We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 136531-2019

25/03/2019    S59

Hungary-Budapest: Architectural, engineering and planning services

2019/S 059-136531

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_48222352
Postal address: II. Rákóczi Ferenc Út 88-92.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1211
Country: Hungary
Contact person: Kálcsics Ferenc
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Telephone: +36 305635167
Fax: +36 12782107
Internet address(es):
Main address: http://www.csepel.hu
Address of the buyer profile: http://www.csepel.hu
I.1)Name and addresses
Official name: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
National registration number: EKRSZ_65401426
Postal address: Szent Imre Tér 10.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1211
Country: Hungary
Contact person: Kálcsics Ferenc
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Telephone: +36 305635167
Fax: +36 12782107
Internet address(es):
Main address: http://www.csepel.hu
Address of the buyer profile: http://www.csepel.hu
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000281232019/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000281232019/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tervezési feladatok ellátása Csepelen

Reference number: EKR000281232019
II.1.2)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Keretmegállapodás alapján út, csapadékvíz elvezetés, csatorna és egyéb tervezési feladatok ellátása Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

II.2.4)Description of the procurement:

Keretmegállapodás alapján út, csapadékvíz elvezetés, csatorna és egyéb tervezési feladatok ellátása Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére, melynek keretében az alábbi feladatok merülhetnek fel:

Geodéziai felmérés

Talajmechanikai vizsgálat

Burkolattechnológiai vizsgálat

Közmű szakági adatok beszerzése, közmű genplán összeállítása

Csapadékvíz elvezetés tervezése

Közvilágítás tervezés

Vízvezeték kiváltás, védelembe helyezés tervezés

Hírközlés kiváltás, védelembe helyezés (rézkábeles) tervezés

Hírközlés kiváltás, védelembe helyezés (optikai kábeles) tervezés

Gázvezeték kiváltás, védelembe helyezés tervezés

Gravitációs szennyvíz csatorna kiváltás, védelembe helyezés tervezés

Nyomott szennyvíz csatorna kiváltás, védelembe helyezés tervezés

0,4 kV kiváltás, védelembe helyezés tervezés

1 -10 kV kiváltás, védelembe helyezés tervezés

20 - 50 kV kiváltás, védelembe helyezés tervezés

Út- és járdaépítés tervezés

Út- és járdafelújítás tervezés

Forgalomtechnika tervezés

Szabályozástechnika, forgalomtechnikai alépítmény tervezés

Fakivágás, zöldfelület rendezés tervezés

Közúthatósági engedélyeztetés

Vízjogi engedélyeztetés

A keretmegállapodás keretösszege nettó 490 millió forint

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során rendelkezésre állás alatti reagálási idő mértéke (nap) (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min.: 1 max.: 3 munkanap) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Szakmai ajánlat / Weighting: 5
Quality criterion - Name: M.2.1.2. alk. körében meg. aj. szakember (Tkö jog. szakember kerül értékelésre) KÉ-K jogosultsághoz szük. szakmai tapasztalatát meghaladó többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) min:0 max: 60 hónap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: M.2.2. alk. körében meg. aj. szakem. útépítési projekt(ek) megvalósítására von. engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítése területén szerz. projektv. többlettap. (Kbt. 77.§(1) min:0 max:36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: M.2.3. alkalmasság körében megajánlott szakember (egy szakember kerül értékelésre) VZ-TEL jogosultsághoz szükséges szakmai tapasztalatát meghaladó többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) min:0 max:60 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: M.2.4. alkalmasság körében megajánlott szakember GT jogosultsághoz szükséges szakmai tapasztalatát meghaladó többlettapasztalata (Kbt. 77.§ (1) bek alapján min:0 max: 60 hónap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Pontszám: 0-10

Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:

1., 2., értékelési részszempont - 5 - pontozás

3., 4., 5. és 6. értékelési részszempont - 10 - egyenes arányosítás

7. Összesített nettó ajánlati ár értékelési részszempont - 50 - fordított arányosítás

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó.

AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 12. § (2) bek..

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.

Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmassági követelmény igazolása érdekében be kell nyújtani az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.

Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

További részletes leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) II. fejezete tartalmaz.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M.1.: AT-nek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pont alapján és a 22. § szerint az eljárást megindító felhív. feladásától visszafelé szám. 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a felhívás alk. minköv. rovat M.1. pontban előírt köv.-nek megfelelő, legjelentősebb szolg. ismertetését. Az ismertetés(ek)nek tart. kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolg. tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezd. és befejezési hat.idő - legalább év és hónap - megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alk.-ot ig. kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-ként teljesített szolg. megrendelésére vonatkozó ref. igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-ők által teljesített szolg. elkülönítésével, úgy az AK a ref. igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett telj. alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fent. tekintettel AT nyilatkozni köt.:

— arról, hogy a ref. igazolás vagy nyíl. nem állítható ki az egyes AT által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

— az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21/A. § alapján az AK a teljesítés ig.-ként köt. elfogadni annak igazolását is, ha a ref. követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bek. szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a résztelj. vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a résztelj. érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

M.2.: A 321/2015 (X .30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján AT cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alk. min.köv. pontos számának megjelölésével együtt -, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban tört. benyújt. (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvtart-ban, úgy a végzettséget/képzettséget ig. dok. benyújtása nem szükséges).

Részletesen a KD II. fejt 8.10)

M.3.: AT csat. kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. h) alapján a felhívás alk. min. köv. rovat M.3. pontban előírt követelményeknek megfelelő nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző év átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról.

M.4.: AT csat. kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. c) és g) pontja alapján a ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szerinti minőségirányítási rendszerre von. (vagy azzal egyenértékű), független szerv. által kiállított tanúsítványát. Az AK köt. elfogadni az EU. más tagáll. bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazd. szerep. - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt hat.időn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazd. szerep. bizonyítja, hogy a javasolt min.bizt. intézkedések megf. az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

Az M.4. pontban foglalt a köv. értelemszerűen kizárólag egyenként vonat. a gazd. szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel. Az M.1- M.3 követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Minősített AT-kre von. minősítési köv. szigorúbb: M.1.,M.2.,M.3.,M.4.

Folyt: Alk. min. követelmény

Minimum level(s) of standards possibly required:

Folyt. alk. kiválasztási szemp.: AT-nek a műszaki-szakmai alk. ig. tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21-22.§-ában fog. alapján kell eljárnia.

AT az alk. minköv.-ek ig. során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. II. fej. szerint köteles eljárni. AK a Kbt. 67. § (2) bek. alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alk. köv-ek vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bek. szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. AT az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felszólítására köt. a jelen eljárást megindító felhívásban előírt ig. benyújtására (tek. a Kbt. 69. § (11) bek.-re is). Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcs. a Kbt. 69. § (4) bek. irányadó.

Alk. min köv.: M.1.1 Alkalmatlan az AT, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé szám. 36 hónapban össz. legalább 1 db, belterületi tervezési szerinti (átadás-átvétellel lezárt) ref.-át, amely összességében legalább:

— közlekedési létesítmény burkolt felületének nagysága min.: 35 000 m2

— vízelvezetéssel érintett vízgyűjtő felület nagysága: 46 000 m2

— közlekedési létesítmény teljes hossza: min. 5 km mennyiséget foglalt magában.

Az M.1.1 pontban előírt köv. max. 5 db bemutatott ref. alapján is igazolható.

M.1.2. Alkalmatlan az AT, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé szám. 36 hónapban össz. legalább 1 db, a közbesz. tárgya (belterületi útépítési engedélyezési-kiviteli tervezési valamint csapadékvíz-elvezetési ref.-át, amely tartalmazott szikkasztóblokkos rendszer tervezést és annak vízjogi engedélyeztetését, továbbá a szikkasztóblokkos rendszer rend. használatbavételi engedéllyel.) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) ref-et.

Az M.1.2 pontban előírt köv. több bemutatott ref. alapján is igazolható.

M.2.1 Alkalmatlan az AT, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

a) legalább 2 fő, KÉ-K (Közúti építmények tervezése) jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rend. szakembert.

O akik közül legalább az egyik rend. továbbá Tkö (Településtervezési közlekedési szakter.) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal.

O akik közül legalább az egyik rend. burkolattechnológiai szakértői gyakorlattal.

O M.2.1 szakemberek között átfedés nem lehetséges

M.2.2. Alkalmatlan az AT, ha nem mutat be az alábbi köv-nek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

a) legalább 1 fő útépítési szakértő, aki rend. SZÉM1 jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap útépítési projekt(ek) megvalósítására von. engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítése területén szerzett projektvezetői gyakorlattal.

M.2.3. Alkalmatlan az AT, ha nem mutat be az alábbi köv-nek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

a) legalább 2 fő, VZ-TEL jogosultságú vagy a jogosultsághoz szükséges végzettséggel és gyakorlattal rend. szakember.

M.2.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi köv.-nek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

a) legalább 1 fő, GT jogosultságú vagy a jogosultsághoz szükséges végzettséggel, vagy a jogosultsághoz szükséges végzettséggel és gyakorlattal rend. szakember.

M.2.1-M.2.4 szerinti szakemberek között átfedés lehetséges.

M.3. Alkalmatlan az AT, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 1 évben az átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el évente a 10 főt és azon belül egy fő vezető tisztségviselővel.

M.4.: Alkalmatlan az AT, ha nem rend. ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 -ra minőségirányítási rendszerrel, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dok-al.

Műszaki, ill. szakmai alk. KD -ban

Az alk. köv. a KH Elnökének a KM-ről szóló táj. alapulvételével kerültek meghat. (KÉ 2018. évi 217. szám, 2018. nov. 12.)

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)Contract performance conditions:

Részletesen a szerződéstervezetben.

Fizetési feltételek: Kbt. 135. §, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.,

Előleg: 10 % mértékben biztosít amennyiben az egyedi szerződés értéke eléri a nettó harminc millió forintot.

Kötbérek: Ptk. 6:186. § (1) bek.

Késedelmi: alapja: a késedelemmel érintett teljesítés, mértéke: 05%/naptári nap, maximuma: 20 %

Meghiúsulási: alapja: a keretmegállapodás eredményeként megkötött egyedi szerződés értéke, mértéke: 20 %

Bejelentési kötbér: 200 000,- HUF./be nem jelentett alvállalkozó

Teljesítési biztosíték: a keretmegállapodás eredményeként megkötött egyedi szerződés nettó tervezési díj 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerint

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/04/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/04/2019
Local time: 11:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Folyt: II.1.6.: A beszerzés nem bontható részekre, jelen közbeszerzési eljárás keretében egy keretmegállapodás kerül megkötésre, mely alapján a konkrét tervezési feladatok elvégzése később kerül meghatározásra.

1.További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet

2.A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. (EKR rend.) 2. § szerint az eljárás során, a Kbt.-ben vagy vh. rend.-ben szab. írásbeli komm. elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3.A KD az EKR-ben érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.

4.Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fej. tart.

5.Az ajánlatban benyújtott dok., nyíl. kapcs. irányadók az EKR rend. 10. § (1)-(5) bek.

6.AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.

7.AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.

8.Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

9.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során komm. semmilyen más nyelven nem fogadható el. Felelős fordítás Kbt. 47. § (2) bek.

10.Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mért.: 2 000 000,- Ft; Az ajánlati biztosítékot Csepel Város Önkorm OTP Bank-nál vezetett 11784009-15521000 számú számlájára kell teljesíteni. AK a Kbt. 54. § (1) bek. alapján előírja, hogy a fenti összegű ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (azaz az ajánlattételi határidőig) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték az AT választása szerint telj. az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rend. állnia.

Az ajánlati bizt. kapcs. irányadó a Kbt. 35. § (5) bekezdése, a Kbt. 47. § (2) bek., és a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontja.

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását AT-nek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt. 54. § (1) bek.)., pl. átutalási igazolással, pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia nyilatkozattal, stb.. AK az ajánlati biztosíték igazolásával kapcsolatban az EKR rend. 10. § (4) bek. alapján előírja, hogy a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló/kezességvállalásról szóló nyil./dok. elektronikus okiratként feleljen meg a Pp-ról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!.

11.AK nem alk. a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

12.Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. § mellett az EKR rend. 13. § (2)-(3) bek.

13.A Kbt. 65. § (7) bek. alk. esetén az EKR rend. 13. § (4) bek. irányadó.

14.AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget bizt.

15.AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjaira vonatkozó nyil. tételét.

16.AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a részletes beárazott költségvetést.Árazatlan költségvetést AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további infó KD-ban.

17. Figy. a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11.§-ára az AT-ként szerződő fél köteles - legkésőbb az írásbeli konz. eljárás során az egyedi szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni AK által az írásbeli konzultációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

18.Ajánlatban be kell nyújtani (bővebb: KD):

Felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;

Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyil.;

Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyil. és dok., adott esetben az alkalmasságot ig. szervezet Kbt. 67. § (1) szerinti nyil. (EEKD) a Kbt. 67. § (3) figy., EKR rend. 13. § (4) bek. szerinti

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Folyt VI.3: -321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;

— a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat,

— nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás,

— árazott költségvetés,

— szakmai ajánlat,

— ajánlati biztosíték

— aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)

— kitöltött EEKD

— szakmai önéletrajz (szakember által saját kezűleg aláírt) és rendelkezésre állási nyilatkozat

19.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dok. aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alk. igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.

20.Ha a közbesz. tárgyának egyértelmű és közérthető meghat. szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnev. csak a tárgy jellegének egyértelmű meghat. érdekében történt, és a megnev. mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. megfelelően.

21.Jelen eljárásban a megnev. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a KD-ban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghat. követelmények, feltételek az AK min. előírásai, az AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az AT felelőssége.

22. AK előírja elő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (2) bek. foglaltakat.

23.A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 30 nap.

24.AK tájékoztatja AT-t, hogy a KM második részében, az írásbeli konzultációk során a legalacsonyabb összegű ajánlati ár értékelési részszempontot alk.

25.AT köt. megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alk. kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mell.-ben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rend. írnak elő.

AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

26. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a vh. rend.-ek és a Ptk. szabályai irányadóak, az eljárás során az EKR rend. figyelemmel kell eljárni.

27. Az EKR használatával kapcs. bővebb inf. a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer műk., használatával kapcs. nem nyújt tájékoztatást.

28.Az I.3) pontban szereplő tel.szám esetén a hívás díja bruttó 458 HUF/perc.

29. FAKSZ neve, lajstromszáma: Dr. Costin Glad Gabriel, 00277

30. AK felhívja AT figyelmét:

Az AT-k már az ajánlatukhoz - a felhívás II.2.5) pontjában foglaltakra való tekintettel - csatolják az alábbi dok.:

A szakemberek az adott alk. köv. szükséges szakmai tapasztalat időn túli többlet tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint:

a)a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz

1.A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az értékelési szempontok szerinti többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó ajánlattevői ajánlati elem megalapozottsága.

31. KM megkötésének feltétele, hogy az M2-M4 alkalmasság és értékelés körében bemutatott szakemberek szerepeljenek a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban.

32. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 105.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti KM megkötésére irányul.

33. AK a KM 2. részében értékelési szempontként a legalacsonyabb árat alk.

34. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza: Kbt. 81. § (5) bek..

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/03/2019