Supplies - 131556-2016

Display compact view

16/04/2016    S75

Polska-Zielonka: Artyleria

2016/S 075-131556

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL1250000208
Adres pocztowy: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
Miejscowość: Zielonka
Kod pocztowy: 05-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Sienkiewicz
E-mail: witu@witu.mil.pl
Tel.: +48 227614680
Faks: +48 227614446

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.witu.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przedmiot zamówienia dostawa lufy balistycznej kal. 120 x 570 mm do systemu Leopard.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego (Ośrodek Badań Dynamicznych w Stalowej Woli) zespołu lufy balistycznej (z osłoną) o długości 44 kalibrów i długości komory nabojowej 570 mm przystosowanej do montażu w zespole kołyski armaty Rheinmetall 120 mm L44 mm (standard NATO) z dwoma gniazdami w komorze nabojowej lufy do wkręcenia piezoelektrycznych czujników ciśnienia (gwint M12x1).
— Wymagania dodatkowe:
lufa fabrycznie nowa lub używana z ilością strzałów nie większą od 250 obliczoną według nw. przelicznika:
*strzał pociskiem HE, jako x1;
*strzał pociskiem podkalibrowym ćwiczebnym, jako x1,5;
*strzał pociskiem podkalibrowym bojowym, jako x3.
— książka lufy z wpisem resursu technicznego potwierdzającą ilość
oddanych strzałów,
— protokół technicznego odbioru potwierdzający dopuszczenie lufy
do użytku bojowego,
— gwarancja obejmująca przydatność lufy do strzelania – 24 miesiące
lub łącznie 1 250 strzałów według ww. przelicznika.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35322000 Artyleria

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Gwarancja obejmuje przydatność lufy do strzelania – 24 miesiące, lub łącznie 1 250 strzałów.
Zaproszeni do składania ofert wykonawcy zobowiązani będą do zabezpieczenia ofert wadium na cały okres związania ofertą. Szczegółowe informacje nt. wadium zostaną zawarte w SIWZ, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień (art. 131d. Ustawy Pzp.)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 131e ustawy Pzp oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. dostaw, w tym co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wielkokalibrowego uzbrojenia i sprzętu balistycznego;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 1 200 000 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie wykonawcy, na podstawie złożonego wykazu dostaw i dołączonych do niego dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
Wykonawca, który wykonał jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia spełnia w stopniu minimalnym warunek, o którym mowa w rozdz. 5 pkt. 2 ppkt. b). Za wykazanie się większą niż wymagana ilością dostaw spełniających wymagania określone powyżej Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
— za wykazanie przez wykonawcę 2 (dwóch) dostaw – 1 pkt;
— za wykazanie przez wykonawcę 3 (trzech) dostaw – 2 pkt;
— za wykazanie przez wykonawcę 4 (czterech) dostaw – 3 pkt;
— za wykazanie przez wykonawcę 5 (pięciu) dostaw – 4 pkt;
— za wykazanie przez wykonawcę 6 (sześciu) lub więcej dostaw – 5 pkt;
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość wykonanych dostaw brutto wykazanych w załączonym przez wykonawcę wykazie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/18/16/L3/KO
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.5.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Czas trwania wykonania zamówienia publicznego do 3 miesięcy od podpisania umowy, liczba wykonawców którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 3-ch. Termin otwarcia złożonych wniosków w 25.5.2016 godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego.
kryteria udzieleni zamówienia: cena: 80 %, termin dostawy: 20 %. SIWZ zostanie przekazany wraz z zaproszeniem do złożenia ofert Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i zostaną zakwalifikowani na miejscach 1 do 3.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.4.2016