Works - 132884-2019

22/03/2019    S58    Stavební práce - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česko-Praha: Stavební práce

2019/S 058-132884

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
Národní identifikační číslo: 49370227
Poštovní adresa: Jankovcova 1518/2
Obec: Praha 7
Kód NUTS: CZ010
PSČ: 170 04
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Kohout, advokát se sídlem Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1-Nové Město
E-mail: lukas.kohout@dppartners.cz
Tel.: +420 226521300

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://nku.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/NKU

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/NKU
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.tenderarena.cz/profily/NKU
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Kontrolní činnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Zadavatel má v úmyslu pořídit výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7, katastrální území Holešovice, parc. č. 708/4. V rámci výstavby svého sídla zadavatel vyčlení v objektu budovaného sídla prostory pro potřeby parlamentní knihovny a archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výstavba sídla bude prováděna vybraným dodavatelem formou Design-Build na základě požadavků na výkon nebo funkci podle § 92 odst. 2 ZZVZ a v souladu se Smluvními podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro - a strojně - technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (The Yellow Book of FIDIC: „Conditions of Contracts for Plant and Design-Build“ - First edition 1999) (dále jen „Žlutá kniha FIDIC“), vše metodikou BIM (informační model budovy).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 574 458 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45000000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je stavba nového sídla zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Zadavatel má v úmyslu pořídit výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7, katastrální území Holešovice, parc. č. 708/4. V rámci výstavby svého sídla zadavatel vyčlení v objektu budovaného sídla prostory pro potřeby parlamentní knihovny a archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výstavba sídla bude zadávána formou požadavku na výkon nebo funkci dle ZZVZ.

Projekt výstavby sídla zadavatele řeší stavební objekty a provozní soubory pro administrativní budovy v Rozhodnutí o umístění stavby označené „G“ a „H“, související přípojky, terénní úpravy, areálové komunikace vč. napojení budovy na okolní komunikace a s tím spojené změny dopravního značení a prvky parteru.

Povinnosti a pravomoci zhotovitele jsou definovány Vzorovou smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem (Žlutá kniha FIDIC) včetně příloh.Bližší podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou vymezeny smlouvou o dílo, jejíž vzor tvoří přílohu C zadávací dokumentace. Hierarchie smluvních dokumentů tvoří přílohu H zadávací dokumentace

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 574 458 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 850
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Zadavatel stanuje termíny prohlídek místa plnění v týdnu od 22.-26.4.2019 od 9.00 hod do 15:00 hod. Za každého dodavatele je možná účast max. 5 osob. Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je Ing. Radek Záloha, zástupce správce stavby. Žádosti o účast na prohlídce plnění jsou dodavatelé povinni zaslat na e-mail: r.zaloha@pm6.cz nejpozději 2 pracovní dny před konáním prohlídky místa plnění.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad dle přechozí věty musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel dále požaduje k prokázání profesní způsobilosti předložení dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to:

a) živnost vázánou – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

b) živnost vázanou – Projektová činnost ve výstavbě.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19/06/2019
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19/06/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Sídlo zadavatele na adrese Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7, ČESKÁ REPUBLIKA

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne elektronicky v souladu s § 109 ZZVZ.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/03/2019