Supplies - 123173-2021

Submission deadline has been amended by:  175372-2021
12/03/2021    S50

Hungary-Budapest: Diagnostic agents

2021/S 050-123173

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
National registration number: 15598347241
Postal address: Keleti Károly utca 24.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1024
Country: Hungary
Contact person: Pálmai Réka
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Telephone: +36 303114830
Fax: +36 13369479
Internet address(es):
Main address: http://www.nebih.gov.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000187772021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000187772021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Agrár szakigazgatás

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ASP PCR készletek beszerzése

Reference number: EKR000187772021
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

A keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozóan maximum 500 000 reakció Afrikai sertéspestis vírusának kimutatására szolgáló Real-time PCR reagens készlet hívható le. A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezettek szerint.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
NUTS code: HU232 Somogy
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

1143 Budapest, Tábornok u. 2. (NÉBIH ÁDI)

4031 Debrecen, Bornemissza u. 3–7. (NÉBIH ÁDI)

7401 Kaposvár, Cseri út 18. (NÉBIH ÁDI)

II.2.4)Description of the procurement:

A keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozóan maximum 500 000 reakció Afrikai sertéspestis vírusának kimutatására szolgáló real-time PCR reagens készlet hívható le. A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezettek szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján meghatározza, hogy nettó 1 750 HUF / reakció ajánlati árat meghaladó nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A reagens készlethez gyárilag tartozik (Használati utasítás/Kézikönyv és Validálási jegyzőkönyv tartalmazza) egy olyan plusz belső kontroll rendszer, amely a háztartási gén kimutatásával párhuzamosan használható a nukleinsav izolálás hatékonyságának ellenőrzésére. (Igen/Nem / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Igazolási mód:

1. Előzetesen igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–o) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

2. Utólagos igazolás: A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–ka) és kc)–o) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. §, 10.§ 12–16. § szerint kell igazolnia, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan – elektronikus űrlap kitöltésével – meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő Alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–o) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig –- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Irányadó a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdése, a Kbt. 74. § (1) bekezdése, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1–16.§-ok, és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kbt. 65. § (12) bekezdése.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmasságot megjelölni.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmasságot megjelölni.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától számított három év (36 hónap) legjelentősebb diagnosztikumok szállítására vonatkozó referenciájának ismertetése az alábbiak szerint: Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a teljesítés kezdési és befejezési határidő év/hó/nap megjelöléssel), a

reakció szerinti mennyiséget, valamint a szerződést kötő másik fél megnevezést, székhelyét, a referenciát nyújtó személy nevét, elérhetőségét, a szerződés tárgyát, oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Az ismertetést a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdéseiben foglaltak, továbbá a 321/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet. 1–7. §-ában foglaltak. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz az Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállaltkötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. Az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést Ajánlattevő több szerződésből is bemutathatja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven belül (72 hónap) megkezdett, legalább 35 000 reakció mennyiségben bármely afrikai sertéspestis vírusának kimutatására szolgáló diagnosztikum szállítására vonatkozó referenciával.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Vevő fizetési kötelezettségét – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdéseivel és a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdésével összhangban – a szerződésszerű, igazolt (rész)teljesítést (eseti Megrendeléseket) követően, a (rész)számlák kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti Eladó bankszámlájára.

Irányadó továbbá az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Áfatv., Áht., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.

Ajánlatkérő előleget nem. fizet. Az ajánlattétel, a keretmegállapodás, az eseti megrendelés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás tervezete tartalmazza. Nyertes ajánlattevő részéről egyedi megrendelésenként kerül számla kiállításra. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a rendelkezése.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/04/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/04/2021
Local time: 13:00
Place:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu).

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu). Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a, illetve a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.

2.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 3.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. és a Kbt. 41. §-a tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére.

4.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.

5.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani.

6.) Az Ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7.) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

8.) Az ajánlathoz csatolni kell:

– felolvasólap (elektronikus űrlap formájában)

– nyilatkozat a Kbt.66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (elektronikus űrlap);

– kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) a Kbt. 67. § szerint (elektronikus űrlap);

– az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját;

– elektronikus űrlapon tett nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges

Nyilatkozat is csatolandó;

– amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő

Illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított EEKD-t figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére;

– azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt, be kell nyújtani a nyilatkozatot a Kbt.67.§(4) bekezdésére vonatkozóan;

– ajánlattevő EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan, amelyben meg kell jelölnie:

– a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni;

– az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat; – szakmai ajánlatot a kiegészítő dokumentációban foglaltak szerint

– további, a közbeszerzési dokumentumban meghatározott,Kbt. szerintin yilatkozatokat;

Részajánlat kizárásának indoka: A beszerzés tárgyát képező termék esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, mivel a feladat ellátása egységes teljesítési struktúrát igényel.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § alapján.

VI.3. Folytatás:

9) Ajánlatkérő szerződés biztosító mellékkötelezettségként késedelmi (3 % /késedelmes nap), hibás teljesítési (Nyertes Ajánlattevő a neki felróható hibás teljesítés esetén köteles a hibás teljesítéssel érintett terméket a hiba Ajánlatkérő általi jelzésétől számított 10 napon belül kicserélni, amely időtartamra Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. Amennyiben nyertes Ajánlattevő a terméket annak jelzésétől számított 10 napon belül nem cseréli ki, úgy Ajánlatkérő a cserét nem kéri, hanem a hibásan teljesített termék(ek) nettó ellenértékének 30 %-a) kötbért ír elő. Amennyiben nyertes Ajánlattevő késedelme a 10 napot meghaladja, Ajánlatkérő jogosult az adott eseti megrendeléstől elállni, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett termék nettó ellenértéke 30 %-ának megfelelő összeg. Ajánlatkérő az eseti megrendelés 2 alkalommal történő meghiúsulása, késedelmes vagy hibás teljesítése esetén jogosult a keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondani, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A kötbér mértéke: az egyes részekben a nettó keretösszeg 30 %-ának megfelelő összeg, amelyből levonásra kerül a már addig kiszabott kötbér mértéke.

10.) FAKSZ: dr. Csendes Richárd, Lajstromszáma: 00015.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1. pont.

11.) Érték. mód: 1. Nettó ajánlati ár (HUF/reakció) – fordított arányosítás [A nettó ajánlati árat egész számra kerekítve kell megadni (tizedesjegy nélkül)]. 2. 2. A reagens készlethez gyárilag tartozik (Használati utasítás/Kézikönyv és Validálási jegyzőkönyv tartalmazza) egy olyan plusz belső kontroll rendszer, amely a háztartási gén kimutatásával párhuzamosan használható a nukleinsav izolálás hatékonyságának ellenőrzésére. (Igen/Nem) – Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.. A pontszámok alsó és felső határa: 0–100.

12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban nem alkalmazza. Az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) pontja alapján akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

13.) A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.

14.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.

15.) Kbt. 104. § (3) bekezdése alapján AK felhívja figyelmét AT-nek, hogy jelen eljárás keretében a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni. A keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli.

16.) Az eljárás a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. AK a keretmegállapodás második részében az egyes mennyiségeket közvetlen megrendeléssel hívja le, mellyel

kapcsolatosan további információt a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmaz.

17.) A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmes, illetve a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítését kizárja.

18.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-a szerint; új gazdasági szereplő hiánypótlással eljárásba történő bevonása esetén Ajánlatkérő 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.

19.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdését.

20.) A Felolvasólapon a Nettó ajánlati ár (HUF/reakció) szakasz esetében a következőket kérjük figyelembe venni: Az egy reakció elvégzésére érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni: egy reakció ára = egy készlet ára / a készlettel elvégezhető reakciók száma. Az egy reakció elvégzésére vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által megajánlott különböző kiszerelésű és különböző számú reakció elvégzésére alkalmas készlet esetében.

21.) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/03/2021