Építési beruházás - 140438-2021

22/03/2021    S56

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 056-140438

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 309950407
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000122692021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000122692021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

FMSzGyEOK fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000122692021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„MVP – Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztése, tervezés, kivitelezés” fővállalkozási szerződés keretében történő megvalósítása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „Modern Városok Program keretében a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének” fővállalkozási szerződés keretében történő megvalósítása, mely magában foglalja a KD részét képező jóváhagyási terv alapján az építési-/ bontási engedély(ek) megszerzéséhez szükséges tervezési feladatokat, és az építési-/ bontási engedély(ek) megszerzésének ügyintézését (az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján). Ezekhez kapcsolódóan a megvalósíthatóságot biztosító összes szükséges szakhatósági és/vagy közműszolgáltatói egyeztetések elvégzését, és hozzájárulások/engedélyek megszerzését. Továbbá a kivitelezéshez szükséges összes kiviteli tervezési feladatok (a jóváhagyási tervnek, az AK utasításának és előírásainak megfelelően, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, műszaki előírások és építési engedélyben foglaltak betartása mellett) elvégzését. A beruházás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezését, a tervezői művezetéssel és a megvalósulási dokumentáció elkészítésével együtt. A Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

Feladatok:

1.) 6366 m2 nettó alapterületű új belgyógyászati épület (új L épület) pulmonológia, onkológia és infektológia funkciókkal (vizsgálók, kezelők, megfigyelők, laborok, kórtermek,kiszolgáló helyiségek: vizesblokkok, várók/társalgók, közlekedők, 2 db füstmentes lépcsőház, irodák/dolgozók, tárolók, raktárak, öltözők, egyéb járulékos helyiségek, műszaki egységek), 112 db fekvőbeteg ágyszámmal, 3 használati épületszinttel plusz 1 gépészeti épületszinttel. Folytonos spirállal készített fúrt cölöpalapozás 4308 fm cölöphosszal, monolit vasbeton tartószerkezet 4810 m3, építészet, szakipar, átszellőztetett homlokzatburkolat kialakítása, nagytáblás homlokzatburkolat: 3806m2, 2550 m2 bruttó alapterületű lapostető hő- és vízszigetelés teljes rétegrenddel és tetőbádogozásokkal, belsőépítészet, teljeskörű akadálymentesítés, 2 db füstmentes lépcsőházzal, 6 db felvonóval, épületgépészet és épületvillamosság (erős- és gyengeáram), közműellátás, medikaigáz rendszer 336 db vételi hellyel, kapcsolódó térburkolatok és kertészeti munkák.

Csatlakozás tervezése és kivitelezése a meglévő összekötő folyosóval. Az építendő épület helyén lévő elavult épület elbontása.

2.) 975 m2 nettó alapterületű meglévő időjárás elleni védelemmel ellázott zárt összekötő híd/folyosó rekonstrukciója: belső építészeti és tűzvédelmi rekonstrukció, homlokzati nyílászárók cseréje és homlokzat rekonstrukciója, fűtési és világítási rekonstrukció.

3.) Régi elavult A jelű belgyógyászati épület elbontása, a bontást megelőzően a kórház működésének biztosításához szükséges gépészeti és villamossági központok kiváltása illetve áttelepítése, majd az elbontott épület helyén parkolók és díszpark kialakítása a szükséges közmű-kiépítésekkel együtt. Régi P jelű épület elbontása.

Szállítandó tervek mennyisége: magyar nyelven, 2 példányban papír alapon, továbbá pdf és dwg formátumban elektronikusan 1 példányban, továbbá az előzőeken túl a hatósági/szakhatósági eljárások során szükséges példányszámban és formátumban.

Kivitelezési feladat: A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot és hiba-hiánymentes eléréséig („kulcsrakész”) kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó környezetrendezési, külsőút- és közműépítési munkákkal együtt.

A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, ehhez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi,szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A részletes műszaki leírást a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 5. A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása: (min. 0 – max. 36 hónap) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 730
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A II.2.7) szerinti időtartam a szerződés hatályba lépését követő első munkanaptól kezdődően, a nem jogerős használatba vételi engedély megszerzését is tartalmazóan a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás befejező napjával záródóan értendő.

A II.2.7) pontban rögzített 730 nap naptári napokban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet AT,alvállalkozó,és nem vehet részt alk. igazolásában olyan gazd.-i szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-eiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt.74.§(1)bek.b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt azAT-t, alvállalkozót vagy az alk.igazolásában részt vevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási módok: Az ajánlatban a Kbt.67.§(1)bek.-re tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű,mind a nem Magyarországon letelepedett) AT-nek, valamint adott esetben az alk.igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k)nek a 321/2015. Kr.4.§ szerint EEKD-ban szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt.69.§(4)bek. szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt.69.§(4)bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok: A magyarországi letelepedésű AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. Kr.8.§-aszerint kell igazolni a Kbt.62.§(1)és(2)bek.-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett AT esetébenAK a 321/2015. Kr.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alk.-i követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóság tartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. Kr.15.§(1)bek.-e alapján AT-nek az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy másszervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. AKr.8.§ib) és 10.§gb) pontjában a 2017.évi LIII. tv.3.§38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó. AT nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról hogy nem tartozik a 62.§(1)bek. k) pont kb), kc) alpontjai szerinti kizárok ok hatálya alá.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt.67.§(3)bek.-re, valamint a 321/2015. Kr.3.§(2)és(3) bek.-re.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT-nek a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. Kr.12-14.§ és 16.§-ára és a Kbt.64.§szerinti öntisztázás lehetőségére. Foly.ba lévő vált.bejegyzésről nemleges válasz esetén is nyilatkozni kell.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az alk. minimumkövetelménye(i):

SZ1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett AT, ha az AK Kbt. 69. § (4)-(7) szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

SZ2) Alkalmatlan AT akkor is, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Szakmai tevékenységvégzésével kapcsolatos alkalmasság igazolása: SZ1) a Kbt.65.§(1)bek. c) pontja és a 321/2015. Kr.26.§(1)bek. a) pontja és 26.§(2)bek.-e és a 322/2015. Kr. 21.§(1)bek. alapján a Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplőesetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szerepléstényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search)adatai alapján,nem Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Kbt.65.§(6)-(7),(11)bek., 69.§(11)bek. is irányadó.

SZ2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő eseten a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Az AT, ALV, Kap.szerv. köteles az ajánlattételt megelőzően regisztrálni magát a nyilv.-ba.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1)-SZ2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására ATnek 321/2015.Kr. 19.§(1)bek. a)pontja alapján be kell nyújtania valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyil.-t legalább az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi bankszámla száma,

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,

— volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás.

Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát valamennyi meglévő és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlájáról.

P2) AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására ATnek 321/2015.Kr. 19.§(1)bek. b)pontja alapján be kell nyújtania a saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzletiévre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát(kieg. mellékletek nélkül).

Ha az Ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás - épületek építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munkáinak - kivitelezése és/vagy tervezése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint.

Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ez utóbbi esetben AT nek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.

P3) AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására ATnek a 321/2015.Korm. r. 19.§(1)bek. c)pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházás - épületek építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munkáinak - kivitelezése és/vagy tervezése)szerinti, ÁFA nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A 321/2015.Kr. 19.§(3)bek. megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 65.§(8)bek. irányadó.

A Kbt.65.§(7)bek. alapján az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozópontjának megjelölésével azon alk. követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ATe szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§(8)bek. alapján a szervezet, amelynek adatait azAT a gazdasági és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.Az alk. igazolására a Kr. 19.§(6)bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt.65.§(6)bekezdése alapján közös ATk esetében a P1) és P2) alk. követelmény esetében elegendő, ha a közös ATk egyike megfelel. A P3) alk.min.követelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan AT, ha a bármely számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott nyilatkozat szerint meglévő és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt. AK a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2) Alkalmatlan az AT, közös AT, ha saját vagy jogelődjének a beszámolója alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás – épületek építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munkáinak – kivitelezése és/vagy tervezése) származó árbevétele nem éri el a nettó 5 700 000 000 HUF-ot.

P3) Alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás – épületek építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munkáinak – kivitelezése és/vagy tervezése) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 5 700 000 000 HUF árbevétellel.

A Kbt. 65. § (6)bekezdése alapján közös ATk esetében a P1) és P2) alk. követelmény esetében elegendő, ha a közös ATk egyike megfelel. A P3) alk.min.követelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

AK a 321/2015. (X.30 .) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)–P3) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha AT, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ATktől.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) Kbt. 69.§ szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015.(X. 30.)Korm. rend. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapon belüli időpontra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015.(X. 30.) Korm. rend. 22.§ (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat a következő tartalmi követelményekkel: az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági minimumköv-re figyelemmel), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és/hónap/nap megadásával) és helyét, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozathoz a szakember esetében csatolni kell továbbá: Mo-on letelepedett szakember esetében, amennyiben a szakember már rendelkezik jogosultsággal, a szakember felelős műszaki vezetői vagy tervezői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható), amennyiben jogosultsággal még nem rendelkezik, a végzettségét igazoló okirat másolatát, nem Mo-on letelepedett szakember esetében a 322/2015. (X.30.) 8. § (1) bekezdés szerinti dokumentumot/dokumentumokat. Csatolni kell továbbá szakember aláírt szakmai önéletrajzát (többlet tapasztalat hónapban megadva), a KD-ban meghatározott tartalommal. Nem Mo-i letelepedésű M2) pont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjára érvényes jogosultággal kell rendelkeznie a Magyar Mérnöki vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel ill. a jogosultság igazolásával a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval - amennyiben az összegezésben megjelölésre került - köt szerződést ajánlatkérő.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.§(6),(7),(9)és(11)bek.e is.

A Kbt. 65.§(6)bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt.67.§(1)bek. szerinti nyilatkozatot.

Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alk. köv-ek tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 1. § (2) bek. alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend.IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)- M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 1.§(4)bek. az irányadó.

AK a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján rögzíti, hogy a M1)- M2) pontokban foglalt alkalmassági követelmények előzetes ig.ára elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül belül megkezdett) az alábbi, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített és az alábbiaknak is megfelelő, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt magasépítési beruházás tárgyú referenciával/referenciákkal:

M/1.1.minimum 4500 m2 nettó alapterületű új építésű egészségügyi épület/épületrész minden alapszakágra kiterjedő kiviteli-és/vagy tender-tervezése és építési engedélyezési tervezése;

M/1.2.minimum 3700 m2 összes nettó alapterületű új építésű épület/épületrész minden alapszakágra kiterjedő kivitelezése;

M/1.3. minimum 1000 m2 összes nettó alapterületű új építésű egészségügyi épület/épületrész minden alapszakágra kiterjedő kivitelezése, mely működő (üzemelő) egészségügyi létesítmény területén (telkén), a létesítmény folyamatos működésének akadályozása nélkül (folyamatos működés biztosítása mellett) valósult meg;

M/1.4.folytonos spirállal készített fúrt cölöpalapozás kivitelezése, melynél az összes cölöphossz minimum 3200 fm volt;

M/1.5.minimum 3600 m3monolit vasbeton felmenő teherhordó tartószerkezet kivitelezése;

M/1.6.medikai (orvosi) gáz rendszer kivitelezése minimum 100 db vételi hellyel;

Minden szakágra kiterjedőnek tekintett az a kivitelezés, amely legalább az alábbi szakágakat tartalmazta: alapozás, tartószerkezet, építészet-szakipar, épületgépészet, erős- és gyengeáramú épületvillamosság, közműellátás, az érintett új területnek összességében kell tartalmaznia a fenti szakágakat, az érintett új alapterület nem mindegyikének kell tartalmaznia minden szakágat.

Felmenő teherhordó tartószerkezet: az alapozási szerkezetek feletti teherhordó vasbeton tartószerkezetek (pillérek, falak, gerendák, koszorúk, födémek, konzolok, lépcsők).

AK a nettó alapterülettel egyenértékűnek tekinti a hasznos alapterület kifejezést is.

Új építés tervezése tekintetében: bővítmény/emelet-ráépítés is elfogadott; bővítmény/emelet-ráépítés esetében csak a tervezéssel érintett új nettó alapterület vehető figyelembe, a tervezéssel esetlegesen nem érintett alapterület illetve a meglévő/megmaradó alapterület nem számolható bele.

Új építés kivitelezése tekintetében: bővítmény/emelet-ráépítés is elfogadott; bővítmény esetében csak az új nettó alapterület vehető figyelembe, a meglévő/megmaradó alapterület nem számolható bele.

Tenderterv: Az engedélyezési tervfázisnál magasabb színvonalú olyan tervdokumentáció, amely alkalmas a kivitelező kiválasztására, úgy, hogy minden szakágat tartalmazóan kompletten, tervlapokkal és/vagy műszaki leírásokkal, továbbá minőségi és teljesítmény-paraméterek meghatározásával, és tételes költségvetés kiírás elkészítésével együtt minden elvégzendő munkarész meghatározását tartalmazza.

Tervezés esetében a sikeres műszaki átadás-átvétel alatt a szerződés alapján elkészítendő műszaki tervdokumentációk hiánytalan átadás-átvétele értendő.

Egészégügyi intézmény, létesítmény alatt AK az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontjában foglaltakat érti

Fenti követelmények egy vagy több szerződésből származó referenciával is teljesíthetőek.

Több referencia bemutatása esetén a fenti M/1.1-M/1.6. pont szerinti valamennyi elvárásnak pontonként max. 2 db szerződéssel (referenciával)kell teljeskörűen megfelelni, a különböző pontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M/1.1-M/1.6. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti M/1.1-M/1.6. pont szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 12 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV vagy azzal egyenértékű jogosultsággal r vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti Évagy É/1 kat. tervezői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

A szakemberek között az átfedés nem megengedett, azaz egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Az M2.1.-M2.4. pontok tekintetében megjelölt szakemberek esetében az egy időben több projekt során (időbeli átfedéssel) szerzett szakmai tapasztalat időtartama az alkalmassági követelmény teljesítése tekintetében (időbeli átfedés) csak egyszer vehető figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a kivitelezési nettó(n) vállalkozói díjrész (VDr) 30 %-ának megfelelő mértékű előleget (E) biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 250 000 000 HUF-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 000 000 HUF-ot meghaladó mértékű E tekintetében. Az E elszámolása a kivitelezésre vonatkozó számlákban arányosan történik. E elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződés tervezet(SZT)tartalmazza.

Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díjrész 5 %-a.

AK szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 3-3 %-a) előleg-visszafizetési biztosíték, késedelmi kötbér (a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,2 %-a/naptári nap), meghiúsulási kötbér (a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 15 %-a), szerződésszegési kötbér.

A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépéséig kell rendelkezésre bocsátani.

A jólteljesítési biztosítékot a jótállási idő kezdetétől kell biztosítani.

A tervezési feladatok vonatkozásában: építési engedélyezési eljárás megindításakor és kiviteli tervdokumentáció átadásakor 1-1 db részszámla, tervezői művezetés elszámolása a kivitelezési részszámlák ütemezésének megfelelően, az energetikai tanúsítványok elkészítése és a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése a végszámlázáskor, a kivitelezési feladatok vonatkozásában műszaki előrehaladásához igazodóan a munkaterület átadását követően a kivitelezés időszakában 2 (kettő) havonta teljesítés-arányosan részszámla, a nem jogerős használatba vételi engedély megszerzését követően végszámla.

A finanszírozás feltételeire: 2017.évi CL. tv.; 2007 .évi CXXVII. tv.; 2011.évi CXCV. tv.; 2013.évi V. tv. 6:130. § (1)–(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;Kbt. 27/A.§, 135.§ (1)–(3), (5)–(6); 322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B §. A részletes fizetési felt.-et a SZT tart.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF).

A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/05/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/05/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását azEKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A részajánlat tétel kizárásának indoka:

Ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, a Kórház folyamatos működését fenn kell tartani, a felújítandó épületrészek működését össze kell hangolni az új belgyógyászati épületszárny megépítésével és beköltözésével, szükséges egységesen működő integrált gyengeáramú rendszereket kiépíteni, az orvosi gázellátó rendszer egységes rendszerként építendő ki az új illetve a felújítandó épületben, az elvégzendő munkák nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2021. március 30. 11:00 óra. Találkozás helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., a fő porta előtt.

AK konzultációt nem tart

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilat-t. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

4) III.1.2) és 3.) pontok szerinti alk.felt-ek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képestszigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont (RSZ) esetében:

0-100 pont.

Értékelés: a legjobb ár-érték arány szempont szerint, pontskála: 0-100, 1. RSZ: fordított arányosítás, 2., 3. és 4. RSZ: egyenes arányosítás, 5. RSZ: egyenes arányosítás

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közb. H. 2020.03.25. napi útmutatójának 1. mell.A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat AK.

A 2., 3. és 4. értékelési résszempont esetében a Közb. H. 2020.03.25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra

Az 5. értékelési résszempont esetében a Közb. H. 2020.03.25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2-4. értékelési részszempontok (szakemberek) vonatkozásában többlettapasztalatot ajánl meg, úgy a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel az érintett alkalmassági követelményhez (M2)1-M2)3) kapcsolódó igazolásokat már az ajánlatban be kell nyújtani a III.1.3) M2) pontban foglaltak szerint.

6) AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a tervezési és építési munkákra vonatkozóan szakmai felelősségbizt.-sal (építésbizt.-sal), melynek kárérték limitje tervezés tekintetében: legalább 60 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény kivitelezés tekintetében: legalább 300 millió Forint/káresemény és legalább 1 milliárd Forint/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az AT-től származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában közbeszerzési dok.-ban foglaltak szerint

7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)4. pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell az MMK vagy a MÉK nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződésmegkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől valóvisszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő, amennyiben az összegezésben megjelölte..

8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazd.szerv. létrehozását.

9) AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Barabás Áron 00961

11) AK a közb eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes AT-vel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztést megszüntető feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba.

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a 41/A. § (4)-(5) és 65. § (12) bekezdései szerint kell eljárni.

13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

14) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli

15). Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést (szakmai ajánlat).

16). Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza.

17) A felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónap alatt AK. 60 naptári napot ért.

18)AK az elj.-ban, való részvételt 20 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 54. §alapján. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő (Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számlaszámú) fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat vagy egyéb hasonló okirati bizonyíték mellékelése.

19) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek.-t.

20) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/03/2021