Supplies - 127776-2021

Submission deadline has been amended by:  187376-2021
15/03/2021    S51

Poland-Wrocław: Antiseptics and disinfectants

2021/S 051-127776

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Postal address: pl. Hirszfelda 12
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 53-413
Country: Poland
Contact person: Jolanta Harłacz-Przestalska
E-mail: dzp@dco.com.pl
Telephone: +48 713689584
Fax: +48 713689583
Internet address(es):
Main address: www.dco.com.pl
Address of the buyer profile: https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji endoskopów, płynów do Centralnej sterylizatorni z podziałem na 3 zadania.

Reference number: ZP/PN/04/21/LPE/JHP
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia Sukcesywna dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji endoskopów, płynów do Centralnej sterylizatorni z podziałem na 3 zadania.

a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, według przeznaczenia i charakterystyki, zawiera Arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy - załącznik Nr 1 do SWZ.

b. Wymagany minimalny termin ważności asortymentu – min. 9 m-cy liczone od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 4.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środek myjący do maszynowej i manualnej dekontaminacji endoskopów giętkich

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Środek myjący do maszynowej i manualnej dekontaminacji endoskopów giętkich.

Środek do dezynfekcji endoskopów giętkich w myjniach –dezynfektorach..

Kanister 5 l 50 sztuk

Kanister 5 l 50 szt

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środek dezynfekujący, oparty na 6 % nadtlenku wodoru bez zapachu.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Środek dezynfekujący, oparty na 6 % nadtlenku wodoru bez zapachu. Gotowy do użycia roztwór wodny, nietoksyczny, nie pozostawiający osadów na powierzchniach, biodegradowalny w 99,9 %. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze. Kompatybilny z urządzeniem Nocospray.Butelka

1 000 ml- 200 OP

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środek dezynfekujący, oparty na 6 % nadtlenku wodoru bez zapachu.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Środek dezynfekujący, dwuskładnikowy, oparty na 12 % nadtlenku wodoru i kationach srebra, bez zapach. Gotowy do użycia roztwór wodny, nietoksyczny, nie pozostawiający osadów na powierzchniach, biodegradowalny w 99,9 %. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze. Kompatybilny z urządzeniem Nocospray. .Butelka

1 000 ml 100 op.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Posiadanie koncesji lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej uprawniają Wykonawcę do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, na wszystkie magazyny z których zamierza realizować zamówienie – dotyczy wyłącznie części zamówienia obejmujących produkty lecznicze

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108, ust. 1, pkt 1 i pkt 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4

6. Ważna koncesja lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle obowiązującego prawa

W Rzeczpospolitej Polskiej uprawnia Wykonawcę do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, na wszystkie magazyny z których zamierza realizować zamówienie-dotyczy produktów leczniczych

7. Oświadczenia wykonawcy:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 1

a. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności,

b. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

c. o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372, 2432).

Minimum level(s) of standards possibly required:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 8-10 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

B. Przedmiotowe środki dowodowe

1. W celu potwierdzenia spełniania wymaganych cech charakterystycznych do oferty należy dołączyć katalog/ prospekt/ folder w języku polskim dla każdego zaoferowanego środka zawierający opis składu jakościowego, ilościowego i spektrum działania potwierdzający wymagania postawione przez Zamawiającego w załączniku nr 1.

Uwaga

Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji i zadania dotyczy

2. Na potwierdzenie spełnienia wymagań wraz z ofertą Wykonawca przedstawia: - w przypadku wyrobów medycznych (dotyczy pozycji wymienionych w kolumnie nr 13 załącznika nr 1 do SWZ) zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych – (Dz.U. 2010.107.679 z późn. zm.) - ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP m. in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych. (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu).

Uwaga

Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji i pakietu dotyczy

3. Dla środków kwalifikowanych jako produkty biobójcze (dotyczy pozycji wymienionych w kolumnie nr 13 załącznika nr 1 do SWZ) – dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego na terytorium RP na podstawie art. 16 ustawy z 9.10.2015 o produktach biobójczych (Dz.U. 2018 r. poz. 122).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zał. nr 4

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/04/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/04/2021
Local time: 10:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.3)Additional information:

JEDZ. Wykonawca musi dołączyć standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ aktualny na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.11.1. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 112 oraz 124 ustawy Pzp.

6.11.2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.11.3. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps, .odt.

6.11.4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z ww. formatów. Plik JEDZ częściowo wypełniony stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.11.5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

6.11.6. Jeżeli JEDZ jest podpisywany przez pełnomocnika, wraz z JEDZ należy przesłać PEŁNOMOCNICTWO podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy.

6.12. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

1.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się:

1)w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

2)wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

3)wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/03/2021