Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 12193-2022

10/01/2022    S6

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

2022/S 006-012193

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II Nr 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Tel.: +48 223184311
Faks: +48 223185411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.arimr.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odnowienie wsparcia wraz z przedłużeniem subskrypcji dla posiadanego systemu Forcepoint Web/Email Security

Numer referencyjny: DPiZP.2610.14.2021
II.1.2)Główny kod CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu, potwierdzonego Certyfikatami, dostępu do Usługi Opieki Serwisowej (dalej: „UOS”) (w przypadku Oprogramowania do UOS wraz z Subskrypcją):

1) dla Oprogramowania wskazanego w Tabeli nr 1 (Rozdział I.1, ppkt 2.1.1. SWZ) przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 ppumowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia UOS i Subskrypcji,

2) dla Urządzeń Forcepoint V10000 Appliance V10000 G4R2 w liczbie 2 szt., które Zamawiający nabył i z których korzysta na podstawie odrębnej umowy:

a) Forcepoint V10000 Appliance Extended Hardware Warranty(New) (kod: V10KEHW12-0-XX24-X-N) – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 ppumowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi UOS

na zasadach określonych w ppumowy oraz ogólnych warunkach producenta Urządzeń i Oprogramowania.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 487 511.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa i Piaseczno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu, potwierdzonego Certyfikatami, dostępu do Usługi Opieki Serwisowej (dalej: „UOS”) (w przypadku Oprogramowania do UOS wraz z Subskrypcją):

1) dla Oprogramowania wskazanego w Tabeli nr 1 (Rozdział I.1, ppkt 2.1.1. SWZ) przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w §2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia UOS i Subskrypcji,

2) dla Urządzeń Forcepoint V10000 Appliance V10000 G4R2 w liczbie 2 szt., które Zamawiający nabył i z których korzysta na podstawie odrębnej umowy:

a) Forcepoint V10000 Appliance Extended Hardware Warranty(New) (kod: V10KEHW12-0-XX24-X-N) – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi UOS,

na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy oraz na zasadach określonych w ogólnych warunkach producenta Urządzeń i Oprogramowania.

2. Wykonawca zapewni również Zamawiającemu do 300 godzin konsultacji technicznych w okresie obowiązywania Umowy, jednak nie mniej niż 150 godzin, w zakresie problemów dotyczących Urządzeń lub Oprogramowania. Konsultacje będą obejmowały analizy, audyty oraz rekomendację dot. Urządzeń oraz Oprogramowania jak również wszelkiego rodzaju prace rekonfiguracyjne Urządzeń oraz pomoc przy pracach technicznych przeprowadzanych przez Zamawiającego, w Lokalizacjach. Konsultacje będą świadczone w języku polskim.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ oraz na ogólnych warunkach Producenta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy Certyfikatu i dokumentu zawierającego ogólne warunki producenta / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 206-538117
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Odnowienie wsparcia wraz z przedłużeniem subskrypcji dla posiadanego systemu Forcepoint Web/Email Security

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: RATELS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Erazma Ciołka nr 17, lok. 105
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-445
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 605 926.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 487 511.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Dotyczy Sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1.1. dostarczył Certyfikaty i dokument zawierający ogólne warunki producenta w zakresie UOS i Subskrypcji do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w Warszawie najpóźniej w terminie 10 Dni Roboczych* od dnia podpisania Umowy;

1.2. zapewnił Zamawiającemu, potwierdzony Certyfikatami, dostęp do UOS na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ, oraz w ogólnych warunkach Producenta:

1.2.1 w przypadku Oprogramowania wskazanego w Tabeli nr 1, w Rozdziale I, ppkt 2.1.1., do UOS wraz z Subskrypcją – przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w §2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia UOS i Subskrypcji;

1.2.2 dla Urządzeń wskazanych w Rozdziale I, ppkt 2.1.2 SWZ - przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi UOS.

UWAGA:

*W przypadku, gdy Wykonawca w ramach kryterium oceny ofert (patrz Rozdział XI SWZ) wskaże w Formularzu Ofertowym termin dostawy krótszy niż wymagany powyżej w pkt 1.1. termin ten zostanie wpisany w § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy.

2. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

II. Zamawiający informuje, że zgodnie z procedurą wskazaną w art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ) w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie winno zawierać informacje określone w art. 516 ust. 1 ustawy, w szczególności wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1 10 (dziesięciu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

6.2 15 (piętnastu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przekazana w inny sposób niż określony w pkt. 6.1.;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

7.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie:

8.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2022