We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 140729-2022

18/03/2022    S55

Poland-Koziegłowy: Electricity

2022/S 055-140729

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina i Miasto Koziegłowy
Postal address: Plac Moniuszki 14
Town: Koziegłowy
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-350
Country: Poland
Contact person: Przemysław Kołodziejczyk
E-mail: izp@kozieglowy.pl
Telephone: +48 343141219
Fax: +48 343141219
Internet address(es):
Main address: https://kozieglowy.bip.net.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy i Miasta Koziegłowy – POSTEPOWANIE 2

Reference number: RIGK.271.07.2022
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy i Miasta Koziegłowy na potrzeby:

-Oświetlenie dróg, ulic i placów (wraz z oświetleniem świątecznym) na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy:

- Budynki, lokale inne obiekty odbioru energii elektrycznej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, syrena OSP na budynku Urzędu GiM K-wy, boiska ORLIK

Szczegółowy wykaz i opis punktów odbioru energii oraz planowane zużycie energii elektrycznej dla w/w obiektów /punktów został opisany w załączniku do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Teren Gminy i Miasta Koziegłowy

II.2.4)Description of the procurement:

-Szczegółowy wykaz i opis punktów odbioru energii oraz planowane zużycie energii elektrycznej dla w/w obiektów /punktów został opisany w załączniku do SWZ.

Ilość punktów odbioru energii elektrycznej i planowane zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie. W przypadku zmiany ilości punktów odbioru lub znaczącej zmiany mocy punktów odbioru w trakcie obowiązywania umowy, zostanie zmieniony Załącznik do umowy z wykazem punktów odbioru bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana Załącznika do umowy z wykazem punktów odbioru nie stanowi zmiany warunków umowy.

-Gmina i Miasto Koziegłowy oraz jednostki organizacyjne posiadają zawarte na czas nieokreślony umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.

-Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, a w przypadku umów kompleksowych przeprowadzenia procedury rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych, doprowadzenia do zawarcia umów dystrybucji energii odrębnych dla poszczególnych obiektów w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

-Rozpoczynając realizację zamówienia Wykonawca winien zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej.

-Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 716), rozporządzenia wykonawcze do powyższej ustawy. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

-Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, który posiada Koncesje na Dystrybucje Energii Elektrycznej i świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy jest TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

-Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. Procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust.1 ustawy PZP

-Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysiące złotych).

-Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowane postanowienia umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń obu stron. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek o zmianę umowy wymaga uzasadnienia. Do uznania Zamawiającego należy czy okoliczności wskazane we wniosku uzna za usprawiedliwiające zmianę umowy.

5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 017-040157
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/04/2022
Local time: 10:10
Place:

otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

listopad- grudzień 2023r.

VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w dziale I rozdział VII i dział II rozdział I SWZ; spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w dziale I rozdziale VII i VIII, oraz w dziale II rozdziale I SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

2. Ochrona danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

2.1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy; Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy; e-mail: um@kozieglowy.pl ; strona internetowa: www.kozieglowy.pl ; telefon do kontaktów: 34 3141219.

2.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@kozieglowy.pl ;

2.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

2.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;

2.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

2.6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

2.8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

2.9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. Pełna treść środków ochrony prawnej zawarta jest w ustawie Pzp w Dziale IX

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/03/2022