Supplies - 132741-2021

Submission deadline has been amended by:  157208-2021
17/03/2021    S53

Poland-Jelenia Góra: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 053-132741

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Postal address: ul. Ogińskiego 6
Town: Jelenia Góra
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 58-506
Country: Poland
Contact person: Przemysław Bogdanowicz, Karol Orkiszewski
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl
Telephone: +48 757537286
Fax: +48 757543883
Internet address(es):
Main address: http://www.spzoz.jgora.pl/
Address of the buyer profile: www.platformazakupowa.pl/wcskj
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.platformazakupowa.pl/wcskj
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.platformazakupowa.pl/wcskj
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej i pozostałych urządzeń medycznych z podziałem na 2 pakiety

II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej i pozostałych urządzeń medycznych z podziałem na 2 pakiety ul. Ogińskiego 5, 58-506 Jelenia Góra, tj. aparat do dekontaminacji oraz dawkomierz promieniowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ oraz jego załącznikach.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dawkomierz promieniowania jonizującego dla potrzeb radiologii ogólnej i zabiegowej (radiografia i fluoroskopia)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38341200 Radiation dosimeters
38527200 Dosimeters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Dział diagnostyki obrazowej.

II.2.4)Description of the procurement:

Dawkomierz promieniowania jonizującego dla potrzeb radiologii ogólnej i zabiegowej (radiografia i fluoroskopia). Opis zamówienia zawarty w załączniku nr 1a SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60 %
Cost criterion - Name: gwarancja / Weighting: 40 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup w ramach projektu RPO WD nr RPDS.060200-02-0001/20 Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” działanie 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020.

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium zgodnie z pkt 13.1 SWZ w kwocie 225,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat do dekontaminacji

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Oddział Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Aparat do dekontaminacji. Opis zamówienia zawarty w załączniku nr 1a SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60 %
Cost criterion - Name: gwarancja / Weighting: 40 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup w ramach projektu RPO WD nr RPDS.060200-02-0001/20 Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” działanie 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020.

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium zgodnie z pkt 13.1 SWZ w kwocie 277,50 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Termin składania ofert zostaje skrócony. W przedmiotowym postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Projekt unijny z którego dofinansowanie możemy otrzymać ma wyznaczony krótki termin. W przypadku zastosowania standardowego terminu składania ofert istnieje duże prawdopodobieństwo, że Wykonawcy nie zdążą z przesłaniem zamówionego sprzętu do terminu wykonania dofinansowania.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

9.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

10. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej:

Nr pakietu, kwota w PLN:

1 10 500,00;

2 15 928,50.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki dotyczące realizacji umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/03/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/03/2021
Local time: 12:00
Place:

W siedzibie Zamawiającego (pok. 115 parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, POLSKA.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pełne informacje dotyczące RODO w zakresie przedmiotu postępowania znajdują się w SWZ i załącznikach do niej zawartych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 z dnia 26 lipca 2016 r. z późn. zm.). Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą opatrzoną

Kwalifikowanym podpisem, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym w SWZ w Załączniku nr 5 do SWZ (wzór JEDZ). Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni aktualne na dzień złożenia następujące środki dowodowe:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) „...oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu...”;

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

− art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp,

− art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.2. do SWZ.

5) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodne z pkt 10 SIWZ.

11.3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z SWZ oraz ustawą zasady odwołań:

22.1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).

22.2. Środki ochrony prawnej przysługują każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

22.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia (zawartych w SWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 470 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

22.4. Postępowanie odwoławcze:

22.4.1. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

22.4.2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

22.4.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

22.4.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

22.4.5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

22.4.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 24.1.5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

22.4.7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

22.4.8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego punktu nie stanowią inaczej.

22.4.9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

22.4.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

22.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/03/2021