Works - 132898-2019

22/03/2019    S58    - - Works - Contract notice - Open procedure 

Netherlands-Tiel: Sewerage work

2019/S 058-132898

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Waterschap Rivierenland
30281419
de Blomboogerd 1 te Tiel
Tiel
4003 BX
Netherlands
Contact person: Mw. M.G. van Os
Telephone: +31 344649813
E-mail: r.van.os@wsrl.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.wsrl.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=118708

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=118708
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=118708
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Waterschap

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Project Zuivering Glastuinbouw Bommelerwaard

Reference number: 2019031562
II.1.2)Main CPV code
45232410
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

De opdracht (ontwerp en realisatie van de nieuwe zuiveringsstap (GBM-lijn), testen, opstarten, opleveren en 4 keer een optionele verlenging van het servicecontract met 2 jaar) wordt op basis van de UAV-GC 2005 uitgevoerd.

Het werk is onderverdeeld in 2 verschillende deelopdrachten. De opdrachtgever is voornemens na aanbesteding opdracht te verlenen voor deelopdracht 1. Deelopdracht 2 wordt gegund na deelopdracht 1 indien de omgevingsvergunning verkregen wordt door Opdrachtgever.

Deelopdracht 1: het opstellen van een definitief ontwerp (DO) en aanverwante werkzaamheden, het uitvoeren van onderzoeken t.b.v. milieu- en bouwvergunningen en het opstellen van documenten benodigd voor het indienen van de benodigde vergunningen voor de zuiveringsstap.

Deelopdracht 2: Het opstellen van het uitvoeringsontwerp (UO, realisatie) en het realiseren van de zuiveringsstap. De werkzaamheden van deze fase dienen uitgevoerd te worden in de periode december 2019 - november 2020.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45252000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Zaltbommel

II.2.4)Description of the procurement:

Doelstelling

De RWZI Zaltbommel is op dit moment niet geschikt voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) uit afvalwater. Het doel van dit project is de GBM op de RWZI Zaltbommel te verwijderen uit het afvalwater van de glastuinbouw.

De opdracht (ontwerp en realisatie van de nieuwe zuiveringsstap (GBM-lijn), testen, opstarten, opleveren en 4 keer een optionele verlenging van het servicecontract met 2 jaar) wordt op basis van de UAV-GC 2005 uitgevoerd.

1.4 Projectfasering

Het werk is onderverdeeld in 2 verschillende deelopdrachten. De opdrachtgever is voornemens na aanbesteding opdracht te verlenen voor deelopdracht 1. Deelopdracht 2 wordt gegund na deelopdracht 1 indien de omgevingsvergunning verkregen wordt door Opdrachtgever.

1. Deelopdracht 1: het opstellen van een definitief ontwerp (DO) en aanverwante werkzaamheden, het uitvoeren van onderzoeken t.b.v. milieu- en bouwvergunningen en het opstellen van documenten benodigd voor het indienen van de benodigde vergunningen voor de zuiveringsstap.

2. Deelopdracht 2: Het opstellen van het uitvoeringsontwerp (UO, realisatie) en het realiseren van de zuiveringsstap. De werkzaamheden van deze fase dienen uitgevoerd te worden in de periode december 2019 – november 2020.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2019
End: 09/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De Aanbestedende dienst sluit inschrijvers uit van deelname aan deze aanbesteding die zich bevinden in één of meer van de omstandigheden, genoemd in de Aanbestedingswet 2012, in de artikelen 2.86 en 2.87. De inschrijver moet de in Bijlage 1 opgenomen “Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)” bij de inschrijving indienen. Door het ondertekenen van deze eigen verklaring geeft Inschrijver aan dat de omstandigheden zoals benoemd in deze UEA niet op zijn onderneming van toepassing zijn. De Inschrijver dient de bijbehorende bewijsstukken/verklaringen zoals bedoeld in artikel 2.89, Aanbestedingswet 2012 op het verzoek van de Aanbestedende dienst binnen 7 kalenderdagen te verstrekken.

De inschrijver moet voldoen aan de volgende geschiktheidseisen:

• Inschrijver moet beschikken over een kwaliteitssysteem (NEN ISO 9001:2015). Inschrijvers die niet beschikken over een NEN ISO 9001:2015 certificaat, moeten bij hun inschrijving andere bewijzen overleggen waaruit de gelijkwaardigheid van de door hen genomen maatregelen blijkt. Inschrijver dient dit na verzoek binnen 7 kalenderdagen te overleggen.

• De inschrijver moet beschikken over een gecertificeerd veiligheidssysteem en borgen dat de partijen die belast zijn met de uitvoering van het werk beschikken over een VCA*-certificering of een OHSAS 18001 certificering (of vergelijkbaar gecertificeerd veiligheidssysteem, aan te tonen door de inschrijver). Inschrijver dient dit na verzoek binnen 7 kalenderdagen te overleggen.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Na gunning, doch voor opdrachtverlening, dient de inschrijver een bereidverklaring van een bank in te dienen, waarin de inschrijver aangeeft dat hij voldoet aan de voorwaarden voor verkrijging van de verklaring van een bank waaruit de bereidheid van de bank blijkt om de gevraagde zekerheidsstelling van 5 % van de aannemingssom (van de realisatiefase) te verstrekken. De bank dient onder toezicht te staan van de nationale centrale bank (in Nederland: De Nederlandse Bank).

III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zie vraagspecificatie

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2019
Local time: 12:00
Place:

Via het digitale platform van Negometrix

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Vragen ter verduidelijking van deze aanbesteding kunnen doorlopend worden gesteld maar dienen uiterlijk op de in de planning genoemde datum om 12:00 uur ingediend te worden via het elektronisch aanbesteding systeem Negometrix.

Bij de vragen moet nauwkeurig worden aangegeven op welk deel (artikel en paginanummer) van de aanbestedingsleidraad of vraagspecificatie de vraag betrekking heeft. U dient de vragen afzonderlijk te stellen en deze niet in een verzamelbestand bij te voegen. Indien er een verzamelbestand is bijgevoegd, dan wordt deze niet in behandeling genomen. U kunt hiervoor gebruik maken van de module Vraag en Antwoord in deze Tender. Hierbij dient u te klikken op Stel een Vraag en deze Verzenden.

In de vraagstelling dient er geen gebruik gemaakt te worden van bedrijfsnamen, productnamen en andere aan uw bedrijf gerelateerde namen.

Alle vragen en tekstsuggesties worden beantwoord middels de module vraag & Antwoord en uiterlijk 10 dagen voor inschrijving beschikbaar gesteld.

Via de berichtenmodule ontvangt de inschrijver bericht wanneer de vragen en antwoorden gereed staan, dit is echter een extra service en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig downloaden en kennisnemen van de vragen en antwoorden (Nota van inlichtingen).

4.2 Individuele inlichtingen

Individuele informatie-uitwisseling kan alleen dienen om inzicht te krijgen in de voorwaarden die aanwezig moeten zijn om een bepaalde oplossingsrichting, zonder in de vraag inhoudelijk in te gaan op de oplossingsrichting.

Indien betrokken potentiële Inschrijver van mening is, dat een betreffende vraag en antwoord vertrouwelijk moeten blijven en derhalve geen onderdeel wordt van een Nota van Inlichtingen, dient hij dit nadrukkelijk te vermelden inclusief een schriftelijke motivering. De Aanbesteder beslist op een dergelijk verzoek. Deze vragen kunnen worden gesteld via de vraag en antwoordmodule waarbij individuele inlichtingen aangevinkt dient te worden.

Indien de Aanbesteder dit verzoek inwilligt, zal hij de vragen en de antwoorden daarop uitsluitend ter kennis brengen van de betreffende Gegadigde door middel van individuele antwoorden. Deze zullen worden opgenomen in de Vraag & Antwoord module met de Individuele status. De Individuele Inlichtingen worden in Negometrix via de Vraag & Antwoord module aan de desbetreffende Gegadigde beschikbaar gesteld.

Indien de aanbestedende dienst het met Inschrijver oneens is dat zijn vraag als vertrouwelijk aangemerkt kan worden, verstrekt hij een gemotiveerde afwijzing en verzoekt Inschrijver aan te geven of hij wel/geen bezwaar heeft dat de betreffende vraag alsnog in de Nota van Inlichtingen wordt opgenomen. Indien Inschrijver dit niet wil, heeft hij het recht zijn vraag in te trekken als ware deze nooit gesteld en zal de aanbestedende dienst geen antwoord verstrekken op de ingetrokken vraag.

In het geval de Gegadigde de vraag niet intrekt, zal de vraag alsnog middels een algemene nota van inlichtingen aan alle Gegadigde worden beantwoord.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Rechtbank Gelderland
Arnhem
Netherlands
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Alle belanghebbenden kunnen een klacht met betrekking tot deze aanbesteding indienen bij de Aanbestedende dienst. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan belanghebbenden een klacht kunnen indienen, zijn opgenomen in de klachtenregeling aanbesteden WSRL. De klachtenregeling staat op de website van overheid.nl: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-4051.

Een eventuele klacht kunt u indienen door middel van het invullen van het klachtenformulier dat te vinden is op voorgenoemde website onder link externe bijlagen 2013-11150: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2013-11150/1/pdf/exb-2013-11150.pdf.

Dit klachtenformulier kunt u indienen bij de contactpersoon klachtenregeling WSRL via: klachtenmeldpuntaanbesteden@wsrl.nl. Deze contactpersoon is niet betrokken bij de uitvoering van deze aanbesteding en heeft een juridische achtergrond.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
Tiel
4000 AN
Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/03/2019