We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 135664-2022

Submission deadline has been amended by:  150192-2022
15/03/2022    S52

Poland-Mysłowice: Toxic waste disposal services except radioactive waste and contaminated soil

2022/S 052-135664

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Mysłowice
National registration number: ZP.271.1.1.2022.AJ
Postal address: ul. Powstańców 1
Town: Mysłowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 41-400
Country: Poland
Contact person: Anna Janusz
E-mail: a.janusz@um.myslowice.pl
Telephone: +48 3231711195
Internet address(es):
Main address: www.bip.myslowice.pl
Address of the buyer profile: https://myslowice.logintrade.net
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://myslowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://myslowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50.

Reference number: ZP.271.1.1.2022.AJ
II.1.2)Main CPV code
90523000 Toxic waste disposal services except radioactive waste and contaminated soil
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Wskazane odpady stanowią resztę odpadów pozostałych po realizacji zadania „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, zmagazynowanymi na terenie działki o nr. geod.: 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50” w ramach którego usunięto ze wskazanej wyżej nieruchomości 8.194,879 Mg odpadów. Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie i zagospodarowanie części która pozostała

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Mysłowice

II.2.4)Description of the procurement:

Odpady zlokalizowane są na terenie działki o numerze geodezyjnym 2171/78 zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 (pow. ok. 0,55 ha). Odpady te są przechowywane w pojemnikach typu „mauzer” oraz metalowych beczkach. Szacowana ilość odpadów to ok. 440 Mg. Pojemniki i beczki są wstępnie zabezpieczone i ułożone w jednym rzędzie na utwardzonym podłożu. Możliwy jest swobodne dojście i dojazd do pojemników i beczek. Z oznaczeń umieszczonych na pojemnikach wynika, że odpady zawierają substancje toksyczne na narządy docelowe oraz środowisko naturalne, posiadają właściwości drażniące lub żrące ze względu na wartość pH, zawierają substancje łatwopalne. Założyć należy, że odpady te posiadają właściwości niebezpieczne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 150-200 metrów od miejsca przetrzymywania odpadów; na działce bezpośrednio sąsiedniej znajduje się hala w której w trybie trzyzmianowym zatrudnionych jest kilkuset pracowników. Wskazane wyżej odpady stanowią resztę odpadów pozostałych po realizacji zadania „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, zmagazynowanymi na terenie działki o nr. geod.: 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50” w ramach którego usunięto ze wskazanej wyżej nieruchomości 8.194,879 Mg odpadów. Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie i zagospodarowanie części która pozostała. W ramach realizacji zadania „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, zmagazynowanymi na terenie działki o nr. geod.: 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50” usuwanym i zagospodarowywanym (głównie unieszkodliwianym) odpadom przypisano następujące kody odpadów: 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, 16 81 01* - Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne, 16 10 01* - Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne, 11 01 13* - Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne, 08 01 11* - Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.Można zatem przyjąć (statystycznie), że odpady objęte niniejszym zamówieniem możliwe są do zakwalifikowania pod te same kody. Odpowiedzialność w zakresie nadania kodu odpadowi zalegającemu w danym pojemniku spoczywać będzie na wykonawcy.Czynności związane z usunięciem i zagospodarowaniem odpadów mają polegać między innymi na:

•odpowiednim zabezpieczeniu terenu przed dostępem osób postronnych, ale także przed niekorzystnym wpływem substancji chemicznych na środowisko, w szczególności zabezpieczeniu przed wyciekiem i skażeniem gruntów i wód podziemnych oraz emisją do atmosfery,•ocenie stanu technicznego pojemników celem określenia ich zdatności transportowych (ewentualnie przepompowanie do nowych pojemników, cystern itp.),•poborze próbek z poszczególnych pojemników wraz z przeprowadzeniem ich badań celem ustalenia właściwości fizykochemicznych oraz odpowiedniej klasyfikacji rodzajów odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów,•stopniowym załadunku zgromadzonych pojemników na środki transportu,•transporcie odpadów do miejsc zagospodarowania (w tym unieszkodliwienia) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów (w tym między innymi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym). Zamawiający, nie znając składu chemicznego odpadu w poszczególnych pojemnikach nie ma możliwości określenia oczekiwanego od wykonawców sposobu przetransportowania odpadów w miejsce ich unieszkodliwienia oraz opisania samego procesu unieszkodliwienia. Określenie tego sposobu transportu oraz procesu unieszkodliwienia nastąpi spoczywa na wykonawcy, (c.d. w kolejnej sekcji)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/07/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

2.1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

− sporządzonej nie wcześniej inż. 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2.1 pkt 1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 1 powyżej. Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2.2 stosuje się 2.4.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2.1 pkt 1), oraz pkt 3) powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 2.2. oraz 2.3 powyżej stosuje się odpow.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego powyżej przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego. Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100). W przypadku wykazania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczeniai średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z wykonawców posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną jw. albo że wszyscy lub niektórzy z wykonawców posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną jw.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 3 do SWZ; Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług,w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- dwie usługi, z których każda polegała na transporcie oraz zagospodarowaniu co najmniej 100 ton odpadów niebezpiecznych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 (Dz.U. z 2020, poz. 10).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.Projektowane postanowienia umowne stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

2. (c.d. OPZ) • zagospodarowaniu (w tym unieszkodliwieniu) odpadów przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie właściwych organów na gospodarowanie nimi,

• sporządzaniu dokumentacji fotograficznej, okresowych raportów, wyników badań próbek oraz kart przekazania odpadów przekazywanych na bieżąco

do zamawiającego oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji potwierdzającej usunięcie i unieszkodliwienie odpadów.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/04/2022
Local time: 10:30
Place:

Platforma do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępna pod adresem: https://myslowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1.1Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

1.2.Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IVsekcja2 ust. 2.1 SWZ.

1.3.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2. należy złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ. Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Dokumentu.

1.4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:

1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.

5. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

5.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2 i 4.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Sekretariat Departamentu Odwoławczego
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590 ustawy Pzp). 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryterium:

1) cena brutto (waga - 85%),

2) termin realizacji (waga 15%),

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę we wszystkich kryteriach oceny

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/03/2022