Árubeszerzések - 127564-2022

11/03/2022    S50

Magyarország-Budapest: Lőszerek

2022/S 050-127564

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27084377251
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Telefon: +36 13819400
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vbuzrt.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosító szám: 15789934251
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopcsányi Tibor
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125586
Fax: +36 14125586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000231352022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000231352022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint - VBÜ Minisztériumi vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik -NAV
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: központi beszerző szerv védelem terén

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fegyverzeti alapellátás lőszer beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000231352022
II.1.2)Fő CPV-kód
35330000 Lőszerek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Fegyverzeti alapellátás lőszer beszerzése ((9 mm Luger lőszer)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) és a pénzügyőri intézkedések és a kényszerítőeszközök alkalmazásáról, valamint az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzésének és kísérésének eljárási szabályairól szóló 20/2018. (XII. 21.) PM rendeletnek megfelelően, a pénzügyőr jogosult a jogszerű (és szakszerű) fegyverhasználatra. A biztonságos fegyverhasználathoz szükséges a lőkészség elsajátítása, begyakorlása. A fegyver megfelelő használatához, elengedhetetlen feltétel a szituációs lőgyakorlatok, valamint az ezekhez a lőgyakorlatokhoz szükséges lőszermennyiség biztosítása.

A NAV tv. 35. § alapján a NAV-nak a határátkelőhelyeken végzett feladatait ellátó, a bűnüldözési, bűnmegelőzési, a szabálysértési, a vám- és jövedéki ellenőrzési, mélységi ellenőrzési, az őrzésvédelmi, a hatósági, a végrehajtási eljárási feladatai ellátását végző, valamint mindezen tevékenységek irányítását, felügyeletét és ellenőrzését ellátó pénzügyőrök rendvédelmi tevékenységet folytatnak, egyenruha és szolgálati fegyver viselésére jogosultak. A pénzügyőr a szakfeladatainak ellátása, valamint saját és mások testi épségének védelme érdekében a NAV tv. 46. §-a, alapján szolgálatának jogszerű teljesítése közben lőfegyverhasználatra jogosult. A rendszeresített fegyverzeti és kényszerítő eszközök biztosítása, a meglévő eszközök pótlása, kiegészítése, kibővítése a munkáltató feladata.

A lőszer beszerzés a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, tekintettel arra, hogy a beszerzendő eszközök a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet III. fejezet (ML3) a) pontjában foglalt feltételnek megfelel.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35330000 Lőszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Fegyverzeti Raktára, 1107 Budapest, Bihari út 16/b.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tárgy: 9 mm Luger lőszer

Mennyiség: összesen: 1 000 000 db alapmennyiség

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint feltételes közbeszerzési eljárást indít.

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) és 135. § (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele a szerződés mindkét fél által történő aláírása, és a fedezet rendelkezésre állását biztosító döntés Ajánlatkérő általi kézhezvétele.

Az utóbbi feltétel teljesüléséről Ajánlatkérő haladéktalanul értesíti a nyertes ajánlattevőként szerződő Felet. Amennyiben az értesítés a szerződés aláírását megelőzően történik, a szerződés a mindkét Fél által történő aláírást követően lép hatályba. Amennyiben az értesítés a szerződés aláírását követően történik, a szerződés a feltétel teljesüléséről szóló értesítés megküldését követő napon lép hatályba.

Amennyiben Ajánlatkérő a Szerződés megkötését követő 90 naptári napon belül a fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatói döntés teljesülése és a Szerződés hatálybalépése vonatkozásában értesítést nem küld a nyertes ajánlattevőként szerződő Fél részére, a Szerződés nem lép hatályba. A fenti időtartam lejártát követően a Felek minden további jogcselekmény nélkül szabadulnak a kötelemből azzal, hogy a Szerződés aláírásától függetlenül a nyertes ajánlattevőként szerződő Fél véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy az Ajánlatkérővel a Szerződés hatálybalépésének elmaradása okán bármilyen fizetési igényt érvényesítsen.”

A beszerezni kívánt termék a NAV- nál a 15083/2011. számú NGM Határozat alapján: rendszeresített „9x19 mm-es lőszer teljes köpenyes (FMJ) ólom magvas 8g-os változat” és az 1. mellékletében megjelenített eszköz.

A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: KD) tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Ajánlati árként a Felolvasólapon az összesen nettó ajánlati árat kell feltüntetni, amely minden, a közbeszerzési dokumentumokban előírt terméket, valamint a termékkel kapcsolatos feladat elvégzésének költségét kell, hogy tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Megkövetelt igazolási módok:

A) Előzetes igazolás

a) AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. Korm. r. (Kr.) 4.§ (1), (1a), (1b) és (4) bek., 6. § (1)-(2) bek., 15. § (1) bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum elektronikus űrlap EKR rendszerben való benyújtásával (továbbiakban EEKD benyújtása) köteles előzetesen igazolni a felhívásban előírt Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok fennállásának hiányát.

Az EEKD-nak - ha a Kr. azt nem határozza meg - tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához adott esetben szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. Korm. r. előírja.

Az AK a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerinti bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot.

b) Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet v. személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (EEKD II.C. pontban a válasz IGEN), akkor minden érintett szervezetre v személyre vonatkozó EEKD űrlap kitöltése is kötelező. (Kbt. 67. § (3) bek és Kr. 3.§ (3) bek).

c) A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alk. igazolásában részt vevő alv. tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének, de az alkalmasság igazolásban részt vevő szervezet vonatkozásában ebben az esetben is külön be kell nyújtania a külön kitöltött EEKD űrlapot. Azon alv. tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti űrlapot nyújt be.

d) A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteniük.

e) Öntisztázás Kbt. 64.§ (1)-(2) bek. és Kr. 4. § (3) bek.

f) Közös AT esetén Kr. 3.§ (5)-(6) bek.

g) AK a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló - a Kr. megnevezett - elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.

h) AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

B) Igazolás

a) A Kbt. 69. § (4) ill. (6) bek szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK felhívja a legkedvezőbb AT-t - illetve felhívhatja az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ATt is - a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az AT-nek a Kr. 8.§, 10.§, 13 - 14.§ és 16.§ rendelkezései szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

b) Az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó v más szervezet vonatkozásában az AT csak az érintett szervezetre vagy személyre vonatkozó, külön EEKD űrlapot köteles benyújtani az ajánlat részeként. Az érintett szervezetek v személyek részéről a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra további igazolásokat nem kell benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kbt. 67. § (3) bek. és Kr. 15. § (1) bekezdés. Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 1-16. §-aira.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező. M.1. A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja és (1a) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti (lőszer) referenciáinak (a továbbiakban: ref.) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, telefonszáma),

- a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

- teljesítés ideje (év, hó, nap; kezdő és befejező időpont),

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a), (14) bek.-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett következő tárgyú referenciá(kkal)val:

- legalább 500 000 db lőszer szállítása

AK több szerződésből történő teljesítést is elfogad.

A műszaki leírásban foglalt követelményeknek bármely módon meg nem felelő termék az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A Kbt.65. § (6) bek. alapján az M.1. pontban előírt alk. köv.nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk.köv.nek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően jogosult számlát benyújtani a sikeres, hiánytalan átadás-átvételt követően a teljesített szállításról. AK előleget nem fizet, részteljesítés lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint:

1.részteljesítés: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 3 hónapon belül 250 000 db lőszer szállítása gyártói fenékjelzéssel.

2.részteljesítés: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 6 hónapon belül 250 000 db lőszer szállítása gyártói fenékjelzéssel.

3.részteljesítés: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 9 hónapon belül 250 000 db lőszer szállítása gyártói fenékjelzéssel.

Végteljesítés: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 12 hónapon belül 250 000 db lőszer szállítása NAV egyedi fenékjelzéssel.

Jótállás: Ajánlattevő gyári fenékjelzéssel ellátott lőszer esetén minimum 14 nap cseregaranciát és minimum 60 hónap jótállást köteles biztosítani, egyedi NAV feliratú fenékjelzéssel ellátott lőszer esetén minimum 120 nap cseregaranciát és minimum 60 hónap jótállást köteles biztosítani.

A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint történik átutalással, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. AK hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ára, a Kbt. 27/A. §-ra. A szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb részletes feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a KD részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/04/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/04/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

2. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.

3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

4. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.

5. AK a Kbt. 76.§ (5) bek.-vel összhangban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ennek érdekében részletes, minden elvárt műszaki szempontot figyelembe vevő műszaki leírás készült.

6. A gazdasági szereplőnek az ajánlattétel során, valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény alapján rendelkeznie kell hadiipari tevékenység végzésére jogosító engedéllyel a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet III. fejezet a) pont vonatkozásában. Amennyiben alvállalkozó kerül bevonásra úgy alvállalkozó vonatkozásában is szükséges a haditechnikai termékkel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedélyének másolata. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a haditechnikai termékkel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedély másolatát. Az engedély megszerzésével kapcsolatos feltételekről a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet részletesen rendelkezik. Az engedély kiadására jogosult szerv a külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály. (https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/haditechnikai_osztaly)

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország hadiipari tevékenység végzésére jogosító érvényes engedélyének másolatát, magyar nyelvű fordítását (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja) szükséges benyújtani. Ajánlatkérő nyilatkozatmintát bocsájt rendelkezésre a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők részére, a jelen pontban foglalt követelménynek való megfelelés igazolása érdekében (3.sz. melléklet / 6. sz. nyilatkozatminta).

7. A Kbt. 135. § (12) bekezdése szerint a szerződés hatálybalépésének feltétele a Pénzügyminisztérium NAV előterjesztését jóváhagyó döntése a szükséges fedezetet biztosításáról, illetve a költségvetési támogatás egyösszegben történő kifizetése a NAV részére.

8. A szerződés hatályba lépésének, és egyben a teljesítésének kezdőnapja a fenti feltételek együttes teljesüléséről szóló tájékoztatás kézhezvételének dátuma.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Felolvasólap (EKR űrlap)

- Kereskedelmi ártábla

- Termék műszaki adatlapja

- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)

- EEKD

- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)

- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR űrlap)

- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)

- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap). Amennyiben Ajánlattevő az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében támaszkodik kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre, abban az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatba csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formátumban vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

- Nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap)

- A KD 19.1. A) 13. pont szerinti nyilatkozatok (EKR űrlap)

- A KD 19.1. A) 14. pontja szerint AT-nek, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát, illetve adott esetben a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

- A hadiipari tevékenység végzésére jogosító engedély, [a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rend. III. fejezet a) pont tekintetében] - egyszerű másolata, vagy a VI.3) 6. pont szerinti nyilatkozat.

- Nyilatkozat jótállásról illetve cseregarancia biztosításáról

10. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra ajánlattevő nyújtsa be:

- Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembevételéről (5. sz. nyilatkozatminta szerint)

- Előírt kizáró okok igazolás (Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat!)

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti részletes nyilatkozatok (EKR űrlap)

- Referencianyilatkozat/igazolás (2. sz. nyilatkozatminta szerint)

11. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig nyújtsa be

- A megajánlott termék biztonsági adatlapját

- Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében - 4. sz. nyilatkozatminta

- A 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. szerinti átláthatósági nyilatkozat. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (3. sz. nyilatkozatminta)

12. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

13. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért

14. A III.1.3) M.1. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15. Irányadó idő: CET

16. Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015.(X.30.) Korm.r., 424/2017.(XII.19.) Korm.r., Ptk.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.3) További információk folytatása:

17. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

18. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

19. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

20. FAKSZ: Dr. Pekóné Tózsa Éva (lajtsromszám: 00202), Dr. Spóhn Tímea (lajstromszám: 00555), Dr.Berethalmi András (lajstromszám: 01199)

21. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek. Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, illetve a feladatok egymással való összefüggése nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A szerződés részekre bontása továbbá a közpénzek hatékony felhasználásának alapelvével is ütközik, mindezekre tekintettel pedig Ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/03/2022