Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 139893-2021

19/03/2021    S55

Denmark-Højbjerg: Transport services (excl. Waste transport)

2021/S 055-139893

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Midttrafik
National registration number: 29943176
Postal address: Søren Nymarks Vej 3
Town: Højbjerg
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8270
Country: Denmark
Contact person: Jette Schelderup Mathiassen
E-mail: jsn@midttrafik.dk
Telephone: +45 21259302
Internet address(es):
Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/539ddaec-204b-4a09-8859-2656b4d82bcf/homepage
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

56.2 Udbud - genudbud af pakke 2

II.1.2)Main CPV code
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet omfatter driften af regionale ruter i strækningsområdet Aarhus-Randers-Silkeborg. Kørslen i pakken udgøres af de nuværende regionale ruter 118 og 918X (Aarhus-Randers) og 223 (Silkeborg–Randers).

Dette omfatter i alt 50 896 køreplantimer om året med anvendelse af i alt 17 kontrakt-busser og minimum 3 reservebusser. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Der er driftsstart på kørslen den 8. august 2021.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
60112000 Public road transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK042 Østjylland
Main site or place of performance:

Strækningsområdet Aarhus-Randers-Silkeborg

II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet omfatter driften af regionale ruter i strækningsområdet Aarhus-Randers-Silkeborg. Kørslen i pakken udgøres af de nuværende regionale ruter 118 og 918X (Aarhus-Randers) og 223 (Silkeborg–Randers).

Dette omfatter i alt 50 896 køreplantimer om året med anvendelse af i alt 17 kontrakt-busser og minimum 3 reservebusser. Der er krav om 2 forpligtede ikke-kontraktbusser.

Midttrafik har ret til at ændre i eksisterende ruter, herunder linjeføringen, nedlægge ruter mv. samt ret til at ændre i anvendelse af materiel og timer f.eks. til brug på andre ruter inden for det geografiske nærområde. Ved sådanne ændringer sker dette i henhold til krav og bestemmelser i kontrakten, herunder bestemmelser om ændringer i antal busser og køreplaner, regulering for tomkørsel mv.

Der kan afgives alternative tilbud på kontrakten, jf. udbudsbetingelser afsnit 2.1.2.

Der er option på anvendelse af alternativt drivmiddel, jf. udbudsbetingelserne pkt. 2.1.3.

Kontrakten er en tidsubegrænset kontrakter, hvor begge parter har mulighed for at opsige kontrakten til køreplanskifte med minimum 6 måneders varsel for Midttrafiks vedkommende og minimum 18 måneders varsel for busselskabets vedkommende. Kontrakternes minimumsperiode fremgår af nøgleoplysningerne, og kan tidligst opsiges til ophør til den i nøgleoplysningerne anførte dato. Kontrakterne løber således indtil en af parterne opsiger den, jf. kontrakten pkt. 3.2.

Aarhus-tillægget er et tillæg, som busselskaberne udbetaler til chauffører på regionale ruter, når de kører indenfor Ringvejen i Aarhus. Aarhus-tillægget blev indført i 2012, som følge af en aftale mellem 3F og Dansk Industri.

Ved indførelsen vedtog Midttrafiks bestyrelse d. 27. januar 2012, at kompensationen til busselskaberne skulle administreres af Midttrafik, der pt. opgør køreplantimer og afregner med tillæg per køreplantime på månedsbasis.

Aarhus-tillægget vil også være gældende for ruterne omfattet af nærværende udbud, ligesom Midttrafiks hidtidige administration heraf vil fortsætte.

Administrationen og afregningen af Aarhus-tillægget sker for nuværende efter nedenstående beregningsgrundlag. Midttrafik forbeholder sig ret til at ændre i metoden, hvis der i løbet af kontraktperioden bliver mulighed for en administrativt nemmere metode.

II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på følgende alternative drivmiddel, der skal opfylde EN15940 klasse A standard.

— Biodiesel (HVO).

Biobrændstoffet skal leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF med senere ændringer), jf. bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. (BEK 1044 af 7.9.2017).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Varigheden af kontrakten, jf. pkt. II.2.7) baserer sig på alternativt tilbud 2. For alternativt tilbud 1 er varigheden af kontrakten 2 år længere.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 225-554695
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakke 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lokalbus A/S
National registration number: 33758006
Postal address: Sandvadsvej 15 B
Town: Køge
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4600
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3).

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet Ethics.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen .Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i konsortiet eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers egenkapital medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2021