We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 131007-2022

11/03/2022    S50

Romania-București: Diesel fuel (EN 590)

2022/S 050-131007

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
National registration number: RO 11054529
Postal address: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010873
Country: Romania
Contact person: Dragomirescu Bianca
E-mail: alin.munteanu@cfr.ro
Telephone: +40 372843233
Fax: +40 213192401
Internet address(es):
Main address: www.cfr.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100138355
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Carburanti pe baza de bonuri valorice pentru carburanti auto

Reference number: 7/4/375/02.03.2022
II.1.2)Main CPV code
09134220 Diesel fuel (EN 590)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pentru functionarea mijloacelor auto si masinilor de mica mecanizare din doatarea CNCF CFR SA este necesara achizitia de carburanti (benzina si motorina). Achizitia se face prin intermediul unor instrumente de plata utilizate pe piata de profil, reprezentate de bonurile valorice pentru carburanti auto (BVCA). CNCF CFR SA intentioneaza sa incheie un acord cadru pentru o perioada de 4 ani.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire pana in a 22-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 24 110 924.37 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO România
Main site or place of performance:

Receptia cantitativa se face la destinatie. Conditia de livrare: DDP – livrarea filelor de BVCA se va efectua la sediile administrative ale SRCF 1-8 si la sediul central al CNCF CFR SA, sau la cea mai apropiata statie de distributie fata de acestea.

II.2.4)Description of the procurement:

Pentru functionarea mijloacelor auto si masinilor de mica mecanizare din doatarea CNCF CFR SA este necesara achizitia de carburanti (benzina si motorina). Achizitia se face prin intermediul unor instrumente de plata utilizate pe piata de profil, reprezentate de bonurile valorice pentru carburanti auto (BVCA).

CNCF CFR SA intentioneaza sa incheie un acord cadru pentru o perioada de 4 ani pentru cantitatea minima de 1.539.084 litri, respectiv cantitatea maxima de 4.098.856 litri insemnand cantitatea minima 215.472 file BVCA, respectiv cantitatea maxima 573.840 file BVCA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termenul maxim de livrare de la data efectuarii platii / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177,178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

a) certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor/contribuțiilor la bugetul general (buget local, buget de stat) pentru sediul principal, valabile la momentul prezentării; pentru sediile secundare/punctele de lucru prezinta doar o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea acetor obligatii.

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice;

d) orice document considerat edificator, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respective.

In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.177, 178 si 180, entitatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa in acest sens documentul DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre entitatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota:

Raspunsurile la DUAE se completeaza in SEAP in mod direct dupa autentificare.

Necompletarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Cerinta nr. 2.

Informatii privind neincadrarea in prevederile art.73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

SIMU ALEXANDRU Ioan – Director General

BAICU Sorina - Director Financiar

CESA Petru - Director Gen. Adj. Tehnic

UNGUREANU Mihai–Director

MITROI Valentin – Sef serviciu

CRISTEA Daniela - Director

STROE Claudiu - Director

DUMITRESCU Daniela- Șef Serviciu

DRAGOMIRESCU Bianca – Expert achiziții

MUNTEANU Raluca - Expert achiziții

TOMA Mirela - Expert achiziții

STANCIU Emilia – Economist Specialist

POPESCU Cornel – Economist Specialist

PREDA Georgiana - Sef serviciu

MELINTE Ionuț – Consilier Juridic Specialist

GHEORGHE Alexandra - Consilier Juridic

MIHAI CRENGUȚA – Consilier Juridic

BUHOLT Mariana – Sef proiect

MĂRUNTU Violeta - Consilier Juridic

GEOREGESCU Roxana - Consilier Juridic

PANTAZI Florin – Sef Serviciu

VLAD Veronica – Sef birou

PRUNESCU Elena- economist specialist

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa in acest sens DUAE, de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

De asemenea, se vor depune declaratii in conformitate cu art.73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul 3 din Sectiunea Formulare) de catre fiecare ofertant, ofertant asociat odata cu depunerea DUAE.

Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat.

In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator).

Nota:

În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.

Cerinta nr. 1.

Forma de inregistrare. Obiectul de activitate.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti sau terti sustinatori care completeaza informatii aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa in acest sens DUAE, de fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Document suport DUAE :

- Certificatul constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti/ teritorial, sau document edificatory in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.

Se depune de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat.

Nota:

1.In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune DUAE distinct.

2. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parte din contract, acesta va prezenta certificat constatator si pentru tertul sustinator/ subcontractantul declarati in DUAE.

Cerinta nr. 2 Licenta RAR

Licenta RAR conform RNTR 4 aprobate prin OMTCT nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, si conditiile de introducere pe piata a acestora — RNTR 4.

Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere ca o va executa, daca partea respectiva necesita aceasta certificare. Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabilă.

Nota 2: În cazul în care valabilitatea documentelor RAR nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial la solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi documentele RAR pe toata durata de derulare a contractului si va depune la entitatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerința RAR se aplică inclusiv pentru subcontractanti (dacă este cazul), care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Valabilitatea documentelor se va raporta la data prezentarii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Informatii privind subcontractarea – Precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să le subcontracteze, dacă este cazul.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta şi acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate in angajamente / acorduri, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informaţii privind asocierea (daca este cazul), în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: Se va completa si prezenta DUAE de către fiecare operator economic membru al asocierii, completat si semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. La solicitarea entitatii contractante doar ofertantul (asocierea) clasat /clasată pe primul loc în clasamentul intermediar după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele justificative ale asociaţilor care probează îndeplinirea celor asumate in DUAE. In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea din acordul cadru pe care urmeaza sa o realizeze fiecare precum si procentul ce ii revine fiecaruia). În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma legalizata pâna la semnarea contractului. Se va completa in acest sens DUAE. Acordul de asociere se depune odata cu DUAE.Note:1) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizată numai in cazul in care oferta comună este declarată câştigătoare.2) Criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale la care s-a solicitat prezentarea unor autorizaţii specifice se consideră îndeplinite ȋn cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate si/sau dacă unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizaţia respectiva [art.58 alin.(l) din HG nr.394/2016].

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Cuantumul garanției de participare: 60.000 lei

Garantia de participare se va constitui in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR din data publicarii anuntului de participare, valabila 4 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor

si va fi constituita prin:

- virament bancar – OP in contul RO73WBAN009948500013RO02 deschis la BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. Sucursala/Agentia AGENTIA BUCURESTI MIHALACHE, sau

- instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

Comisia de evaluare, va solicita clarificari in termen de 1 zi lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea acesteia, acordand ofertantului un termen de 3 zile pentru a raspunde la solicitarea de clarificare, in conf. cu prev. art. 138 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016.

Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita depunere a ofertelor.

Garantia de participare este irevocabila.

Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent, fără TVA .

In conformitate cu art.46 din H.G. nr. 394/2016, modalitatea de constituire a garantiei de buna executie a contractului sectorial se va realiza prin:

- virament bancar - OP in contul RO15RNCB0080002713930059 deschis la Banca Comerciala Romana, sau

- instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/04/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.

2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.

4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termenul legal (conf. art.29 alin. (3) din H.G. nr.394/2016) in cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.

6. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse prin intermediul SEAP. Ofertantii vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Entitatea contarctanta va incheia un acord cadru de furnizare produse cu 3 operatori economici care prezinta oferte admisibile, si s-au clasat pe primele trei locuri ale clasamentului in urma aplicarii criteriului de atribuire, in masura in care exista suficienti ofertanti eligibili participant la procedura.

Daca numarul participantilor/calificatilor este doi sau unul, atunci acordul cadru se va incheia dupa caz cu acestia.

Valoarea totala a acordului cadru ce se incheie este aferenta cantitatii maxime de achizitionat si se exprima in lei fara TVA.

La etapa de reofertare ofertantii vor depune formularul de oferta fianciara pentru contractul subsecvent. Oferta de pret imbunatatita trebuie sa fie mai mica sau egala cu oferta initiala, altfel va fi respinse. Elementul reofertarii este pretul unitar.

7. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face conform prevederilor art.145 alin. (3) din H.G. nr.394/2016 cu modificările și completările ulterioare.

8. Modificarea acordului cadru se poate realiza in conformitate cu prevederile art. 236-243 din Legea 99/2016.

9. Cu privire la datele cu caracter personal, se considera ca ofertantii vor lua la cunostinta Nota privind informarea prelucrării datelor cu caracter personal, anexata documentatiei de atribuire.

In continuarea sectiunii III.1.6.a) - Restituirea garantiei se realizeaza potriv art.44 din H.G. nr.394/2016, în baza cererii scrise, conform Formularului nr. 5 din sectiunea formulare si modele de documente.

In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In cazul constituirii garantiei de participare sub forma de scrisoare de garantie de participare, OP/ orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, se va transmite in SEAP, in format electronic, semnata cu semnatura electronica, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba se va incarca in SEAP insotita de traducere autorizata in limba romana.

10.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/03/2022