We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 127399-2022

Submission deadline has been amended by:  142110-2022
11/03/2022    S50

Bulgaria-Sofia: Electricity

2022/S 050-127399

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VISShE TRANSPORTNO UChILIShtE "TODOR KABLEShKOV"
National registration number: 131209472
Postal address: ul. GEO MILEV No..158
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1574
Country: Bulgaria
Contact person: Dimitrinka Stankova Dimitrova-Kirova
E-mail: dkirova@vtu.bg
Telephone: +359 0885276538
Internet address(es):
Main address: www.vtu.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/28218
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/190076
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/190076
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на нетна електрическа енергия за имотите, собственост и ползвани от ВТУ „Тодор Каблешков“

Обект на поръчката: доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Критерий за възлагане:  „икономически най-изгодната оферта“, определена от критерий на възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Срок за изпълнение: 24 месеца, считано от датата на регистриране на първия график.

Ценово предложение:  посочва  се размера на предлаганата цена на добавка за администриране на 1 MWh нетна активна електрическа енергия.

Начин на провеждане: електронно, чрез националната електронна уеб-базираната платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 650 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

1. Обекти на ВТУ "Тодор Каблешков", намиращи се в гр. София, ул. "Гео Милев" 158

2. Учебно възстановителна база - с. Равда, ул. „Бриз“ № 24

II.2.4)Description of the procurement:

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с лицензирания оператор на електроразпределителната мрежа (ОРМ) на територията, на която се намират измервателните точки и с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), както и поемане на разходите за балансиране.

Срок: 24 месеца

Начин на провеждане - електронно

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 650 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът трябва да притежава лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или еквивалент.

2. Към крайната дата на подаване на предложението, участникът следва да е регистриран в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи и в Регистъра на търговските участници, поддържани от Елекроенергиен системен оператор /ЕСО/ със статус „активен”.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят НЕ ПОСТАВЯ изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Изисквания за допустимост за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, съгласно Раздел ІІІ.1.1 на обявлението за поръчката, съгласно документацията.

2. Изисквания за допустимост за икономическо и финансово състояние и документи, съгласно Раздел ІІІ.1.2 на обявлението за поръчката - не се поставят.

3. Изисквания за допустимост за технически и професионални способности на участниците, съгласно в Раздел ІІІ.1.3) на обявлението за поръчката, съгласно документацията.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Да се представи гаранция за изпълнение на договора от участника, определен за изпълнител, преди подписване на договора, в размер 1% (едно на сто) от прогнозната стойност. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, Изпълнителят е длъжен да представи и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни дейности по договора.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/04/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/04/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалби се подават на основание чл. 197 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/03/2022