Supplies - 127900-2021

15/03/2021    S51

Romania-Târgu Mureș: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 051-127900

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
National registration number: 4323209
Postal address: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, sector: -, județ Mureș
Town: Târgu Mureș
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540136
Country: Romania
Contact person: Alexandru Perghel
E-mail: achizitii@spitalmures.ro
Telephone: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Internet address(es):
Main address: www.spitalmures.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115429
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
European institution/agency or international organisation
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru de furnizare aparate de sterilizare, de dezinfectare și de igienizare

Reference number: 4323209/2021/6678/08.03.2021
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru de furnizare aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare.

AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 310 160.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, sector: -, judet: Mures, localitate: Targu Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

1.1. Sterilizator cu abur 460 litri: cant. min. CS 1; cant. max. CS 3; cant. min. AC 2; cant. max. AC 4;

1.2. Sterilizator cu abur 80 litri: cant. min. CS 1; cant. max. CS 3; cant. min. AC 2; cant. max. AC 4;

1.3. Sterilizator cu abur 40 litri: cant. min. CS 1; cant. max. CS 3; cant. min. AC 2; cant. max. AC 4.

Valoarea celui mai mare CS este de 6 232 620,00 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Certificat calitate ISO / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termen de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016.

Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

2. Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

3. Neincadrarea in prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016, document atasat la modele de formulare; declaratia va fi completata de toti participantii (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE;

5. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

— dr. Puiac Ion Claudiu – manager;

— ec. Craciun Ioan Florin – director financiar-contabil;

— Bobric Gabriel – consilier juridic;

— Ec. Perghel Alexandru – sef Birou achizitii publice;

— Duca Radu – coordonator al activitatii de protectie a mediului, asist. medical licentiat;

— Florea Adriana Codruta – Birou achizitii publice.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele trei locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti;

6. Certificat de atestare fiscala eliberata de Administratia Financiara; operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;

7. Certificat de atestare fiscala pt. persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local – eliberat de primarie; operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

Nota: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016.

Nota: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref. cerintele privind motivele de excludere, documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale (30 de zile) la data prezentarii acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Pentru persoane juridice straine:

— Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, traduse în limba româna;

— Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri medie anuala. Se solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri globala care acopera activitatea din cel mult ultimii trei ani (2017-2019).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri globala care acopera activitatea din cel mult ultimii trei ani (2017-2019), de cel putin pentru lotul 1 – 6 232 620,00 RON.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va prezenta lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani raportati la termenul-limita de depunere ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani raportati la termenul-limita de depunere ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare. Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se înteleg aparate de sterilizare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

Modalitati de finantare si plata: această achiziție este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că achiziția este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achzițiile publice și HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va perfecta achiziția cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula prezenta achiziție, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare. Ofertanții din cadrul acestei achiziții înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării achiziției indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei achiziții acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – Compartimentul contencios
Postal address: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Town: Târgu Mureș
Postal code: 540136
Country: Romania
Telephone: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Internet address: www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/03/2021