Services - 140701-2017

13/04/2017    S73    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Gargždai: Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos

2017/S 073-140701

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
Kam: Dovilė Šličiuvienė
LT-96130 Gargždai
Lietuva
Telefonas: +370 46452332
El. paštas: dovile.sliciuviene@klaipedos-r.lt
Faksas: +370 46472005

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.klaipedos-r.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Koplyčios – mauzoliejaus (u. k. KVR 31052) Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. kapitalinio remonto techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Koplyčios – mauzoliejaus (u. k. KVR 31052) Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. kapitalinio remonto techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71240000, 71248000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Projekte turi būti numatytas patekimas į objektą žmonėms su negalia, taip pat takų ir laiptų įrengimas, privažiavimas nuo Pylimo g. (apie 50 m) ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (apie 150 kv. m), mažosios architektūros elementų (informacinio stendo, suoliukų, šiukšliadėžių) įrengimas bei teritorijos apšvietimas.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Tiekėjo prievolių pagal sutartį įvykdymas užtikrinamas 100 eurų dydžio bauda.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Pirkėjas, Tiekėjui tinkamai suteikus Paslaugas ir pateikus suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą už suteiktas Paslaugas, Tiekėjui sumoka žemiau nurodyta tvarka ir terminais:
1) už parengtą projektą – gavus statybą leidžiantį dokumentą per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros už suteiktas Paslaugas gavimo dienos;
2) už projekto vykdymo priežiūros paslaugas – statybos darbų laikotarpiu mokama proporcingai pagal darbų įvykdymą atsiskaitomuoju laikotarpiu per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros už suteiktas Paslaugas gavimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Nereikalaujama.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. Kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama:
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas yra išduotas anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau dokumento galiojimo terminas, nurodytas tame dokumente, vokų su pasiūlymais atplėšimo dieną nėra pasibaigęs, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama:
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas yra išduotas anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau dokumento galiojimo terminas, nurodytas tame dokumente, vokų su pasiūlymais atplėšimo dieną nėra pasibaigęs, toks dokumentas yra priimtinas.
Jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, neturi dalyvių (fizinių asmenų), turinčių balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, tuomet Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia išrašą iš Lietuvos Respublikos registrų centro administruojamos Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) arba kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas neturi dalyvių, turinčių balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Užsienyje registruotas tiekėjas pateikia profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymų, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, kopijas, patvirtinančias, kad tiekėjas neturi dalyvių, turinčių balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jei balsų daugumą tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvių susirinkime turi kitas juridinis asmuo, tokiu atveju pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija.
3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.
2) Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, pagrindžiančių, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu kitoje valstybėje registruotas tiekėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau juose nurodyta, kad jie galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, tokie dokumentai yra priimtini.
4. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama:
Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas).
5. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama:
Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, arba trumpąjį išrašą ir įstatus, arba Viešųjų pirkimų tarnybos pažymą apie tiekėjo įrašymą į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiama:
1) Vadovaujančių bei už pirkimo sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, kuriame nurodomi siūlomų specialistų vardai, pavardės, įmonės, kurios darbuotojas yra specialistas, pavadinimas, kvalifikacija ir kt. Kur reikalaujama, sąraše taip pat pateikiamas ir trumpas darbo patirties parašymas (nurodant objektus, darbų atlikimo terminus (pradžios ir pabaigos datas (metai, mėnuo), eitas pareigas ir kt.).
Sąraše turi būti aiškiai nurodyta, kuriai iš nurodytų pozicijų yra siūlomas kiekvienas specialistas.
2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir (ar) VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, ir (ar) Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos išduoto ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto galiojančio atestato ar kito dokumento, patvirtinančio, kad siūlomas specialistas turi atitinkamą kvalifikaciją, kopija.
Užsienio šalyje registruotas tiekėjas pateikia profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, dokumentus, patvirtinančius, kad pagal šalies, kurioje tiekėjas yra registruotas, įstatymus specialistams suteikta teisė atlikti pirkimo sąlygose nurodytas pareigas.
2. Pateikiama:
1) Įvykdytų sutarčių laisvos formos sąrašas, nurodant pagal sutartį suteiktų paslaugų trumpą aprašymą (sutarties objektą), sutarties vertę, sutarties pasirašymo datą (metai, mėnuo), sutarties įvykdymo datą (metai, mėnuo) ir užsakovus bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos, ar ne.
2) Įrodymui apie tinkamą sutarties įvykdymą tiekėjai pateikia:
Užsakovo (-ų), neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne, pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai (pažymose turi būti nurodytas trumpas suteiktų paslaugų aprašymas (sutarties objektas), įvykdytos sutarties vertė, sutarties pasirašymo data (metai, mėnuo), sutarties įvykdymo data (metai, mėnuo), be to ar paslaugos buvo suteiktos pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių tokių paslaugų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigtos).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad paslaugas teiks kvalifikuoti ir patyrę specialistai:
1.1. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas statinių grupėse: negyvenamieji pastatai, kiti statiniai.
1.2. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas statinių grupėse: negyvenamieji pastatai, kiti statiniai.
1.3. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, atitinkantį šiuos reikalavimus:
a) veiklos rūšis: tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas;
b) specializacija: architektūros projektai, architektūros konstrukcijų projektai (ne žemesnė kaip II kvalifikacinė kategorija);
c) turi ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, rengiant (dalyvaujant rengiant) tvarkomuosius paveldosaugos darbų projektus.
1.4. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, atitinkantį šiuos reikalavimus:
a) veiklos rūšis: taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymas;
b) specializacija: architektūros natūriniai tyrimai, architektūros konstrukcijų tyrimai (ne žemesnė kaip II kvalifikacinė kategorija).
Pastabos:
a) Tiekėjas gali pasiūlyti 1 (vieną) specialistą daugiau nei 1 pozicijai, jeigu 1 (vieno) siūlomo specialisto kvalifikacija atitinka kitiems specialistams nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.
b) Jeigu tiekėjas ketina siūlyti specialistus (fizinius asmenis), kurie nėra jo darbuotojai ir (ar) tiekėjas neketina jų įdarbinti, tokie specialistai turi būti pasitelkiami kaip subtiekėjai ir juos būtina nurodyti teikiant pasiūlymą.
2. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 (vieną) kultūros paveldo statinio projektavimo sutartį, kurios 1 (vienos) vertė yra ne mažesnė kaip 5 000 EUR be PVM.
Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą.
Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 23.5.2017 - 08:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
29.5.2017 - 08:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 29.8.2017
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 29.5.2017 - 8:45

Vieta:

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 316 kab.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
1. Bendra sutarties trukmė – 36 mėn. Techninis projektas turi būti parengtas iki 19.1.2018.

2. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai.

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11.4.2017