Services - 140650-2017

13/04/2017    S73    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Klaipėda: Architectural services for buildings

2017/S 073-140650

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
For the attention of: Kristina Sirvidienė
LT-91502 Klaipėda
Lithuania
Telephone: +370 46396104
E-mail: pirkimai@klaipeda.lt
Fax: +370 46396178

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.klaipeda.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Naujos sporto salės projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir detaliojo plano sprendinių koregavimo paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Šviesos g. 2, Kretingos g. 44A, Klaipėda.

NUTS code LT003

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir detaliojo plano sprendinių koregavimo paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71221000, 71248000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Projektuojamo pastato, kurio tūris ne mažesnis kaip 15 000 kub. m, sprendiniai:
1. sporto paskirties pastatas turi pasižymėti racionalia planine, tūrine struktūra;
2. pastate turi būti suprojektuotos šios patalpos:
2.1. sporto salė;
2.2. ne mažesnės kaip 100 kv. m ploto treniruoklių salė;
2.3. vidutinio dydžio fojė, kurioje būtų galima rengti koncertus, pobūvius, konferencijas ar kitus renginius, skirtus 50-80 žmonių;
2.4. persirengimo kambariai su jiems priskirtais sanitariniais mazgais;
2.5. medicinos punktas pirmajai pagalbai;
2.6. racionaliai ir patogiai išdėstyti sandėliukai, pagalbinės patalpos sporto inventoriui;
2.7.kitos buitinės, administracinės patalpos, skirtos darbuotojams, personalui (nuolatinių darbuotojų skaičius iki 10);
2.8. vidutinio dydžio posėdžių salė rengti pasitarimams.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: Range: between 1 and 2
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 4 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Tiekėjas už pavėluotai suteiktas paslaugas (pagal Sutartyje nustatytus terminus ir kalendoriniame įkainotame paslaugų grafike pateiktą vykdymo grafiką, nepateikus Perkančiajai organizacijai pagrįstų įrodymų, pateisinančių paslaugų vėlavimą), moka Perkančiajai organizacijai 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš tiekėjui mokėtinų sumų.
2. Tiekėjui Sutartyje bus numatyta 300 EUR vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant tiekėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš tiekėjui mokėtinos sumos. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai Perkančioji organizacija nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų numatyta bauda taikoma pakartotinai.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Tiekėjui už suteiktas paslaugas apmokama tokia tvarka:
1. už detaliojo plano sprendinių koregavimą, geologinių, geodezinių tyrimų atlikimą apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas (paslaugų priėmimo-perdavimo aktų ir sąskaitų faktūrų) gavimo dienos;
2. už Projekto parengimą apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas (paslaugų priėmimo-perdavimo aktų ir sąskaitų faktūrų) gavimo dienos. Apmokama dalimis: Perkančiajai organizacijai pritarus galutiniams techninio projekto sprendiniams (pasiūlymui) apmokama 50 procentų nuo Sutartyje nustatytos Projekto parengimo paslaugų kainos, pateikus Projektą su teigiama ekspertizės išvada apmokama 40 procentų nuo Sutartyje nustatytos Projekto parengimo paslaugų kainos, likusi 10 procentų dalis sumokama, gavus statybą leidžiantįjį dokumentą statybai. Bendrosios ekspertizės paslaugas apmoka Perkančioji organizacija.
3. už Projekto vykdymo priežiūrą apmokama proporcingai faktiškai atliktų statybos darbų vertei ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas (paslaugų priėmimo-perdavimo aktų ir sąskaitų faktūrų) gavimo dienos;
4. Tiekėjas sąskaitas faktūras bei suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktus Perkančiajai organizacijai pateikia iki einamojo mėnesio 25 dienos. Laiku nepateikus, mokėjimas perkeliamas į kitą mėnesį.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiama: išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkos duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje (jei teikiamas el. parašu pasirašytas dokumentas, tuomet failas teikiamas .adoc formatu).
2. Tiekėjas neturi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (neįskaitant socialinio draudimo įmokų), Lietuvos Respublikoje registruotas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Atkreipiamas dėmesys, kad SODRA informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti prieš dvi darbo dienas ir Perkančioji organizacija šiuos duomenis laikys aktualiais.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje (jei teikiamas el. parašu pasirašytas dokumentas, tuomet failas teikiamas .adoc formatu.
3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama: jei tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens susirinkime, yra fizinis asmuo, pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba VĮ Registrų centro jungtinė pažyma apie fizinį asmenį, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas apie fizinį asmenį.
Jei tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra juridinis asmuo, tiekėjas pateikia laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodo, kad dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime yra juridinis asmuo.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje (jei teikiamas el. parašu pasirašytas dokumentas, tuomet failas teikiamas .adoc formatu.
4. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
5. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis projektavimo veikla. Pateikiama: profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ir/arba įstatus ir/arba kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą bei kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
6. Tiekėjas turi turėti teisę atlikti geologijos tyrimus. Pateikiama: Lietuvos Geologijos tarnybos išduotas leidimas geologinių tyrimų atlikimui.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nereikalaujama.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama:
1) Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties sudarymo ir įvykdymo datos, sutarties vertė, užsakovo identifikavimo duomenys. Jei teikiama informacija apie sutartį, pradėtą vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), sąraše nurodoma per paskutinius 3 metus įvykdytos sutarties dalies vertė.
2) Bendrosios ekspertizės aktai ir statybą leidžiantys dokumentai.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
2. Pateikiama:
1) Atsakingų už sutarties vykdymą specialistų sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, darbo patirties trukmė siūlomose pareigose, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas).
2) Kompetentingų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai, pažymėjimai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, Teisės pripažinimo pažymos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, leidžiantys atlikti konkurso sąlygų apraše nurodytas paslaugas, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją.
Pastabos: jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.
Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas turi būti įvykdęs* bent 1 ypatingo statinio (statinių grupė – negyvenamieji pastatai) statybos ir (ar) rekonstravimo techninio darbo projekto arba techninio projekto, arba techninio projekto ir darbo projekto (tam pačiam objektui) parengimo sutartį**, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 tiekėjo pasiūlymo vertės. Projekto vykdymo priežiūra nėra įskaičiuojama į įvykdytos sutarties laikotarpį.
* Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą. Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdytos sutarties dalies vertė per paskutinius 3 metus ne mažesnė kaip 0,7 tiekėjo pasiūlymo vertės.
**Jeigu projektas tam pačiam objektui buvo rengiamas pagal dvi sutartis (techninio projekto parengimo ir darbo projekto parengimo), šių abiejų sutarčių vertė sumuojama.
2. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) bent vieną kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą (statinių grupė -negyvenamieji pastatai), kurio darbo patirtis ypatingo statinio projekto vadovo srityje (statinių grupė – negyvenamieji pastatai) ne mažesnė kaip 3 metai;
2) bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę vadovauti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimui ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimui patirtį;
3) bent vieną kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (statinių grupė – negyvenamieji pastatai), kurio darbo patirtis ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo srityje (statinių grupė -negyvenamieji pastatai) ne mažesnė kaip 3 metai;
4) bent po vieną kvalifikuotą ypatingo statinio projekto dalies vadovą šioms projekto dalims:
— architektūros;
— konstrukcijų;
— šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
— vandentiekio ir nuotekų šalinimo, turinčius ne mažesnę kaip 2 metų ypatingų statinių projekto dalies vadovo patirtį atliekant projektavimo paslaugas atitinkamoje projekto dalyje bei atlikusius atitinkamos projekto dalies vadovo funkcijas, projektuojant pastatą (statinių grupė – negyvenamieji pastatai), kurio tūris ne mažesnis kaip 15 000 kub. m.
5) bent vieną kvalifikuotą geodezininką.
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms arba visoms pareigoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 19.5.2017 - 15:45
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
22.5.2017 - 13:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 22.8.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 22.5.2017 - 13:45

Place:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, 1-ame aukšte, 137 kab., Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, Lietuva.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

1. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

3. Tiekėjo visas pasiūlymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. 2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. 3. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10.4.2017