Services - 131294-2017

07/04/2017    S69    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Grodzisk Wielkopolski: Engineering services

2017/S 069-131294

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Powiat Grodziski
ul. Żwirki i Wigury 1
Contact point(s): Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
For the attention of: Natalia Odważna
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Poland
Telephone: +48 614452500
E-mail: nodwazna@spgw.pl
Fax: +48 614452555

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.bip.pgw.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
„Modernizację Ewidencji gruntów i budynków – EGiB gminy Kamieniec w ramach projektu »Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług« realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych”.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

NUTS code PL418

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Kamieniec składająca się z poniższych etapów:
1) Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie gminy Kamieniec.
2) Przeprowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych, mające na celu pozyskanie danych do EGiB dla jednostki ewidencyjnej i obrębów ewidencyjnych, wyszczególnionych w projektach modernizacji zawartych w OPZ, sporządzone dla:
Jednostka ewidencyjna: Kamieniec
Obręby ewidencyjne:
Cykowo – 300503_2.0001
Cykówiec – 300503_2.0002
Doły – 300503_2.0004
Goździchowo – 300503_2.0005
Jaskółki – 300503_2.0006
Karczewo – 300503_2.0008
Konojad – 300503_2.0009
Kowalewo – 300503_2.0010
Lubiechowo – 300503_2.0012
Łęki Wielkie – 300503_2.0013
Maksymilianowo – 300503_2.0014
Parzęczewo – 300503_2.0015
Puszczykowo – 300503_2.0016
Puszczykówiec – 300503_2.0017
Sepno – 300503_2.0018
Szczepowice – 300503_2.0019
Ujazd – 300503_2.0020
Wąbiewo – 300503_2.0021
Wilanowo – 300503_2.0022
Wolkowo – 300503_2.0023
3) Aktualizacja istniejących danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych o których mowa w pkt 1.
4) Skanowanie wszystkich operatów archiwalnych dotyczących ww. jednostki ewidencyjnej i obrębów ewidencyjnych, a także podłączenie ich do programu Geo-Info 7 Ośrodek.
5) Wprowadzenie do bazy danych prowadzonej przez Starostę Grodziskiego w formie utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71300000, 71354300, 71355000, 71354000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Kamieniec składająca się z poniższych etapów:
1) Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie gminy Kamieniec.
2) Przeprowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych, mające na celu pozyskanie danych do EGiB dla jednostki ewidencyjnej i obrębów ewidencyjnych, wyszczególnionych w projektach modernizacji zawartych w OPZ, sporządzone dla:
Jednostka ewidencyjna: Kamieniec
Obręby ewidencyjne:
Cykowo – 300503_2.0001
Cykówiec – 300503_2.0002
Doły – 300503_2.0004
Goździchowo – 300503_2.0005
Jaskółki – 300503_2.0006
Karczewo – 300503_2.0008
Konojad – 300503_2.0009
Kowalewo – 300503_2.0010
Lubiechowo – 300503_2.0012
Łęki Wielkie – 300503_2.0013
Maksymilianowo – 300503_2.0014
Parzęczewo – 300503_2.0015
Puszczykowo – 300503_2.0016
Puszczykówiec – 300503_2.0017
Sepno – 300503_2.0018
Szczepowice – 300503_2.0019
Ujazd – 300503_2.0020
Wąbiewo – 300503_2.0021
Wilanowo – 300503_2.0022
Wolkowo – 300503_2.0023
3) Aktualizacja istniejących danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych o których mowa w pkt 1.
4) Skanowanie wszystkich operatów archiwalnych dotyczących ww. jednostki ewidencyjnej i obrębów ewidencyjnych, a także podłączenie ich do programu Geo-Info 7 Ośrodek.
5) Wprowadzenie do bazy danych prowadzonej przez Starostę Grodziskiego w formie utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.
Estimated value excluding VAT: 691 057 PLN
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Starting 2.6.2017. Completion 23.2.2018

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim
Nr 83 9063 0008 0000 0000 0071 0003
(w tytule przelewu należy wpisać: Wadium w postępowaniu nr IG-DP.272.6.2017)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) SIWZ rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Określone w SIWZ.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Warunki udziału w postępowaniu
1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
1) Wykonawcy:
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków, z których przynajmniej dwie usług były o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każda.
2) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca dysponuje zespołem zdolnym do realizacji przedmiotowego zamówienia, składającym się co najmniej z:
a) jednej osoby, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert kierowała zespołem wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
b) jednej osoby posiadającej uprawnienia geodezyjne, o których mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z zakresu pkt. 1 ustawy,
c) jednej osoby posiadającej uprawnienia geodezyjne, o których mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z zakresu pkt. 2 ustawy,
d) jednej osoby odpowiedzialnej za dokonywanie pomiarów w ramach niniejszego zamówienia, posiadającej tytuł technika geodety lub wykształcenie wyższe geodezyjne.
Zamawiający dopuszcza, aby warunki określone w lit. b), c) powyżej spełniała jedna osoba.
1.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 Ustawy).
1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
1.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.7 Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
1.7.1.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykaz osób, kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.7.1.2 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
1.7.1.3 Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym dokumencie.
1.7.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.7.2. SIWZ:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,
2) pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
1.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.8.1) i pkt 1.8.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.8., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zakres spełnienia warunków został opisany w Pkt. III.2.1) Ogłoszenia.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Gwarancja jakości. Weighting 40

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IG-DP.272.6.2017
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.5.2017 - 08:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 15.5.2017 - 8:30

Place:

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, budynek B, Salka konferencyjna, pokój nr 15

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): W ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych.
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościach zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu nienależytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5)Date of dispatch of this notice:
4.4.2017