We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 138349-2022

Submission deadline has been amended by:  190359-2022
16/03/2022    S53

Poland-Radom: Waste-tip management services

2022/S 053-138349

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
National registration number: 670223451
Postal address: ul. Jana Kilińskiego 30
Town: Radom
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-610
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Kotowska
E-mail: bzp@umradom.pl
Telephone: +48 483620876/+48 483620283
Fax: +48 483620282/+48 483620289
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.radom.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/transakcja/568100
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przetarg nieograniczony na usługę zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia

Reference number: BZP.271.1.43.2022.AK
II.1.2)Main CPV code
90533000 Waste-tip management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Radom

II.2.4)Description of the procurement:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia.

2. Usługa świadczona będzie od 01.10.2022 r. do 31.10.2024 r.

3. W okresie obowiązywania umowy do zagospodarowania przyjmowane będą n/w odpady komunalne:

1) popioły z palenisk domowych kod ex 20 01 99;

2) zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06;

3) opakowania ze szkła kod 15 01 07;

4) papier i tektura kod 20 01 01;

5) przeterminowane leki kod 20 01 32;

6) odpady ulegające biodegradacji kod 20 02 01;

7) odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07;

8) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01;

4. Podstawę wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie stawka za 1 Mg przekazanych do zagospodarowania odpadów poszczególnych frakcji podana w ofercie Wykonawcy.

5. Zamawiający planuje podpisanie umowy na realizację zadania na okres 25 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia z uwagi na brak możliwości zawarcia wszystkich informacji w niniejszym ogłoszeniu spowodowany ograniczoną ilością znaków.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

2) Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 449 ustawy Pzp. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny brutto oferty stanowiącej maksymalną nominalną wartość zobowiązania.

Szczegółowe wymagania dla wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Rozdziale XIII i XV SWZ.

3) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/568100. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej określone zostały w Rozdziale XVI SWZ.

5) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności szczegółowo określonych w pkt. 3 Rozdział XXVII SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy dzień przyjmowanie odpadów komunalnych do zagospodarowania tj.: w sobotę w godzinach 7ºº-16ºº / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 25
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek jeżeli udowodni, że posiada:

1.zezwolenie na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.). Wykonawca będzie musiał potwierdzić spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów wydanej przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności

2. pozwolenie na prowadzenie instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów o kodach: ex20 01 99, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07. Wykonawca będzie musiał potwierdzić spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie zezwolenia potwierdzającego prowadzenie instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów o kodach: ex20 01 99, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07

3.uprawnienie do prowadzenia instalacji spełniającej wymagania dla instalacji komunalnej umożliwiającej zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie: 20 03 01. Wykonawca będzie musiał potwierdzić spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu wymogów dla instalacji komunalnej umożliwiającej zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie: 20 03 01

4.pozwolenie na prowadzenie instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 20 01 32 lub posiadać umowę na unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 01 32. Wykonawca będzie musiał potwierdzić spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie zezwolenia potwierdzającego prowadzenie instalacji do utylizacji odpadów o kodzie 20 01 32 lub złożenia kopii umowy z podmiotem posiadającym instalację na unieszkodliwianie ww. odpadów

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa w/w warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa w/w warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

2) Planowany termin obowiązywania umowy – od dnia 1 października 2022 roku do dnia 31 października 2024 roku.

3) Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na skutek przekroczenia nominalnej maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 5 projektu umowy.

4) Dopuszcza się stosownie do treści art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. Szczegółowe informacje określone zostały w §15 projektu umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/04/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/04/2022
Local time: 09:30
Place:

Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. J. Kilińskiego 30, pok. nr 191, 26-610 Radom, POLSKA.

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia sesji otwarcia w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazywania wideo on-line w związku z powyższym Zamawiający nie będzie prowadził jawnej sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników SWZ w języku polskim;

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl;

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej opatrzony kwalifik. podpisem elektr.

B. WYKLUCZENIA (DOKUMENTY NA WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU)

1. Z postęp. wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6, art. 108 ust. 2 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą w formie elektr. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie JEDZ. Szczegóły dot. złożenia JEDZ drogą elektr. zawiera Rozdział IX SWZ. JEDZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. W przypadku podwykonawcy nie składa się oświadczenia JEDZ.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 lit. a), b), c), d) i e), w § 7 ust. 2 pkt 1) (w zakresie okr. w pkt. III.1.1). ppkt. 1,2,3,4 niniejszego Ogłoszenia) Rozporz. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).

6. W przypadku podmiotów zagranicznych tzn. Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP dokumenty jakie należy złożyć szczegółowo zostały określone w § 4 Rozporz., o którym mowa powyżej w pkt 6 oraz w Rozdział IX SWZ.

C. INNE DOKUMENTY (jakie należy złożyć wraz z ofertą):

1. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (jeżeli dotyczy)

2. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy tj. odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. W niniejszym postępowaniu odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/03/2022