Szolgáltatások - 140077-2019

26/03/2019    S60    Szolgáltatások - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Taxiszolgáltatás

2019/S 060-140077

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk, főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953802
Fax: +36 17950783

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Személytaxi szolgáltatás biztosítása 2016–2018.

II.1.2)Fő CPV-kód
60120000 Taxiszolgáltatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Személytaxi szolgáltatás biztosítása 2016–2018.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
60120000 Taxiszolgáltatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Személytaxi szolgáltatás biztosítása 2016–2018 évekre, nettó 171 666 000 HUF keretösszeg felhasználásáig, legfeljebb szerződéskötéstől számított 33 hónapig. Részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 33
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 032-058065

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés «Személytaxi szolgáltatás biztosítása 2016–2018» tárgyban

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
03/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet
Postai cím: Vahot utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 171 666 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 10239173-2-43.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/03/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
60120000 Taxiszolgáltatás
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
60120000 Taxiszolgáltatás
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Személytaxi szolgáltatás biztosítása 2016–2018 évekre, nettó 228 666 000 HUF keretösszeg felhasználásáig, legfeljebb szerződéskötéstől számított 33 hónapig.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 33
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 228 666 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet
Postai cím: Vahot utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A tárgyi vállalkozási keretszerződés 1. számú módosításának értelmében a vállalkozási keretszerződés 1.5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: «A rendelkezésre álló keretösszeg nettó 228 666 000 HUF + ÁFA, azaz nettó kettőszázhuszonnyolc millió-hatszázhatvanhatezer forint + ÁFA.»

A szerződésmódosítás aláírásának napja: 12.3.2019.

A VII.2.2) pont folytatása:

A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a 250/2014. (X.2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok tekintetében a jogelőd szerv jogutódjaként a KEF került meghatározásra, a változásokat követően a KEF ellátotti köre jelentősen megnövekedett, mely változásnak a személytaxi-szolgáltatás igénybevételének mértékére gyakorolt hatását a közbeszerzési eljárás előkészítésekor előre tervezni nem lehetett.

Fentieken túlmenően a keretszerződés megkötését követő időszakban több, a KEF által szolgáltatási szerződés keretében ellátott szervezet igényelte a személytaxi-szolgáltatás biztosítását, tovább növelve ezzel a rendelkezésre álló keretösszeg igénybevételének mértékét, valamint a keretszerződés futamideje alatt a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy rendelet módosításáról szóló 14/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxi-szolgáltatás hatósági tarifáját megemelte, ezért a keretszerződés eredeti keretösszege a tervezett futamidő végének elérése előtt kimerül. A további 57 000 000 HUF keretösszeg elegendő a keretszerződés hátralevő időtartamára, illetve a közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő új azonos tárgyú keretszerződés hatályba lépéséig terjedő időtartamra.

A Kbt. 141. § (4) bekezdésének cb) alpontja szerint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, sem a szerződés tárgyában, sem a műszaki leírásban szereplő feladatokban nem történik változás a módosítást követően.

A Kbt. 141. § (4) bekezdésének cc) alpontja szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási kötelezettségen belül az 1. melléklet III. 1.1.3.4. pontja szerinti taxiszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges a keretszerződés pénzügyi fedezetének emelése.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek a keretszerződés keretösszegét 57 000 000 HUF + ÁFA összeggel nettó 228 666 000 HUF + ÁFA összegre kívánják növelni, ezért a keretszerződést a Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján az alábbiakra figyelemmel módosítják:

A Kbt. 141. § (4) bek ca) alpontja szerint a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva a közbeszerzési eljárás megkezdésekor nem láthatott előre. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat előírta meghatározott szervezetek megszüntetését. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet ezen szervezeteket 31.12.2016., valamint 31.3.2017. napjával megszüntette. Folyt. a VII.2.1) pontban.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 171 666 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 228 666 000.00 HUF