Services - 138293-2021

19/03/2021    S55

Belgium-Geel: Local area network services

2021/S 055-138293

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OPZ Geel
National registration number: BE0850.465.613
Postal address: Dokter Sanodreef 4
Town: Geel
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Postal code: 2440
Country: Belgium
Contact person: Mevrouw Julie Roefs
E-mail: julie.roefs@opzgeel.be
Telephone: +32 14579290
Internet address(es):
Main address: www.opzgeel.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/36/18I/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Gefaseerde vernieuwing, het uitvoeren van monitoring en 2e-lijnsondersteuning voor het local area netwerk op de campus OPZ Geel

Reference number: 2021/014
II.1.2)Main CPV code
72710000 Local area network services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Main site or place of performance:

OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4 te 2440 Geel

II.2.4)Description of the procurement:

Voorwerp van deze diensten:

Situatieschets

OPZ Geel beschikt over 1 campus met een over een 30-tal gebouwen verspreid switched ethernet in een sterarchitectuur op basis van Cisco switchen (uitdovend) en Aruba switchen. Bovenop het switched ethernet is ook - binnen de gebouwen - een globale WIFI infrastructuur uitgewerkt op basis van Cisco (uitdovend) en Aruba Access Points. De routering tussen de diverse VLAN's wordt niét via de switchen maar via de centrale firewallinfrastructuur gerealiseerd.

Opdracht

De essentie van de opdracht bestaat erin om in samenwerking met de ICT dienst van OPZ te zorgen voor een performant en betrouwbaar LAN.

De dienstverlener zal instaan voor de monitoring en de tweede-lijns-ondersteuning van de ICT dienst van OPZ Geel bij het beheren en het verder uitbouwen van dit LAN:

1) Managed services, advies en consultancy:

• bewaken architectuur van het switched ethernet netwerk (optimale configuratie switchen en onderlinge

• connectiviteit, VLAN-definities, Radius-authenticatie, ...

• bewaken architectuur van de WIFI-infrastructuur (bepalen optimale locatie AP`s, controller,

• toegangsmodaliteiten (SSID`s) en relatie met VLAN-toewijzingen etc...

• pro-actieve monitoring van de goede werking van het ganse data-netwerk

• Versie-beheer van de software op de switchen en wifi-componenten (opvolgen en planmatig installeren van versies, bugfixes, firmware, ...

• Support en troubleshooting bij netwerk-gerelateerde problemen (uitval of onderbrekingen connectiviteit,...)

• Vervangen van defecte switchen binnen een vastgelegde tijd (SLA)

• Replacement van WIFI AP`s

• Opvolgen EOL van geïnstalleerd materiaal

• Consultancy- en adviesverlenging m.b.t. het uitvoeren een gefaseerde uitrol voor de vernieuwing/migratie van het LAN, op basis van een risicoanalyse

2) progressief vervangen van EOL materiaal; installaties nieuw materiaal:

• geplande replacements bij EOL

• uitbreidingen aan het netwerk in kader van mogelijke verbouwingen of nieuwbouwprojecten

• De centrale firewall-infrastructuur valt niét binnen deze opdracht.

Plaats van dienstverlening: OPZ Geel, Dr. Sandoreef 4, 2440 Geel.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Technische waarde van het gevraagde plan van aanpak / Weighting: 35
Price - Weighting: 65
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* De kandidaten moeten aan de vereisten inzake toegangsrecht voldoen. Het zich bevinden in één van de uitsluitingsgronden kan leiden tot uitsluiting van de procedure. Ter controle van de uitsluitingsgronden vult de kandidaat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in. De aanbestedende overheid kan steeds eisen dat de certificaten, verklaringen en andere bewijsmiddelen met betrekking tot de sociale en fiscale schulden worden voorgelegd om aan te tonen dat de gronden voor uitsluiting ontbreken.

A) In elk stadium van de plaatsingsprocedure wordt conform artikel 67 Wet Overheidsopdrachten en artikel 61 KB Plaatsing uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:

1o deelneming aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek of in artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit;

2o omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of in artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn of in artikel 2.1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector;

3o fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;

4o terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek of in de zin van de artikelen 1 of 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit;

5o witwassen van geld en financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

6o kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel als bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek of in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad;

7o het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen in de zin van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in de zin van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeiders.

Zelfs bij afwezigheid van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, sluit de aanbestedende overheid de kandidaat die als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld uit, van zodra deze inbreuk is vastgesteld door een administratieve of rechterlijke beslissing, met inbegrip van een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde schriftelijke kennisgeving.

Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een kandidaat, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht.

B) De kandidaat die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017 (zie ook bijlage B).

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

3. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2. De totale jaarlijkse omzet van de voorbije drie beschikbare boekjaren m.b.t. IT-dienstverlening dient telkens minimaal 1.000.000 EUR te bedragen, voor zover de betreffende omzetcijfers beschikbaar zijn.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Voor deze opdrachten wordt een gedetailleerde beschrijving / bewijs van goede uitvoering opgemaakt en ondertekend door de opdrachtgever. De volgende gegevens worden verplicht vermeld op de attesten van goede uitvoering:

a. grootte van de opdracht (omzet);

b. contactpersoon bij de opdrachtgever met e-mail en telefoonnummer;

c. tevredenheid van de opdrachtgever;

Het attest is duidelijk leesbaar en getypt (niet handgeschreven). Het document is gedateerd met een recente datum (max. 3 jaar oud).

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Gedurende de laatste drie boekjaren moeten minimum 5 opdrachten uitgevoerd zijn met een minimaal gunningsbedrag van 300.000 EUR excl. btw. Bij minimum 3 van deze opdrachten dient een (gefaseerde) vervanging de LAN apparatuur te zijn uitgevoerd. Minimum 1 referentie betreft een project waarbij de migratie van Cisco naar Aruba werd uitgevoerd.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/04/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2021