Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 128282-2016

15/04/2016    S74

Magyarország-Budapest: Acélszerkezetek építése

2016/S 074-128282

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító szám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. József Csilla
E-mail: drjozsefcsilla@opera.hu
Telefon: +36 18147169
Fax: +36 13318712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.opera.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.opera.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Juratio Zrt.
Postai cím: Monostori út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dominiák Ildikó
E-mail: idominiak@juratio.hu
Telefon: +36 12880707
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.juratio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Juratio Zrt.
Postai cím: Monostori út 34.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dominiák Ildikó
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu
Fax: +36 12880708
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.juratio.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi szintű
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma megvalósításához szükséges bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák.

II.1.2)Fő CPV-kód
45223210 Acélszerkezetek építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormányhatározatokban (1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920. helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épültekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkáinak elvégzésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111100 Bontási munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262100 Állványozás
45442120 Szerkezetek festése és védőbevonattal való ellátása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1101 Budapest, X. kerület, Kőbányai út 30., hrsz. 38920.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormányhatározatokban (1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920. helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő, műemlékvédelem alatt álló 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épültekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkáinak elvégzésére az alábbiak szerint:

— Felújítási munkák:

—– tető felület: 21 700 m²,

—– tető acélszerkezet felújítás és megerősítés: 60 tonna,

—– acélszerkezet felületkezelés: 42 000 m²,

—– polikarbonát oldal és tető felülvilágító építése: 4 800 m²,

— 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnok (ún. Eiffel-csarnok) területe: 25 104 m²,

— épület bontás: 10 350 m².

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Organizációs Fázistervek és Leírás / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Műszaki Ütemterv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Bontási Technológiai Leírás, Acélszerkezet Felújítási Technológia Leírás és Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítési határidő vállalása az első részteljesítéshez kapcsolódóan (maximum: 15 naptári nap) (naptári nap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: Nettó ár – 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolás: a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjában felsorolt kizáró okok fenn nem állását a ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 2–8. §, 10. § és 12–16. § szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás közzétételét követően keletkezett igazolások és nyilatkozatok benyújtását fogadja el ajánlatkérő.

Szakmai tevékenység: a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. megfelelően az ajánlathoz csatolni szükséges ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel. Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – előírja, hogy a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány, vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amelyről feltétel elfogadásáról Ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia szükséges ajánlatában.

Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül – figyelemmel arra, hogy az előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Az együttes megfelelés az előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhetők.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. Az Alkr. 19. § (1) a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó valamennyi pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat – attól függően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – legalább az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi számla számlaszáma,

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát,

— volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorba állítás az ajánlati elhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban.

P.2. Az Alkr. 19. § (1) b) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évéről szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges. Amennyiben az Alkr. 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (épületekhez kapcsolódó bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák) építési beruházásból származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.

P.3. Az Alkr. 19. § (1) c) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (épületekhez kapcsolódó bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozat, attól függően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P.2. vagy P.3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdésében foglaltak, továbbá az Alkr. 2–7. §-ban foglaltak. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti igazolások benyújtását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás mutatkozott.

P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év közül több mint 1 évben negatív volt, Az Alkr. 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (épületekhez kapcsolódó bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 500 000 000 HUF-ot.

P.3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évből a teljes, áfa nélkül számított teljes árbevétele összesen nem éri el a 1 000 000 000 (egy milliárd) HUF összeget, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (épületekhez kapcsolódó bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák) származó áfa nélkül számított árbevétele az előző 3 lezárt üzleti év összességében nem éri el az 500 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. Az Alkr. 21. § (2) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (műemléki épületekhez kapcsolódó bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkák) építési beruházásainak ismertetése.

Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,

— a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát,

— a teljesítés helyét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— az építési beruházás tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— a szerződésszerű teljesítés időpontját (év/hó/nap bontásban),

— az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá- nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az előírt referenciát az Alkr. 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni. Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.

M.2. Az Alkr. 21. § (2) bekezdés e) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó azon személyek képzettségének ismertetésével, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek. Az ajánlat részeként csatolni szükséges:

— ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani,

— a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát. (A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is),

— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat,

— szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati formában. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Ajánlattevőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges jelentkezésében (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése). Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdésében foglaltak, továbbá az Alkr. 2–7. §-ában foglaltak. Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt építési beruházás(ok)ra vonatkozó alábbi referenciákkal:

M.1.1) amely műemlékvédelem alatt álló, legalább 5 000 m² alapterületű épület felújítására vonatkozik, és amely referencia értéke eléri vagy meghaladja a nettó 500 000 000 HUF-ot; és

M.1.2) amely tartalmazott legalább 1 000 m² alapterületű épületben, acél tartószerkezet felújítási munkát, és amely referencia értéke – az acél tartószerkezet felújítás tekintetében – eléri vagy meghaladja a nettó 50 000 000 HUF-ot; és

M.1.3) amely tartalmazott legalább 5 000 m² alapterületű létesítmény bontására vonatkozott, és amely referencia értéke eléri vagy meghaladja a nettó 20 000 000 HUF-ot.

A fent előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesítésére alpontonként külön-külön (alpontonként maximum 1 db) referenciaigazolás is benyújtható.

A fent meghatározott referenciák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolnak. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

M.2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek mindegyikével:

a) legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik:

— felsőfokú műszaki végzettséggel, és

— legalább 36 hónap műemléki építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;

b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— felsőfokú műszaki végzettséggel, és

— legalább 36 hónap építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;

c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— felsőfokú műszaki végzettséggel,

— legalább 36 hónap korrózióvédelmi szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

1 szakember 1 pozícióba jelölhető (azaz átfedés nem megengedett a szakemberek között).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1), (2), (3) és (5), (6) bekezdése szerint. Ajánlattevő előlegre és részszámlázásra jogosult a dokumentációban meghatározottak szerint. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő a nettó vállalkozási díj 5 %-nak erejéig tartalékkeretet határoz meg a részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Szerződés biztosítékai: késedelmi kötbér, teljesítési biztosíték, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás a dokumentációban meghatározva.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/05/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 16/07/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/05/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Juratio Zrt., 1031 Budapest, Monostori utca 34.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az ajánlathoz csatolni kell:

— felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal,

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan,

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)–b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell),

— ajánlattevő Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében,

— kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy esetében, csatolni kell az érintett szervezet/személy mindegyike által kitöltött és aláírt ESPD-t,

– ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján,

— amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (a nemleges nyilatkozatot is),

— az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját,

— ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatóak.

Az értékelés módszerei: az ár részszempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 1.,2.,3., részszempont esetében a pontozás módszere, a 4. részszempont esetében pedig az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. Az értékelés során adható pontszám alsó határa: 1 pont; felső határa: 10 pont.

Az értékelési részszempontokkal szembeni részletes követelményeket, az értékelés módszerének pontos ismertetését, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. alapján megköveteli, hogy ajánlattevő ajánlatában, a jelen felhívás M.2) pontjában meghatározott szakemberek vonatkozásában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. meghatározott, vagy ezzel egyenértékű alábbi jogosultsággal szerepelnek a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

Az M.2) alkalmassági ponthoz tartozó jogosultságok: M.2) a) alpont „MV-É-M”- M.2) b) alpont „MV-É”- M.2) c) alpont „KO-T”.Ajánlatkérő az M.2) a) és M.2) b) alpont rövidítései alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti, az M.2) c) alpont alatt a MMK (mmk.hu) nyilvántartásában szereplő „KO-T” korrózióvédelmi mérnök jogosultságot vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépések minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.

Ajánlatkérő 28.4.2016-án 10:00 órakor – nem konzultációs jelleggel – biztosítja a helyszín megtekintését.

További info dokumentáció.

A II.2.14 ) pont a Kiadóhivatali feladás miatt került kitöltésre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2016