We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 135505-2022

15/03/2022    S52

Poland-Nagłowice: Refuse and waste related services

2022/S 052-135505

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Nagłowice
National registration number: 6562213721
Postal address: ul. Mikołaja Reja 9
Town: Nagłowice
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 28-362
Country: Poland
Contact person: Ewelina Dudek; Anna Klimczak
E-mail: gmina@naglowice.pl
Telephone: +48 413814523
Fax: +48 413814567
Internet address(es):
Main address: http://naglowice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://naglowice.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://naglowice.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nagłowice oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Reference number: ZP.271.7.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku z terenu gminy Nagłowice liczącej 17 sołectw: Brynica Mokra, Caców, Cierno Żabieniec, Chycza Brzóstki, Deszno, Jaronowice, Kuźnice, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Rejowiec, Ślęcin, Trzciniec, Warzyn Pierwszy, Warzyn Drugi, Zagórze, Zdanowice gromadzonych w sposób selektywny jak i niesegregowany (zmieszany) oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
90511200 Household-refuse collection services
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Main site or place of performance:

Gmina Nagłowice

II.2.4)Description of the procurement:

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku z terenu gminy Nagłowice liczącej 17 sołectw: Brynica Mokra, Caców, Cierno Żabieniec, Chycza Brzóstki, Deszno, Jaronowice, Kuźnice, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Rejowiec, Ślęcin, Trzciniec, Warzyn Pierwszy, Warzyn Drugi, Zagórze, Zdanowice gromadzonych w sposób selektywny jak i niesegregowany (zmieszany) oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2) Wykonawca zobowiązany jest do:

2.1) zawarcia i okazania Zamawiającemu umowy w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałość

z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania do instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych, wpisanej na listę instalacji komunalnych prowadzonych przez właściwego marszałka, a w przypadku braku listy wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów do instalacji o której mowa w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

2.2) zapoznania się z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ustalenia zgodnie z nim i z Zamawiającym szczegółowych harmonogramów wykonywania usługi min. według pkt. 16 niniejszego rozdziału - SWZ, na cały czas trwania usługi, harmonogramy należy uzgodnić najpóźniej do dnia podpisania umowy,

2.3) harmonogram odbioru odpadów musi uwzględniać cały okres realizacji umowy oraz częstotliwość odbioru odpadów określoną w pkt.16. Harmonogram musi zawierać także informacje nt. zbiórek systemem „sprzed posesji” ,nieruchomości niezamieszkałych, trudnych dojazdów.

2.4) każda zmiana harmonogramu musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego i dostarczona do właścicieli nieruchomości przed 1 dniem miesiąca od którego będzie obowiązywała.

2.5) Zamawiający dostarczy Wykonawcy własny wzór harmonogramu w formie kalendarza, który Wykonawca ma obowiązek wydrukować ( wydruk kolorowy)

i dostarczyć do każdej nieruchomości objętej niniejszym zamówieniem.

a) wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy ma obowiązek dostarczenia harmonogramu do właścicieli wszystkich nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do umowy

2.6) niezwłocznego informowania w pierwszej kolejności Zamawiającego, a następnie właścicieli nieruchomości o wszelkich zmianach dotyczących odbioru odpadów komunalnych, harmonogramów lub niemożności dostosowania się do ich wykonania. Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w realizowanej umowie bez zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.7) terminowego i właściwego odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości według ustalonych harmonogramów,

2.8) odbioru odpadów wystawionych w pojemnikach lub workach sprzed nieruchomości zamieszkałych, i niezamieszkałych wywozu i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, – które to czynności należy wykonywać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Wykonawcy z zastrzeżeniami:

a)nie wolno z nieruchomości do jednego samochodu zbierać jednocześnie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zebranych odpadów,

b)nie wolno mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.

c)jeżeli odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych następuje w tym samym czasie Wykonawca wykonuje usługę dwoma samochodami odpowiednio oznakowanymi w tym napisy „Selektywna zbiórka” i „zmieszane odpady komunalne”,

Szczegółowy opis zawarty został w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czynnik środowiskowy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nagłowice, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888);

− wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakresie transportu odpadów w zakresie odbioru i transportu oraz odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmującym minimum przedmiot niniejszego zamówienia;

Uwaga:

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów gdzie nie określono kodów odpadów w pkt. wskazanym wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty uprawniający do wykonania usługi w terminie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia lub w tym terminie zgłosi podwykonawcę który będzie posiadał stosowne uprawnienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

1) Wykonanych usług

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych,

w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

• dwie usługi polegającą na odebraniu odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 400 Mg każda.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

2) dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi

w celu wykonania zamówienia publicznego lub przedstawi pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nw. potencjału technicznego do wykonania zamówienia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia tj.:

• dwoma samochodami specjalistycznymi o ładowności minimum 8 Mg do odbioru odpadów zmieszanych

• dwoma samochodami specjalistycznymi o ładowności minimum 3,5 Mg do odbioru selektywnie zebranych odpadów

• jednym samochodem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej

• jednym pojazdem typu hakowiec do transportu kontenerów typu KP7,

• jednym pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg przystosowanym

do odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe.

• bazę magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Nagłowice lub

w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Nagłowice, do którego posiada tytuł prawny.

Zarówno baza magazynowo – transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia

i narzędzia służące do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r.poz.122).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 11:30
Place:

Gmina Nagłowice, ul. mikołaja Reja 9; 28-362 Nagłowice. Otwarcie ofert jest niejawne

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej spowoduje jej odrzucenie. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej znajdującej się pod linkiem: https://naglowice.ezamawiajacy.pl

3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie (JEDZ) wraz z ofertą a przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego w terminie do 10 dni składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:

- Dokument o którym mowa w Rozdziale V ust. 11 SWZ– polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł

- Dokument o którym mowa w Rozdziale V ust. 10 pkt. 1 SWZ- wykaz usług. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

- Dokument o którym mowa w Rozdziale V ust. 10 pkt. 2 SWZ- wykaz narzędzi

- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, opisanym w rozdziale VI ust. 4 pkt 1 SWZ

- Oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie, opisanym rozdziale VI ust. 4 pkt 2 SWZ

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 3 SWZ

- zaświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 4 SWZ

- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 5 SWZ

6. Wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

1. Odwołanie wnosi się:

1)w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b)opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/03/2022