Services - 131277-2017

07/04/2017    S69    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Mažeikiai: Engineering design services

2017/S 069-131277

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
167371234
Laisvės g. 8
For the attention of: Izoleta Savickaja
LT-89223 Mažeikiai
Lithuania
Telephone: +370 44398227
E-mail: izoleta.savickaja@mazeikiai.lt
Fax: +370 44325844

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.mazeikiai.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Mažeikių miesto Sedos gatvės ir Sedos-Vilties gatvių sankryžos rekonstravimo projektavimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Mažeikių miestas, Sedos g. ir Sedos-Vilties gatvių sankryža.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Mažeikių m. Sedos gatvės ir Sedos-Vilties gatvių sankryžos rekonstravimo
(šaligatviai, apšvietimas, sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą) techninio projekto ir topografinės nuotraukos parengimas. Projekto vykdymo priežiūra rekonstravimo darbų metu.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71351810, 71248000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Mažeikių m. Sedos g.(nuo Geležinkelio iki Sedos g.16, ilgis 0,472 km )ir Sedos-Vilties gatvių keturšalės sankryžos techninio projekto ir topografinės nuotraukos parengimas. Projekto vykdymo priežiūra rekonstravimo darbų metu.
Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio – planinio sprendimo:
1. projektuoti gatvės (nuo Geležinkelio g. iki Vyšnių g.) kairėje pusėje šaligatvį;
2. projektuoti gatvės (nuo Vyšnių g. iki Sedos g. 16) dešinėje pusėje šaligatvį;
3.projektuoti automobilių sustojimo vietas (ties Sedos g.12);
4. projektuoti žiedinę sankryžą;
5.numatyti esamo pėsčiųjų tako išardymą;
6.projektuoti nuovažas;
7.projektuoti paviršinio vandens nuvedimą;
8.numatyti esamo gatvių apšvietimo gelžbetoninių atramų su apšvietimo įranga demontavimą;
9.numatyti žiedinėje sankryžoje paskirstymo skydą su elektros pajungimu;
10.projektuoti gatvės apšvietimo kabelinę liniją, prijungiant prie Vaičkaus, Vyšnių ir Vilties gatvių bei Laukų tako apšvietimo linijų;
11.numatyti gatvės apšvietimo kabelinę liniją į apšvietimo atramas be atsišakojimo movų nuo magistralinio kabelio;
12. numatyti LED šviestuvus.
Projektą ir topografinę nuotrauką paslaugos teikėjas parengia vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento (GKTR 2.08.01:2000)reikalavimais.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Konkurso laimėtojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo datos pateikia Sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) procentų nuo bendros Sutarties objekto kainos (su PVM).
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Užsakovas, gavęs lėšas iš Kelių ir priežiūros plėtros programos, apmoka paslaugos teikėjui ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nenumatoma.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl Teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau, kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2. Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos (arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši), jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos kitos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3.Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
4.Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
1)Dokumentai, pateikiami dėl socialinio draudimo įmokų sumokėjimo
Jeigu Teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną (tikrina pasiūlymo pateikimo dienos duomenis), nurodytą skelbime apie pirkimą.
Lietuvos Respublikoje registruotas Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės Teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2)Dokumentai, pateikiami dėl mokesčių sumokėjimo
Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
5.Teikėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Teikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Teikėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Teikėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis Teikėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Teikėjo deklaracija, patvirtinanti kvalifikacijos reikalavime nustatytus reikalavimus.
CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1.Pateikiama:
1.1. Įvykdytų sutarčių (kurių kiekvienos vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės (su PVM) sąrašas, nurodant paslaugų sumas, paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos datas, paslaugų gavėjus bei jų kontaktus.
1.2. Bent vienas teigiamas paslaugos gavėjo atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą sutartį (kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės (su PVM).
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2.Pateikiama:
2.1. Projektavimo vadovų veiklos sąrašas;
2.2. specialisto geodezininko kvalifikacijai pagrįsti pateikiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotas geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas ar Nacionalinės žemės tarnybos išduota pažyma, patvirtinanti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą.
Užsienio šalyje registruotas tiekėjas taip pat pateikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotą geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą arba tiekėjo dokumentą (pažymą ar deklaraciją) arba (taikoma Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams asmenims) kitus dokumentus, įrodančius, kad jis (juridinio asmens darbuotojas (fizinis asmuo) turi teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus vadovaujantis tos valstybės narės teisės aktais;
2.3. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoti specialistų kvalifikacijos atestatai ar teisės pripažinimo dokumentai.
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1.Teikėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Teikėjo įregistravimo dienos (jeigu Teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti įvykdęs bent 1 (vieną) gatvės rekonstravimo (su sankryžos rekonstravimu į žiedinę sankryžą) projektavimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės (su PVM).
Jei Teikėjas nurodo vykdomą projektavimo sutartį, tai įvykdyta sutarties dalis turi būti taip pat ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės (su PVM).
2.Teikėjas turi pasiūlyti kvalifikuotus specialistus:
1) bent 1 (vieną) specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas ypatingų statinių pogrupyje: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės;
2) bent 1 (vieną) specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ypatingų statinių pogrupyje: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės;
3) bent po 1 (vieną) kiekvienos projekto dalies (sklypo sutvarkymo (sklypo plano), susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) vadovą;
4) bent 1 (vieną) specialistą, turintį geodezininko kvalifikaciją.
Pastaba: Galima siūlyti vieną specialistą į kelias pozicijas, jeigu jo kvalifikacija atitinka toms pozicijoms keliamus reikalavimus.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 19.5.2017 - 08:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
25.5.2017 - 08:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 7.8.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 25.5.2017 - 8:45

Place:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, 312 kab., Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Tiekėjai arba jų įgalioti asmenys.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
Informacija pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS). Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVPIS (https:/pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Registracija CVPIS yra nemokama.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Viešųjų pirkimų įstatymo V skyrius.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
4.4.2017