Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 138273-2016

21/04/2016    S78

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2016/S 078-138273

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 051-083945)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagypál Sándor, ügyvezető
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Telefon: +36 17766777
Fax: +36 17766776
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nefpi.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak- és közép-dunántúli térségben.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak- és közép-dunántúli térségben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/04/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083945

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.14)
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét megvizsgálta, a beszerzési igényét 6 külön eljárás keretében valósítja meg, valamennyi eljárás eredményeként 4 gazdasági szereplővel keretmegállapodást kötve, így a beszerzési igényének további darabokra bontása, s a részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem ésszerű.

Helyesen:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét megvizsgálta, a beszerzési igényét 6 külön eljárás keretében valósítja meg, valamennyi eljárás eredményeként 4 gazdasági szereplővel keretmegállapodást kötve. A keretmegállapodásos eljárás jellegének megfelelően az adott keretmegállapodáson belül a versenyújranyitások eredményeként beszerzési igényét ajánlatkérő számos további szerződés megkötésével (rész) kívánja kielégíteni. Így a beszerzési igényének további darabokra bontása, s a részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem indokolt.

Szakasz száma: III.1.1)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A következő helyett:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésének a)–b) és d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

(...) A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §, továbbá a 63. § (1) bekezdésének a)–b) és d) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Helyesen:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdés szerint szükséges a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat(ok) ajánlatba történő csatolása. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

(…) A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Szakasz száma: III.1.3)
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. (…)

(…) Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Helyesen:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. (…)

(…) Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy ajánlatkérő a Kr. 22. § (5) bekezdésének megfelelően jár el. Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Szakasz száma: III.1.3)
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M/1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciákkal:

M/1.1. legfeljebb 2 db szerződés keretében teljesített referencia, amely tartalmaz összesen legalább 3 500 db bekötést; (...)

(…) A referencia akkor tekinthető a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimum-követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.

M/2.3. 1 fő, minőségmenedzsment/minőségügyi szakmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakember, aki mélyépítési és/vagy magasépítési kivitelezés(ek) minőségirányításának vezetésében legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik;

Helyesen:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M/1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciákkal:

M/1.1. legfeljebb 2 db szerződés keretében teljesített referencia, amely tartalmaz összesen legalább 3 500 db víziközmű bekötést; (...)

(…) A referencia akkor tekinthető a jelen felhívás feladásának napját megelőző 96 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimum-követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.

M/2.3. 1 fő, minőségmenedzsment-, vagy minőségügyi szakmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakember, aki mélyépítési és/vagy magasépítési kivitelezés(ek) minőségirányításának vezetésében legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik;

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 25/04/2016
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 11/05/2016
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
Dátum: 24/06/2016
Helyesen:
Dátum: 08/07/2016
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 25/04/2016
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 11/05/2016
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: VI.3)
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

10. Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként a dokumentáció szerinti mintafeladatot kell benyújtania.

Helyesen:

10. Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként a dokumentáció szerinti, a keretmegállapodások megkötését követően, a versenyújranyitások eredményeként megvalósítandó, így a beszerzés tárgyát képző mintafeladatot kell benyújtania.

VII.2)További információk:

Tárgyi módosító hirdetménnyel az alábbi egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak: Ajánlati dokumentáció, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum minta, Mintafeladat dokumentumai, Szerződéstervezet, Mintaköltségvetés.