Uwaga! Ilość lat doświadczenia personelu Wykonawcy (osób zdolnych do wykonania zamówienia) należy liczyć od daty wystawienia stosownych uprawnień.
b) Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 usługi polegającej na nadzorze nad wykonaniem dokumentacji technicznej projektowej budowy/rozbudowy/ przebudowy drogi minimum klasy G o długości minimum 1 km
oraz
udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 usługi polegającej na nadzorze nad wykonaniem budowy/rozbudowy/przebudowy drogi minimum klasy G o długości minimum 1 km,
lub
udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 usługi polegającej na nadzorze nad wykonaniem dokumentacji i wykonaniem budowy/rozbudowy/przebudowy drogi minimum klasy G o długości minimum 1 km w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Zamawiający nie wymaga, aby w/w zadania były wykonane w ramach jednej inwestycji. Wykonane usługi winny być poparte dowodami, że zostały wykonane należycie (np. referencje).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto. Waga 60

2. Metodyka. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PZDW/WZP/3052/243/WFU/6/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.5.2017 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.5.2017 - 9:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Ze strony Zamawiającego – komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie jest planowane do współfinansowanania projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
VI.3)Informacje dodatkowe
I.
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 6.3 i 6.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt 6.2.2) i 6.2.3) SIWZ
6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.4 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ ppkt od 1 do 9
8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 22a PZP jest zobowiązany do wskazania podwykonawcy w formularzu oferty oraz w Części II sekcja D Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia „Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega”.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp, oraz określonych w pkt 7.2 spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w niniejszej Instrukcji, Wykonawcy wykazują łącznie.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
12. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
13. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
II.
1.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków oraz braku podstaw do wykluczenia.
1.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument zgodnie
z załącznikiem nr 1 do oferty – Rozdział II SIWZ.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części JEDZ:
1. 2.1. Części II sekcja A z wyłączeniem Wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej;
1.2.2. Części II sekcja B;
1.2.3. Części II sekcja C;
1.2.4. Części II sekcja D;
1.2.5. Części III Sekcja A;
1.2.6. Części III Sekcja B;
1.2.7. Części III Sekcja C;
1.2.8. Części III Sekcja D;
1.2.9. Części IV Sekcja α
1.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 6.2.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Zaleca się, aby przedkładane dowody potwierdzające, że wykonana przez Wykonawców usługa lub usługi zostały wykonane należycie, zawierały co najmniej:
1) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługę lub usługi, których dokumenty dotyczą,
2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowana była usługa lub usługi,
3) wskazanie zakresu usługi lub usług min. poprzez wskazanie charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego nad którym był sparowany nadzór inwestorski,
4) wskazanie wartości usługi lub usług oraz wartości robót budowalnych objętych daną usługą,
5) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia) usługi lub usług,
6) wskazanie miejsca wykonania usługi lub usług,
7) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt 2) stwierdzającą, że usługa lub usługi zostały wykonane należycie.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
1.4. W celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP.
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP.
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
1.5. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 6.2.2. SIWZ Zamawiający żąda od wykonawcy:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych/DUUE.
1.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.
1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.4 Instrukcji dla wykonawców
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
1.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.8 ppkt 1 i pkt 1.8 ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 1.8 ppkt 2 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
1.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 1.9 stosuje się.
1.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
1.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt .1.4 pkt 1 ,składa dokument, o którym mowa w 1.8 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby pkt 1.9. zdanie pierwsze stosuje się.
1.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
1.14. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP.
1.15. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
1.16.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
1.17. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
1.18.Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
1.19.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.
1.20 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1.3, 1.4 1.8- 1.11 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
1.21. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1.3; 1.4, 1.8 – do 1.11, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
1.22 Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 1.3; 1.4; 1.8 do 1.11, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.
W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
1.23.Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.pzdw.pl / Zamówienia publiczne/ Przetargi.

III.
Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – aktualny na dzień składania ofert,
b)Dowód wniesienia wadium,
c)Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – Rozdział IV SIWZ,
d)Zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu)
e)Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
IV.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP tj. udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na wykonaniu nadzoru nad robotami dotyczącymi:
— Dokumentacji techniczno – budowlanej;
— Korpusu drogowego i związanych z tym robotami ziemnymi;
— Konstrukcji nawierzchni;
— Budowy/przebudowy zjazdów publicznych i indywidualnych;
— Budowy dróg zbiorczych wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami;
— Obiektów inżynierskich (m.in. przepustów);
— Ekranów akustycznych
— Umocnień dna rowów i skarp;
— Oznakowania poziomego;
— Oznakowania pionowego;
— Urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
— Infrastruktury uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
— Odcinków chodnika;
— Infrastruktury związanej z ochroną środowiska.
tj. powtórzeniu podobnych usług do wysokości 30 % zamówienia podstawowego.
V.
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy którego oferta zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Rozdział V SIWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje w niniejszej SIWZ możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres
w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
4. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie.
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
— zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
— zmianę zakresu przedmiotu Umowy
— zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub
— zmianę terminu/terminów określonych w umowie,
a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów;
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w sytuacji gdy:
4.1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu Umowy
w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
4.2. wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określony sposób
4.3. konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:
— umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie)
— ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;
4.4 zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
4.5. wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,
4.6. wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
4.7. zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej
4.8.wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4.9. wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych
w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne
(np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować
w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
4.10. wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy
4.11.wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych
w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
4.12.wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy.
Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach:
— zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu;
— zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym.
W przypadku zmiany umowy w takim zakresie dopuszczalne będą adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty);
4.13.wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
4.14.wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania części robót budowlanych lub zmiana ilości (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia wartości robót);
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.
Przewiduje się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, które prowadzą do podwyższenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.
4.15.wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania części robót budowlanych lub zmiana ilości (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia wartości robót);
4.16. W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
— stawki podatku od towarów i usług,
— wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
— zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę.
4.17.wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy;
4.18.wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu);
4.19.zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy
4.20.zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy
4.21.wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy
4.22.wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
4.23.nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
4.24.nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy).
5. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy:
5.1. wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy(np. zasadne wnioski lokalnych władz
lub społeczności), o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego;
5.2. oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców;
5.3. zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę;
5.4.Wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy
5.5.wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony.
5.6.procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy;
5.7.zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5.8.zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;
5.9.zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne);
5.10. zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy,
Powyższe okoliczności stanowią zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP.
VI.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA), który miał być przeznaczony na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
VII.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób zajmujących stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.3.2017