Supplies - 126667-2021

12/03/2021    S50

Romania-Otopeni: Disposable gloves

2021/S 050-126667

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
National registration number: RO26490194
Postal address: Calea Bucureștilor nr. 224E
Town: Otopeni
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 075150
Country: Romania
Contact person: Cristina Basceanu, Alexandra Dauer, George Niculie
E-mail: george.niculie@cnab.ro
Telephone: +40 212042158
Fax: +40 212041976
Internet address(es):
Main address: www.cnab.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115317
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare mănuși de nitril de unică folosință

Reference number: 26490194_2021_PAAPD1172819
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare mănuși de nitril de unică folosință.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa cu 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cel tarziu in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SICAP.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 039 369.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA

Adresa: Strada: Calea Bucurestilor, nr. 224E

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia de manusi de nitril de unica folosinta

— Cantitatile minime si maxime acord cadru: min. 178.571 buc., max. 3.641.730 buc,

— Cantitatile celui mai mare contract subsecvent: 500.000 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 280.000 RON, exclusiv TVA

Anual sau in functie de nevoile entitatii contractante se pot incheia mai multe contracte subsecvente

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177, 178, 180 din Legea nr.99/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin.(2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.

Nota 1: Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora

Nota 2: Documentele justificative se vor prezenta conform art. 205 din Legea nr. 99/2016 de catre fiecare asociat în parte în caz de oferta comuna, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât si de subcontractant/ti, iar în cazul ofertei sustinute de tert/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât si de tertul/ii sustinator/i. Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare în conditiile legii, în tara de rezidenta, din care sa rezulte ca este legal constituit, ca este în functiune si ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului

Cerinta 2.

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform L99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. (Formular 3)

In cazul in care ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/ subcontractantul se incadreaza in situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va declara acest lucru.

In cazul in care este sesizata o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese, entitatea contractanta va adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, in conformitate cu art. 75 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de achizitie

Publica sunt:

1. Cosmin Catalin Pestesan-Director General

2. Viorel Tanase-Director Directia Exploatare Aeroportuara

3. Dan Baciu-Sef Serviciul Contabilitate

4. Bogdan Litoi- Director Directia Management Facilitati Aeroportuare

5. Adrian Vasilescu-Director operational AIHCB

6. Gabriel Bulgaru-Director Directia Tehnica

7. Marius Cocias-Director Departament Implementare Proiecte

8. Violeta Simionescu-Consilier juridic, Serviciul Asistenta Manageriala, Registratura si Arhivare

9. Sorina Tanasoiu-Director Directia Relatii Externe si Protocol

10. Valentin Iordache-Director Directia Operatiuni Aerodrom AIBB

11. Cristian Alexe-Director Directia Siguranta Aeroportuara

12. George Marian Niculie-Sef Serviciul Achiziții

13. Valeriu Mihail Florea -ef Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate

14. Mihaela Mandru-Economist, Biroul de Presa

15. Florin Mihalache-Sef Serviciul Protectie si Securitate Cibernetica

16. Luminita Micu-Sef Biroul Aprovizionare

17. Daniela Silvia Mustea-Sef Serviciul Buget, Analize Financiare si Tarife

18. Mihaela Vlaicu-Sef Serviciul Comercial

19. Mircea Serban-Sef Serviciul Management Terminal si Informare Pasageri

20. Sorin Rotaru-Sef Serviciul Tehnic AIHCB

21. Laurentiu Matache-Inginer, Departament Implementare Proiecte

22. Adina Rapeanu-Consilier juridic, Serviciul Asistenta Manageriala, Registratura si Arhivare

23. Liliana Chiric-Sef Serviciul Protocol

24. Simona Cirmis-Sef Serviciul Managementul Platformei AIBB

25. Gabriel Radu Bondar-Sef Biroul Managementul Sigurantei AIHCB

26. Claudia Georgescu- Expert achizitii publice, Serviciul Achizitii

27. Victor Harabagiu-Inginer, Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate

28. Lale Clenciu-Referent de specialitate, Biroul de Presa

29. Marius Daia-Sef Serviciul IT, Comunicatii si Suport Sisteme Informatice

33. Daniela Ciuca-Referent de specialitate, Biroul Aprovizionare

34. Luisa Capezeanu-Referent de specialitate, Serviciul Achizitii

35. Cristina Maxim-Expert achiziții, Serviciul Achiziții

35. Cristina Gabriela Basceanu-Serviciul Achizitii,– Referent de specialitate

36. Gheorghe Stefan- Inspector specialitate BATMCS

37. Alexandra Dauer-Economist, Serviciul Achizitii

38. Steluta Bak- Economist, Serviciul Aprovizionare

39. Vasilica Ion- Economist, SCVRC

40. Marian Geangavelea- Inspector specialitate BATMCS

41. Roxana Risnoveanu-Referent specialitate, Serviciul Achiziții

42. Cristian Popa- Referent de specialitate, Serviciul Aprovizionare

43. Irina Rosca- Economist, SCVRC

Cerinta 1:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.

În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— pentru operator economic român: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii.

Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, având semnatura electronica extinsa.

Pentru operator economic strain: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse în limba româna de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica/juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei sectoriale si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.

Nota: 1. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante in faza de analiza a documentelor suport DUAE, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 205 din Legea nr. 99/2016 din care sa rezulte îndeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

2. Toate documentele prezentate vor cuprinde informatiile reale si actuale la momentul prezentarii.

3. Toate documentele în alta limba decat limba romana vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze, insotita de Lista cu subcontractantii, daca este cazul; Subcontractarea se va face in conditiile Capitolului VI - Sectiunea I - Subcontractarea din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si cu respectarea Conditiilor Generale, Conditiilor special si a Acordului Contractual elaborate conform prevederilor obligatorii din HG nr.1/2018.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru demonstrarea experientei similare privind desfasurarea de activitati de complexitate comparabila cu cele ale obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, în sensul mentionat mai sus, Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze ca a furnizat in ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020), calculati pana la data limita de depunere a ofertelor produse similare cu cele supuse procedurii de atribuire, a caror valoare cumulata sa fie de minim 280.000 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016; Odata cu depunerea DUAE se va depune si Acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi solicitate ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE cf art. 202-204 din L 99/2016 si Notif ANAP 240/2016, de catre of si, daca este cazul, de catre terti sust. În ved verif inf cuprinse în DUAE, cf art. 205 din L99/2016, ent contract are dreptul sa solicite iar of are obliga de a prezenta doc justif care prob îndepl celor asumate in DUAE, cum ar fi: - PV de receptie, doc/rec/certif/doc emise sau contrasemn de benef contract/contractelor ment/e în DUAE care sa confirme îndepl cerint privind exp relevanta si inf înscrise în DUAE. Din doc va rezulta clar val de contract în sarcina of în cazul prezentării unor contracte îndepl în asoc (ca asociat sau subcontract), categ de activit pe care le-a asigurat în cadrul contract/contractelor prezentate. Din doc care vor fi prezent pt dovedirea îndepl exp similare, tb să rezulte clar și distinct partea de activ realiz. În cazul in care val acestora este exprim în altă valută, pt calculul echiv se va aplica cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR. Note: 1. Certific/doc de mai sus tb însotite de trad autoriz în lb româna, daca este cazul 2. În cazul unei of comune, cerintele de calif cu privire la exp similara se demonstr prin luarea în consid a res tuturor membr grupului (prin cumul). 3. În cazul în care cerinta este demonstr prin invocarea sust unei/unor terte pers, ent contract cf art. 205 din L 99/2016, tb prezentat/e odata cu doc DUAE angaj/ele ferm/e din partea tertului/tertilor cf preved art. 55 alin. (1) din H.G. 394/2016 si art. 196 din L 99/2016. De asemenea, se vor prezenta doc din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sust/I va/vor asigura îndepl propriului angaj de sust, doc care se vor constitui anexe la respectivul angaj. Doc dovedit a inf asumate prin DUAE urmeaza a fi prezent, la solicit ent contract, doar de of a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si ev prelim a of Asoc (dacă este cazul) Se vor prezenta inf privind asoc (daca este cazul). Crit de calif ref la capacit de exercitare a activit profes (înregistrat), la stand de asig a calitatii tb prezentate de fiecare asociat în parte pt partea din contract pe care o va realiza cf art.67 din L 99/2016. Sit ec-financ si capacit tehn si/sau profes se demonstr prin luarea în consid a res tuturor membr asociati. În cazul în care o asoc de op ec este decl câstig, relatia contract si facturarea se face in conf cu modul in care vor declara asociatii in Ac de asociere. Mod de indepl Se va completa DUAE conf cu art. 202-204 din L 99/2016 si Notif ANAP 240/2016; Cu dep DUAE se va depune si Ac de asoc, urmand ca doc justific care probeaza cele asumate in acorduri sa fie solicit of clasat pe locul I in clasam intermed intocmit la finaliz evaluarii of. La încheierea contract, ent contract va solicita viitorului contractant legaliz acord de asoc. Tert sust (dacă este cazul) În cazul în care op ec îşi dem sit ec şi financ şi/sau capacit tehn şi/sau profes invocând şi susţ acordată, de către unul sau mai mulţi terţi, atunci op ec are oblig de a dovedi ent contract că a luat toate măsurile necesare pt a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angaj în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angaj de susţ, of/candidatul are oblig să prezinte doc trans acestuia de către terţ/terţii susţ din care să rezulte modul ef prin care terţul/terţii susţ(i) va/vor asigura îndepl propriului angaj de susţ, doc ce se vor constitui anexe la respectivul angaj. Mod de indepl Se va completa DUAE conf art. 202-204 din L99/2016 si Notif ANAP 240/2016 Toti of, odata cu dep DUAE vor prez angaj tert sust (impreuna cu doc anexe la angaj transm acestora de tert/tertii sust, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sust acestuia/acestora) urmand ca doc justific care probeaza cele asum in angaj sa fie solicit doar of clasat pe locul I în clas interm întocmit la finaliz ev of Tert sust va prezenta decl de neincadr in art73, art177 alin 1 si 2, 180 si 188 din L99/2016

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Garanția de participare este in cuantum de 2800 RON.

Garantia de participare, irevocabila, se va constitui in conformitate cu art. 42 din Normele aprobate prin HG nr. 394/2016.

Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.

In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Conturile entitatii contractante sunt Cont în lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, Cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Instrumentul de garantare se transmite în SICAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Conform art. 42, alin. (6) din HG 394/2016, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este mai mică de 5.000 RON garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria entităţii contractante a sumei stabilite in fisa de date, în numerar.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (4 luni de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor).

Restituirea garantiei se va efectua in conform. cu art.44 din H.G. 394/2016.

Dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor si va fi depusa in SICAP.

Garantia de buna executie este, irevocabila si neconditionata, de 10 % din valoarea totala a contractului subsecvent, exclusiv T.V.A. si se va constitui, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului, va fi constituita conform preveder... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Se va completa DUAE conform Notificarii ANAP nr. 240/2016; Fiecare dintre asociati isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total ofertat;

b) Limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera a) poate fi imbunatatit: Nu exista limite; Nu se va folosi pasul de licitare;

c) Informațiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul in care aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor la procesul de reofertare informatii referitoare la:

1. cea mai buna oferta;

2. numarul participantilor inscrisi la licitatie;

3.pozitia pe care o ocupa in clasament;

d) Informatiile relevante privind LE:

i) numărul de runde: 1 runda;

ii) LE va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la licitatia electronica;

iii) durata rundei: 1 zi.

e) Conditiile de licitare: ofertantii nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior.

f) Echipamentul electronic folo... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

A. Ofertele vor fi deschise în SICAP.

B. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei câstigatoare conform pct. IV.2.1.

1. Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea factorilor de evaluare.

2. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii tehnici de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

C. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Ofertantul va prezenta „Acordul de Asociere” stampilat si semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea acordului cadru, asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 67 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/03/2021