Szolgáltatások - 128294-2023

03/03/2023    S45

Magyarország-Visonta: Gépjavítási és -karbantartási szolgáltatások

2023/S 045-128294

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2023/S 020-053029)

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10729571210
Postai cím: Erőmű utca 11
Város: Visonta
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bordás Krisztina
E-mail: krisztina.bordas@mert.hu
Telefon: +36 709044729
Fax: +36 37334016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mert.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

45/2022 tüzelőkörök átmeneti idom cseréje

Hivatkozási szám: EKR002081672022
II.1.2)Fő CPV-kód
50530000 Gépjavítási és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

45/2022 IV-V. blokk tüzelőkörök alsó és felső átmeneti idomok cseréje

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/02/2023
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2023/S 020-053029

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 27/02/2023
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 20/03/2023
Helyi idő: 13:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

1. Ajánlatkérő jelen eljárás előkészítése során az EKR (előzetes piaci konzultáció) felületén előzetes piaci konzultációt (EPK) tartott, amelyről a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pont szerinti összefoglaló az EKR002081292022 azonosítószámú EPK "Dokumentumok" menüpontjában található. EKR link: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok

2. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, a megjelölt alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazd. szereplő cégjegyzésre jogosult, az ajánlatban szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezés vagy annak egy része cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, csatolni kell a meghatalmazást, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.

3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

4. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben (részenként) meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az

alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.

6. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról.

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

8. A részvételi jelentkezésben felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.

9. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

10. Közös részvételi jelentkezésesetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján a jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

13. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

15. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. (Irányadó idő:CET)

16. A részvételi jelentkezéseket a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 41/A. § alapján az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en (www.ekr.gov.hu) keresztül lehet benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- kizárólag az EKR-en keresztül történik.

17. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendeletre tekintettel az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

18. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy - a nyertes visszalépése esetén, illetve, ha nem igazolta alkalmasságát - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

19. A tárgyalásos eljárás - jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát.

20. Tárgyi közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóként

Bordás Krisztina lajstromszám 01298.

Dr. Urbán Zsuzsanna lajstromszám 00246 vesz részt

21. Ajánlatkérő a IV.2.6 pontban meghatározott 1 hónap ajánlati kötöttségen a tárgyalások lezárásától számított 30 napot ért.

22. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában.

24. Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad előzetes egyeztetés alapján.

25. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

26. A közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Közbeszerzési dokumentum és a szerződéstervezetben rögzített részletek szerint.

27. Az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési dokumentáció közötti eltérés esetén az Ajánlati felhívás az irányadó.

28. Értékelési során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont.

29. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

30. Ajánlattevőnek ajánlatában a nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

31. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban - a Közbeszerzési Dokumentum részeként a rendelkezésükre bocsátott Ártáblázat kitöltésével - meg kell adniuk a megajánlott egységárakat és az ezek alapján kiszámított összesített nettó ajánlati árat HUF-ban. Az Ártáblázatot excel és pdf. formátumban cégszerűen aláírva is szükséges benyújtani.

33. Az ajánlattételi szakaszban az Ajánlatkérő az egységárat egész számra történő kerekítéssel kéri megadni. A kiadott excel táblázat („Ártáblázat”) tételein és mennyiségein módosítást végrehajtani nem lehet, annak valamennyi tételét be kell árazni az adott részen belül.

Az ajánlati árnak fixnek kell lenni, az ajánlattevő semmilyen formában, hivatkozással nem tehet változó tartalmú ajánlatot. Abban az esetben amennyiben az ajánlattevő vállalási árát alul prognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.

folytatás: Felhívás VI.4) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2023/02/27 15:00.

Helyesen:

1. Ajánlatkérő jelen eljárás előkészítése során az EKR (előzetes piaci konzultáció) felületén előzetes piaci konzultációt (EPK) tartott, amelyről a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pont szerinti összefoglaló az EKR002081292022 azonosítószámú EPK "Dokumentumok" menüpontjában található. EKR link: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok

2. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, a megjelölt alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazd. szereplő cégjegyzésre jogosult, az ajánlatban szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezés vagy annak egy része cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, csatolni kell a meghatalmazást, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.

3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

4. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben (részenként) meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az

alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.

6. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról.

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

8. A részvételi jelentkezésben felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.

9. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

10. Közös részvételi jelentkezésesetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján a jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

13. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

15. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. (Irányadó idő:CET)

16. A részvételi jelentkezéseket a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 41/A. § alapján az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en (www.ekr.gov.hu) keresztül lehet benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- kizárólag az EKR-en keresztül történik.

17. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendeletre tekintettel az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

18. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy - a nyertes visszalépése esetén, illetve, ha nem igazolta alkalmasságát - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

19. A tárgyalásos eljárás - jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát.

20. Tárgyi közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóként

Prisznyák András lajstromszám 00453

Dr. Urbán Zsuzsanna lajstromszám 00246 vesz részt

21. Ajánlatkérő a IV.2.6 pontban meghatározott 1 hónap ajánlati kötöttségen a tárgyalások lezárásától számított 30 napot ért.

22. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában.

24. Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad előzetes egyeztetés alapján.

25. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

26. A közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Közbeszerzési dokumentum és a szerződéstervezetben rögzített részletek szerint.

27. Az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési dokumentáció közötti eltérés esetén az Ajánlati felhívás az irányadó.

28. Értékelési során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont.

29. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

30. Ajánlattevőnek ajánlatában a nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

31. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban - a Közbeszerzési Dokumentum részeként a rendelkezésükre bocsátott Ártáblázat kitöltésével - meg kell adniuk a megajánlott egységárakat és az ezek alapján kiszámított összesített nettó ajánlati árat HUF-ban. Az Ártáblázatot excel és pdf. formátumban cégszerűen aláírva is szükséges benyújtani.

33. Az ajánlattételi szakaszban az Ajánlatkérő az egységárat egész számra történő kerekítéssel kéri megadni. A kiadott excel táblázat („Ártáblázat”) tételein és mennyiségein módosítást végrehajtani nem lehet, annak valamennyi tételét be kell árazni az adott részen belül.

Az ajánlati árnak fixnek kell lenni, az ajánlattevő semmilyen formában, hivatkozással nem tehet változó tartalmú ajánlatot. Abban az esetben amennyiben az ajánlattevő vállalási árát alul prognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.

folytatás: Felhívás VI.4) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2023/03/20 15:00.

Szakasz száma: I.1
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó családi név
A következő helyett:

Bordás

Helyesen:

Prisznyák

Szakasz száma: I.1
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó utónév 1
A következő helyett:

Krisztina

Helyesen:

András

Szakasz száma: I.1
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő e-mail
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma: I.1
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
A következő helyett:

+36 709044729

Helyesen:

+36 202198621

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) szerint tájékoztatja a Részvételre jelentkezőket, hogy a hirdetményben foglaltakon túl, a közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerültek. A módosítás - a kiegészítő tájékoztatás nyújtása során már bemutatott módon - a "További közbeszerzési dokumentumok" körében, közbeszerzési dokumentáció kategóriába tévesen feltöltött dokumentum újbóli feltöltését jelentette. Azaz a korábban kétszer feltöltésre került szerződéstervezet a "közbeszerzési dokumentáció" kategóriából törlésre került és helyére Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumot töltötte fel.