We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 132133-2022

14/03/2022    S51

Czechia-Třemošná: Solar photovoltaic modules

2022/S 051-132133

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ŽÁROHMOTY, spol. s r.o.
National registration number: 25238795
Postal address: Keramická 214
Town: Třemošná
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 33011
Country: Czechia
Contact person: Ing. Lukáš Korsa
E-mail: lkorsa@zarohmoty.cz
Telephone: +420 377953561
Internet address(es):
Main address: https://www.zarohmoty.cz
Address of the buyer profile: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002967
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002967
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002967
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://tenderarena.cz
I.4)Type of the contracting authority
Other type: právnická osoba - dotovaný zadavatel
I.5)Main activity
Other activity: výrobce netvarových žáruvzdorných materiálů

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zavedení fotovoltaického systému s akumulací ve společnosti ŽÁROHMOTY

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Plnění této zakázky je součástí realizační fáze projektu „Zavedení fotovoltaického systému s akumulací ve společnosti ŽÁROHMOTY“, registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023408, který je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 80 kWp s bateriovým úložištěm (BÚ) o kapacitě 240kWh a výkonu 80kW včetně balení, dopravy, montáže, zprovoznění, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 600 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
09332000 Solar installation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Main site or place of performance:

Třemošná

II.2.4)Description of the procurement:

Plnění této zakázky je součástí realizační fáze projektu „Zavedení fotovoltaického systému s akumulací ve společnosti ŽÁROHMOTY“, registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023408, který je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 80 kWp s bateriovým úložištěm (BÚ) o kapacitě 240kWh a výkonu 80kW včetně balení, dopravy, montáže, zprovoznění, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Místem realizace je výrobní areál zadavatele na adrese Třemošná 196, 330 11 Třemošná. Areál společnosti se nachází na distribučním území ČEZ distribuce a je připojen na hladině VN. Vlastní připojení k distribuční soustavě je realizováno přes trafostanici o výkonu 630 kVA umístěnou v samostatné budově. NN rozvody jsou realizovány z hlavního rozvaděče k jednotlivým provozům a budovám.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Délka záruční doby na celé dílo / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 600 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 238
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zavedení fotovoltaického systému s akumulací ve společnosti ŽÁROHMOTY“, CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023408, který je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je:

- oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list), a to na předmět podnikání:

o Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 dodávky obdobného charakteru a rozsahu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka, jejímž předmětem byla současně

- dodávka a instalace střešního fotovoltaického systému o min. instalovaném výkonu 40 kWp (vztaženo k jedné dodávce) a zároveň

- dodávka a instalace bateriového úložiště pro dodávku akumulované energie pro vlastní spotřebu a eliminaci špiček spotřeby v reálném čase

ve finančním rozsahu každé dodávky (celku) min. 3.000.000,- Kč bez DPH.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 13:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/03/2022