Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 1310-2019

02/01/2019    S1

Polska-Katowice: Rury i osprzęt

2019/S 001-001310

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 245-562148)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Mandrysz oraz Krzysztof Hadam
E-mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Tel.: +48 32/7572924
Faks: +48 32/7572304
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy: 252-12.

Numer referencyjny: 701802084/01.
II.1.2)Główny kod CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zmówienia został podzielony na 37 zadań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 245-562148

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 18. Zadanie nr 18
Zamiast:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 6,3 DOTRANSPORTU GAZÓW I METANU - 747 szt.

Powinno być:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 200 +/- 8 mm długość 6 000 mm pn 6,3 do transportu gazów i metanu - 747 szt.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 19. Zadanie nr 19
Zamiast:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MMPN 6,3 TRANSPORT SPĘŻONEGO POWIETRZA GAZÓW INERTNYCH WODY ZAWIESIN CIECZYAGRESYWNYCH I METANU - 165 szt.

Powinno być:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew.200 +/- 8 mm długość 6 000 mmpn 6,3 transport sprężonego powietrza gazów inertnych wody zawiesin cieczy agresywnych i metanu - 165 szt.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/01/2019
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 11/03/2019
Powinno być:
Data: 15/03/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz)w dniu 15.1.2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14 – pokój nr 418, IV piętro, POLSKA.