We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 134638-2022

15/03/2022    S52

Romania-Iași: Natural gas

2022/S 052-134638

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL CLINIC DR. C. I. PARHON
National registration number: 4540895
Postal address: Strada: Carol I, nr. 50, Sector: -, Judet: Iasi
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700503
Country: Romania
Contact person: ALINA BENDESCU
E-mail: aprovizionare@spitalulparhoniasi.ro
Telephone: +40 232-410218
Fax: +40 232-410218
Internet address(es):
Main address: www.parhoniasi.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100138561
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACHIZITIE GAZE NATURALE SI ENERGIE ELECTRICA, PE LOTURI

Reference number: AAT 5050/31.12.2019
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

ACHIZITIE GAZE NATURALE SI ENERGIE ELECTRICA, PE LOTURI,CONFORM CAIETULUI DE SARCINI.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 11 a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 19.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 597 029.95 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

OFERTANTII POT DEPUNE OFERTE PENTRU UNUL SAU MAI MULTE LOTURI.

II.2)Description
II.2.1)Title:

ENERGIE ELECTRICA

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
65000000 Public utilities
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

SEDIU, B-dul Carol I, nr.50

II.2.4)Description of the procurement:

ENERGIE ELECTRICA conform caietului de sarcini.Val. celui mai mare contr.subs. 414.699,00 Ron.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 965 097.85 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GAZE NATURALE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
65000000 Public utilities
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

SEDIU, B-dul Carol I, nr.50

II.2.4)Description of the procurement:

GAZE NATURALE conform caietului de sarcini.Val.celui mai mare contr.subs. 158.074,00 Ron.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 631 932.10 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura

de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE

urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la

finalizarea evaluarii ofertelor. Documente :

1. certificate constatatoare din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general

consolidate(buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul

constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.

(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de

atribuire, sunt:

Manager - Ec.Bogdan Cojocaru

Director Financiar-contabil Ec.Camelia Hen

Sef Serviciu AAT - Ec.Alina Bendescu

Director Medical-Dr.Irina Luanda Mititiuc

Consilier juridic Diana Cardas

Compartiment tehnic - Ing. Radu Gabriel Mihai

Ref.Serviciu AAT - Elis Cretu

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul

ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

2.Licenţa de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale, dupa lot, în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, emise de A.N.R.E., valabilă la data prezentarii, în original, copie legalizata sau copie lizibilă "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al ofertantului.Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire ,urmand sa fie prezentata, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta prin raportare la contractele executate in trecut,corespunzator cerintelor autoritatii contractante,urmand ca documente/certificari sa se prezinte la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cantitatea pentru care se face dovada livrarii din ultimii 3 ani, trebuie sa fie cel putin egala cu cantitatea cumulata prevazuta de autoritatea contractanta pentru cel mai mare contract subsecvent, pentru electricitate (200 MWh) si respectiv pentru gaze naturale (300 MWh), din prezenta procedura.

Minimum level(s) of standards possibly required:

La termenul limita se completeaza si se prezinta DUAE urmand ca documentele suport ,actualizate la zi (daca este cazul,pentru tertii sustinatori/subcontractanti ai acestuia) sa se prezinte la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/04/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/04/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenul de contestatie este de 10 zile de la data primirii notificarii asupra rezultatului procedurii ,din partea autoritatii contractante, conform art.8 alin.1, lit.a din legea nr.101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: SERVICIUL ACHIZITII AL SPITALULUI CLINIC DR.C.I.PARHON IASI
Postal address: B-dul Carol I , nr.50
Town: Iasi
Postal code: 700503
Country: Romania
E-mail: aprovizionare@spitalulparhoniasi.ro
Telephone: +40 232410218
Fax: +40 232410218
Internet address: www.parhoniasi.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/03/2022