Supplies - 138948-2019

26/03/2019    S60    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Apeldoorn: Zonne-energie-installatie

2019/S 060-138948

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 032-071510)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Vallei en Veluwe
Nationaal identificatienummer: 6513549
Postadres: Steenbokstraat 10
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7324 AX
Land: Nederland
Contactpersoon: Jan Welling
E-mail: jwelling@vallei-veluwe.nl
Telefoon: +31 555272911
Fax: +31 555272704

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vallei-veluwe.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.vallei-veluwe.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en installatie zonne-energiesystemen op 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties

Referentienummer: 211284
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09332000 Zonne-energie-installatie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Waterschap Vallei en Veluwe wil op 13 locaties met rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) duurzame energie opwekken. Daartoe wil het waterschap elektrische energie opwekken met zonne-energie op de beschikbare oppervlakten van daken en binnen onbebouwde terrein van de rwzi's.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 032-071510

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: