Works - 129375-2020

Ikkerevideret maskinoversættelse

17/03/2020    S54

Danmark-Glostrup: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 054-129375

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Kurt Feddersen
E-mail: kufe@cowi.com
Telefon: +45 56404058

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f86235c4-ac12-49b6-a4d2-b7ffe8e30e60/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f86235c4-ac12-49b6-a4d2-b7ffe8e30e60/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f86235c4-ac12-49b6-a4d2-b7ffe8e30e60/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f86235c4-ac12-49b6-a4d2-b7ffe8e30e60/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

System til røggasafslutning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Jeg/S Vestforbdrding har besluttet at etablere et kondenseringssystem for røggas. Dette udbud omfatter en totalentreprisekontrakt (projektering og bygge- og anlægskontrakt) vedrørende et komplet røgkondensatoranlæg, herunder absorptionsvarmepumpe (r), der er blevet eftermonteret i den eksisterende produktionsenhed 6 inden for de fastsatte forsyningsgrænser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45350000
45300000
45351000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Glostrup.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Jeg/S Vestforbdrding har besluttet at etablere et kondenseringssystem for røggas. Dette udbud omfatter en totalentreprisekontrakt (projektering og bygge- og anlægskontrakt) vedrørende et komplet røgkondensatoranlæg, herunder absorptionsvarmepumpe (r), der er blevet eftermonteret i den eksisterende produktionsenhed 6 inden for de fastsatte forsyningsgrænser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

De kandidater, der vælges, vil være de kandidater, der har de mest relevante referencer, de mest hensigtsmæssige design- og forvaltningsværktøjer og den mest tilstrækkelige projektorganisation. Udvælgelsen sker på grundlag af oplysninger i henhold til afsnit III.1.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Tjenesteydelsesaftale efter garantiperioden, pris pr. år.

2) Grundsten for arbejdet. I så fald skal grundplanen og -styrkerne allerede oplyses i buddet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal oplyse følgende om den økonomiske og finansielle situation (ESPD del IVB):

Solvensprocent, der defineres som Equity/(aktiver i alt) x 100 i det sidste regnskabsår (LFY).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Solvensnøgletal på mindst 20 % i det sidste regnskabsår (LFY).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal oplyse følgende med hensyn til teknisk og faglig hæderlighed (ESPD-del IV, C):

1) Henvisninger:

Beskrivelse af ansøgernes erfaringer med design og etablering af røggasafkondenseringssystem (er), som er etableret inden for de seneste 5 år regnet fra datoen for ibrugtagningen.

Henvisningerne skal omfatte:

— projektets navn

— En beskrivelse af projektet, herunder omfanget af værker, hovedkonstruktionskriterier og røggaskondensator

Gennemførelsesår og dato for ibrugtagning

— Kontraktsum, ekskl. moms

Kundens navn, herunder kontaktoplysninger om kundens kontaktperson.

Ansøgeren anmodes om at medtage et maksimum på 5 henvisninger. Hvis ansøgeren vedlægger mere end 5 referencer i alt, vil de første 5 referencer, der er anført i ESPD's del IVC blive medtaget i den vurdering, der er beskrevet i afsnit 2.3.

2) Udformning og forvaltningsværktøjer

Beskrivelse af konstruktions- og forvaltningsværktøjerne (f.eks. tidsplan og tegneværktøjer (3D-modellering)) til projektudførelse, der er til rådighed i virksomheden og planlægges anvendt til arbejdet.

3) Projektorganisation

Beskrivelse af projektorganisationen, herunder projektorganisationsplanen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Kunden har følgende minimumskrav med hensyn til referencer:

— mindst to referencer vedrørende design og etablering af et kondenseringssystem for røggas i de seneste 5 år regnet fra datoen for ibrugtagningen.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ifølge udbudsdokumenterne.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/04/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/04/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2020