Services - 134983-2017

11/04/2017    S71    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Добрич: Строителен надзор

2017/S 071-134983

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Кметът на Община град Добрич
000852932
ул. „България“ № 12
Добрич
9300
България
Лице за контакт: Станка Василева, Ивелина Никова
Телефон: +359 58600050
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg
Факс: +359 58600166
код NUTS: BG332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.dobrich.bg/

Адрес на профила на купувача: http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=3cb43b02-c2a9-40c1-b91a-76a9eb040471

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=3cb43b02-c2a9-40c1-b91a-76a9eb040471
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община град Добрич
000852932
ул. „България“ № 12, Център за услуги и информация, ет. 1
Добрич
9300
България
Лице за контакт: Диана Харитова, Пенка Илиева
Телефон: +359 58600395
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg
Факс: +359 58600166
код NUTS: BG332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.dobrich.bg/

Адрес на профила на купувача: http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=3cb43b02-c2a9-40c1-b91a-76a9eb040471

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упр. на незав. стр. надзор, при изп на СМР/СРР на сгради, във връзка с реализацията на проект: “Енергийно обновяване на МЖС в гр. Добрич, по ОПРР, по 3 ОП.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на всички обособени позиции включва в себе си: осъществяване на строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР/СРР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 166, чл. 168, чл. 178 ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 49 410.83 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упр. на нез. стр. надзор, при изп. на СМР/СРР на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на МЖС в гр. Добрич на обекти 1, 2, 3 и 4

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Гр. Добрич, а именно: Об. 1– ул. „Захари Стоянов“ № 1, Об. 2 –ул. „Максим Горки“ № 2, Об. 3– ул. „Кирил и Методий“ № 8, Об. 4–Об. 4– ул. „Кирил и Методий“ № 18.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят извършва строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж. Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за строеж. В 3 — дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 — дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената книга (когато това се изисква от нормативен акт); Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът; Съставя и организира подаването от името на възложителя на всички необходими документи, искания, заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; Изготвя и представя на възложителя актуализиран Технически паспорт за обекта и Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, в 3 екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „.pdf“ и „.doc“, съответстващ на хартиения;Проверява изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР;Осигурява спазването на условията за безопасност на труда, съобразно ЗБУТ и наредбите към него;Осъщ. контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР, в съответствие със Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и ЗУТ и наредбите към тях; контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти; Не допуска увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; Проверява за/удостоверява присъствието на авторски надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на СМР; Заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството; Внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в АГКК в необходимия обем; Съставя констативни актове, след завършване на СМР, съвместно с възложителя и изпълнителя на проектирането и СМР, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; Съдейства на възложителя, след завършването на СМР и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като се представят окончателни доклади и други, съгласно изискванията на ЗУТ; Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в Заповедната книга на строежа;Присъства на всички заседания между участниците в строителния процес; Взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с възложителя; Докладва на възложителя за проблеми и мерки за тяхното отстраняване.

Строителният надзор по позицията ще се осъществява по отношение на следните обекти:

Обект 1 — сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Захари Стоянов“ № 1.

Обект 2 — сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Максим Горки“ № 2.

Обект 3 — сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий“ № 8.

Обект 4 — сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий“ № 18.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 961.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“, по ДБФП BG16RFOP001-1.011-0003-C01, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упр. на нез. стр. надзор, при изп. на СМР/СРР на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на МЖС в гр. Добрич на обекти 1 и 2

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Гр. Добрич, а именно: Об. 1– ул. „Любен Каравелов“ № 4, Об. 2 –ул. „Цар Симеон“ № 13.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят извършва строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж. Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за строеж. В 3 — дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 — дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената книга (когато това се изисква от нормативен акт); Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът; Съставя и организира подаването от името на възложителя на всички необходими документи, искания, заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; Изготвя и представя на възложителя актуализиран Технически паспорт за обекта и Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, в 3 екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и „doc“, съответстващ на хартиения; Проверява изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР;Осигурява спазването на условията за безопасност на труда, съобразно ЗБУТ и наредбите към него;Осъщ. контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР, в съответствие със Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и ЗУТ и наредбите към тях; контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти; Не допуска увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; Проверява за/удостоверява присъствието на авторски надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на СМР; Заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството; Внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в АГКК в необходимия обем; Съставя констативни актове, след завършване на СМР, съвместно с възложителя и изпълнителя на проектирането и СМР, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; Съдейства на възложителя, след завършването на СМР и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като се представят окончателни доклади и други, съгласно изискванията на ЗУТ; Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в Заповедната книга на строежа; Присъства на всички заседания между участниците в строителния процес; Взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с възложителя; Докладва на възложителя за проблеми и мерки за тяхното отстраняване. Строителният надзор по позицията ще се осъществява по отношение на следните обекти:

Обект 1 — сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Любен Каравелов“ № 4;

Обект 2 — сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Цар Симеон“ № 13.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 344.30 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“, по ДБФП BG16RFOP001-1.011-0003-C01, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упр. на нез. стр. надзор, при изп. на СМР/СРР на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на МЖС в гр. Добрич на обекти 1, 2 и 3“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Гр. Добрич, а именно: Об. 1– ул. „Йордан Йовков“ № 13, Об. 2 –ул. „Страцин“ № 4, Об. 3– ул. „Каменица“ № 8.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят извършва строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж. Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за строеж. В 3 — дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 — дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената книга (когато това се изисква от нормативен акт); Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът; Съставя и организира подаването от името на възложителя на всички необходими документи, искания, заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; Изготвя и представя на възложителя актуализиран Технически паспорт за обекта и Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, в 3 екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и „doc“, съответстващ на хартиения; Проверява изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР; Осигурява спазването на условията за безопасност на труда, съобразно ЗБУТ и наредбите към него; Осъщ. контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР, в съответствие със Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и ЗУТ и наредбите към тях;контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти; Не допуска увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; Проверява за/удостоверява присъствието на авторски надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на СМР; Заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството; Внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в АГКК в необходимия обем; Съставя констативни актове, след завършване на СМР, съвместно с възложителя и изпълнителя на проектирането и СМР, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; Съдейства на възложителя, след завършването на СМР и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като се представят окончателни доклади и други, съгласно изискванията на ЗУТ; Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в Заповедната книга на строежа; Присъства на всички заседания между участниците в строителния процес; Взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с възложителя; Докладва на възложителя за проблеми и мерки за тяхното отстраняване. Строителният надзор по позицията ще се осъществява по отношение на следните обекти:

Обект 1 — сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Йордан Йовков“ № 13.

Обект 2 — сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Страцин“ № 4.

Обект 3 — сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Каменица“ № 8.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 105.53 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“, по ДБФП BG16RFOP001-1.011-0003-C01, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

По отношение на всички обособени позиции:

Участникът следва да притежава валидно удостоверение за упражняване на строителен надзор, вписано в публичния Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл. 167, ал. 2 ЗУТ, съобразно чл. 166, ал. 2 ЗУТ и изискванията на Наредба № РД-0220-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Лицата, които имат право да упражняват строителен надзор по законодателството на друга държава — членка на Европейския съюз, или друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в които няма режим, еквивалентен на режима по чл. 166, ал. 2 ЗУТ, могат да упражняват тези дейности на територията на Република България временно и еднократно за определен строеж въз основа на удостоверение, издадено от началника на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице.

Съгласно чл. 60 ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация, във връзка с упражняване на професионалната им дейност се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на консултанта, осъществяващ строителен надзор, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за упражняване на строителен надзор за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП-Обр. 1, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, поле 5) от ЕЕДОП. Преди сключването на договор за общ. поръчка възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документи, чрез които се доказва съответствието с това изискване: документи, доказващи наличието на застраховка „Професионална отговорност“. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За всички позиции:

За участник, установен/регистриран в Р. България, застраховката „Професионална отговорност“, следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 4, т. 1 НУРЗЗПС, покриваща минималната застрахователна сума за консултант, осъщ. строителен надзор,е в размер на 300 000 BGN.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва съотв. дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 ЗУТ, с лимит, покриващ мин. изискуемата застрахователна сума, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „услуга, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР на сграда.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално ниво за всички обособени позиции: Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „услуга, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР на сграда. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При участие за повече от 1 обособена позиция, минималното изискване не се прилага сумарно, а общо без натрупване.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в 1 от следните форми: депозит на парична сума по банкова сметка на възложителя; банкова гаранция, издадена в полза на възложителя; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Определеният изпълнител избира свободно формите на посочените гаранции. Валидността на банковите гаранции следва да бъде не по-рано от 30 дни след изтичане срока на договора..., да бъдат безусловни, неотменими и изискуеми при първо писмено поискване. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/05/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/05/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Добрич, ул. „България“ № 12, сградата на Община град Добрич, Заседателна зала 2 ет.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени (с изрично нотариално заверено пълномощно) представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача, най-малко 48 часа предв.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/04/2017