Építési beruházás - 132769-2016

19/04/2016    S76

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 076-132769

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15816
Postai cím: Pesti út 165.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Riz Levente, polgármester
E-mail: kozbeszerzes.onk@rakosmente.hu
Telefon: +36 12533308
Fax: +36 12533541
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rakosmente.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.rakosmente.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.civilium.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Civilium Publicus Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősség Társaság
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66., I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csoboth Zília
E-mail: kozbeszerzes@civilium.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.civilium.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Civilium Publicus Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősség Társaság
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66., I. em. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csoboth Zília
Telefon: +36 17807811
E-mail: kozbeszerzes@civilium.hu
Fax: +36 17978719
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.civilium.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata részére.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata részére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232452 Vízelvezetés
45233120 Közút építése
45233161 Gyalogút építése
45233162 Kerékpárút építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XVII. kerület, Rákosmente Önkormányzatának közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás keretében Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mélyépítési munkáinak elvégzésére, ennek keretében közhasználatú létesítményeinek építése, fenntartása, javítása, megújítása, fejlesztése.

Ennek során az alábbi tevékenységek fordulnak elő:

— útépítés,

— útfelújítás,

— járdaépítés,

— térburkolat építés

— kerékpárút építése,

— csapadékvíz elvezetés,

— útvíztelenítés,

— fakivágás,

— növénytelepítés,

— közvilágítás kiépítése, korszerűsítése, felújítása,

— végleges és ideiglenes forgalomtechnika kiépítése,

— közművezetékek (gáz, ivóvíz, szennyvíz, elektromos, távközlési vezetékek) építése és kiváltása,

— köztéri bútorok telepítése,

— hídfelújítás,

— automata öntözőrendszer,

— felületi zárás,

— tervezés.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő a rangsoroláshoz a részvételre jelentkező által a jelentkezésében benyújtott és a részvételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. pontjában előírt igazolási módnak és minimumkövetelményeknek megfelelő referenciákat az ellenszolgáltatás összege alapján értékeli úgy, hogy jelentkezésenként az ellenszolgáltatás nettó összegét összeadja az egyes bemutatott referenciák esetében és az így kapott értékek alapján rangsorolja az alkalmas és egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőket és az első 5 jelentkezőt hívja fel ajánlattételre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

— részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá;

— az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8–14. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A benyújtandó nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán a részvételre jelentkezőnek a részvételei jelentkezésben a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján felhívott részvételre jelentkezők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. a részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a részvételi felhívás feladását közvetlen megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját – vagy annak meghatározott részét – (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A vizsgált időszaknál későbbi időpontban létrejött gazdasági szereplő esetén a létrejötte óta a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát csatolja;

P/2. a részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát a részvételi felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év teljes és közbeszerzés tárgyából (mélyépítés; útépítési-útfelújítási közmű-, közvilágítás-, forgalomtechnika építési, munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)–(3) és (6)–(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre;

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös részvételre jelentkezők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetőek. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös a részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását közvetlen megelőző három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal volt negatív.

Ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – a részvételre jelentkező alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés; útépítési-útfelújítási közmű-, közvilágítás-, forgalomtechnika építési, munkák) származó -általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 2 500 000 000 HUF-ot.

P/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 3 000 000 000 HUF-ot, míg a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés; útépítési-útfelújítási közmű-, közvilágítás-, forgalomtechnika építési, munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 2 500 000 000 HUF-ot.

Amennyiben a részvételre jelentkező (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik teljes árbevételi adattal az előző három üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek teljes, illetve közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy üzleti évnek tekintve).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján felhívott részvételre jelentkezők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (3) bekezdése szerint.

Az igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a építési beruházás tárgyát,

— a teljesítés idejét (a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve) és, helyét,

— az ellenszolgáltatás összegét,

— továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás szükség esetén a fentieken túl tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére;

M/2. részvételre jelentkező csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok listáját a Közbeszerzési Dokumentumok iratjegyzéke tartalmazza;

M/3. a részvételre jelentkező a 321/2015. (X.30. ) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése g) pontja alapján mutassa be az előző évre (2015.) vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámát és vezető tisztségviselői létszámát a minimumkövetelményeknek megfelelően, és kimutatással támassza alá;

M/4. részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és 21. § (1) bekezdése alapján ajánlatában csatoljon nyilatkozatot:

a) a tervező szakember megjelöléséről, továbbá a szakember tekintetében a foglalkoztatás jogviszonyáról, valamint az alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozó előírásban megjelölt tervezői jogosultság meglétéről, azaz az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről;

b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára (mélyépítés mely tartalmaz; útépítési és/vagy útfelújítási munkák mellett – de nem kizárólagosan – járdaépítési, csapadékvíz elvezetési, közmű-, közvilágítási-, forgalomtechnikai munkákat, amely építési munkák a forgalom folyamatos fenntartása mellett, város belterületén kerültek elvégzésre) vonatkozó legalább 2 db referenciával, amelyek együttes értéke eléri vagy meghaladja a nettó 800 000 000 HUF-ot.

M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik:

M/2.1. legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel, MV-KÉ – vagy azzal egyenértékű – útépítési felelős műszaki vezetői jogosultsággal és legalább 5 év építésvezetői gyakorlattal rendelkező építésvezetővel;

M/2.2. legalább 2 fő, felsőfokú végzettséggel, MV-KÉ – vagy azzal egyenértékű – útépítési felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

M/2.3. legalább 2 fő, felsőfokú végzettséggel, MV-VZ – vagy azzal egyenértékű – vízépítési felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

M/2.4. 1 fő, minőségellenőrzésért felelős, minőségmenedzsment szakmérnöki végzettségű szakemberrel.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

M/3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább 80 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal és egy fő vezető tisztségviselővel a vizsgált (2015.) évben.

M/4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:

a) nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K tervezői jogosultsággal, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország szerinti egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel;

b) a részvételi jelentkezésben megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában

Az alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybe-vételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján – figyelemmel a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) és (5) bekezdésére is – a kapacitást nyújtó szervezet igénybevételét oly módon zárja ki, hogy az M/2.1. pontban meghatározott alkalmassági követelményt részvételre jelentkező személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója révén köteles igazolni.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

— a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint: késedelmi kötbér; meghiúsulási kötbér; teljesítési és jótállási biztosíték; előleg-visszafizetési biztosíték,

— ajánlatkérő rögzíti, hogy a vállalt jótállási idő a verseny újranyitási eljárások során értékelési részszempontot képez.

Finanszírozási feltételek:

— az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Tartalékkeret kikötésére a verseny újranyitási eljárás során sor kerülhet,

— a vállalkozói díj kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1)–(5) és, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján kerül sor átutalással. A részletfizetésre vonatkozó szabályok – adott esetben – az egyedi szerződésekben kerülnek rögzítésre,

— ajánlatkérő a szerződés ellenértékét saját forrásból teljesíti,

— a fizetési feltételek további részletes szabályait a keretmegállapodás tervezete tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/05/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 20/06/2016
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:

A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a www.civilium.hu címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a jelen ajánlati felhívás feladásának napjától. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) A részvételi jelentkezés felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.

6) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglalt valamennyi előírásra vonatkozóan.

7) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelő nyilatkozat csatolását.

8) Részvételre jelentkezőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni.

16) A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlattételi szakaszban az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–100-ig.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

A pontszámítás módszere: 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, míg a 2. résszempont esetén az egyenes arányosítás.

1. részszempont tekintetében a tételpontok összege képezi az értékelés alapját az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő a mintaköltségvetés tételeire adott nettó megajánlások összegét értékeli azzal, hogy a sorokhoz rendelt tételek fontosságával összhangban fontossági szorzók is megadásra kerültek, melyekkel be kell szorozni az adott tételsoron található megajánlott nettó összegeket.

2. részszempont: ajánlattevőnek a Közbeszerzési Dokumentumokban megadott vállalások teljesítéséről szükséges nyilatkozni.

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a verseny újranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.

17) A részvételre jelentkezőnek az ajánlattételi szakaszban az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak és a kiadott mintafeladat szerint.

18) Nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítási szerződést köt vagy terjeszt ki a jelen keretmegállapodás hatálya alatt kötött egyedi Vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során, harmadik személynek okozott károk megtérítésére. A felelősségbiztosítás megléte az egyedi Vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele.

A keretmegállapodás második szakaszában Nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább az egyedi Vállalkozási szerződés(ek) teljes nettó értékének 2 %-át kitevő mértékű teljes körű érvényes szakmai felelősségbiztosítással.

21) A keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint kerül sor az egyedi szerződések megkötésére.

22) A tervezési tevékenység kivitelezéssel együtt történő beszerzésének indoka, hogy a tényleges megrendelések ismerete nélkül nem ütemezhető megfelelően előre egy önálló tervező és kivitelező tevékenysége, amely magas kockázati tényezőt jelentene a kivitelezési munkálatok megfelelő időben történő elvégzése tekintetében.

23) A részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: részajánlattétel nem lehetséges, mert a feladatot a tényleges megrendelések ismerete nélkül sem területileg, sem funkcionálisan előre felosztani nem lehet.

25) A részvételi jelentkezések felbontására vonatkozó információk:

— időpont: 24.5.2016. 11:00 óra,

— hely: Civilium Publicus Kft. – 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 66. 1/5.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/04/2016